Kristaus keliai

+

Jėzus Kristus, mūsų dvasinis gyvenimas ir pasaulis:
Jėzaus Kristaus keliai, jo indėlis žmogiškosios sąmonės, žemės ir žmonijos pokyčiams:  nepriklausomas informacinis puslapis, kuriame pateikiami nauji požiūriai iš daugelio žinių ir tyrinėjimų sričių bei praktiniai patarimai asmeniniam tobulėjimui.

Lietuvių kalba

.

Šis išsamus tinklalapis internete yra nemokamas bei pateikta spausdinti tinkama jo versija.

Pagrindinis tekstas, 1 dalis – keliaujant per evangelijaskeliaujant per evangelijas

Pagrindinis tekstas, 2 dalis – keliaujant per Apreiškim; Pagrindinis tekstas, paskutinis skyrius ir lentelė: „Krikščioniškas požiūris“

3 dalis – Kitos temos, gyvenimo klausimai...

4 dalis – Senasis Testamentas, kitos religijos: islamas, budizmas, induizmas, natūraliosios religijos.

Religija kaip žmogaus ryšio su Dievu atkūrimas – apie kelius su Jėzumi.

Naujinių yra ir senesniuose puslapiuose.

 -

Kiti straipsniai:

PDF versija, tinkama studijuoti neprisijungus prie tinklo ir išsispausdinti, 918 kB, apie 107 psl.;
Word versija

Pagalba savikontrolei, dirbant su pagrindiniais Kristaus kelių tekstais

.

Kitos kalbos:   English  ,  Deutsch  ,  Latviešu valoda  ,  Eesti keel  , Español  ,  Português  ,  Français  ,  Italiano  ,  Dansk  ,  Svenska  ,  Nederlands  ,  Polski  ,  Ceský  ,  Slovenský  ,  Slovenski jezik  ,  Hrvatski jezik  ,  Limba româna  ,   Suomi  ,  Magyarul
Sutrumpintos versijos:   Íslenska  ,  shqip  ,  türkçe  , 
... kitos kalbos

 

Čia – pradžios puslapis  http://www.ways-of-christ.com/lt

Malda už taiką, gyvenimą ir žemę.

Viešpatie, mano šaltini, pagalba ir viltie.
 Vienybėje su Jėzum Kristum dėkoju už viską, kas iš Tavęs kyla.
atleisk man už tai, kas mane nuo Tavęs atitolino.
leisk man Tavo Dvasios apšviestam kūrybiškai dirbti.

Vadovauk man, kad aš nepakenkčiau tiems, kurie eina link Tavęs.
Vesk mane, kad padėčiau kitiems Tavo valioje.
Saugok mane mano kelyje*.

Įkvėpk žmones sprendimus apie gyvenimą ir mirtį palikti Tavo rankose **.
padėk besidarbuojantiems Tavo tvarinių labui.
vesk šį pasaulį jam skinantis kelią link Tavo pažadėtojo naujojo laiko.***

  *) čia galima įterpti ir kitus.

**) čia galima įterpti atskiras detales arba pabaigoje medituojant pasvarstyti tokius teiginius, kaip 'nutraukti prievartos ir atsakomosios prievartos spiralę', 'spręsti problemas tuo pašalinant prievartos atsiradimo pagrindus', 'pravesti taikų dialogą tarp skirtingų religijų geros valios žmonių', ... plg. Mt 5,9 ir 26,52

***) Lk 11,2; 21,31; Apr 11,16; ... žr. taip pat Tėve mūsų, Mt 6, 7-15.

Dievas gali išdalinti meilę, kuri jam siunčiama.

Malda bei gyvenimas ir veikla toje pačioje dvasioje yra viena, jie remia vienas kitą.

 

Minėtąjį pagrindinį tekstą sudaro šie skyriai: 1 dalyje: Įžanga – teksto tikslas ir taikymas bei metodiniai patarimai, įskaitant meditaciją; Šie puslapiai ir teologinės mokyklos; „Pradžioje buvo žodis (graik. logos) ... ir žodis tapo kūnu“; Jėzus iš Nazareto: jo gimimas, papildomas puslapis apie krikščionišką atgimimą; Ar Jėzaus jaunystės metai kuo nors svarbūs? Ginčo dėl „dviejų berniukų Jėzų“ komentaras; Jono Krikštytojo krikštas Jordano upėje ir papildomas puslapis su šių dienų krikšto aiškinimais; Tyla dykumoje; Pagundymai; Vestuvės Kanoje (požiūriai į seksualumą, gailestį, užuojautą ir meilę); „Šventas įtūžis“ (ir požiūriai į emocijas); Kalno pamokslas (ir požiūriai į protą); Kristaus atsimainymas ant Taboro kalno; „Stebuklingų darbų“ klausimas; Lozoriaus prikėlimas iš mirusių; „Avys“; „Kojas plaunantis“ Kristus; Jėzų patepanti Marija iš Betanijos – svarbus krikščioniško dvasingumo aspektas; Paskutinė vakarienė, suėmimas ir nuplakimas; Erškėčių vainikas ir paskutinės kalbos; Nukryžiavimas ir laidotuvės (ir krikščioniškojo misticizmo požiūris); Tuščias kapas, „nusileidimas į pragarą“ ir „žengimas į rojų“; Prisikėlimas; Kristaus „žengimas į dangų“; Sekminių savaitė įvykis (Sekminės); Nuoroda į Jėzaus paveikslą. 2 dalyje: Apreiškimas Jonui; Kaip elgtis su pranašystėmis; Apie Apreiškimo Jonui turinį; Septynios bažnyčios bei papildomas puslapis apie šių dienų bažnyčias, jų skirtumus ir ekumeninio bendravimo būdus; „Septyni antspaudai“, „Septyni trimitai“, „Septyni griaustiniai“ ir du pranašai; Moteris ir slibinas; „Žvėris iš jūros su septyniomis galvomis“; „Žvėris iš žemės su dviem ragais“; „Septyni pykčio dubenys ir Babilono galas"... Antrasis Kristaus atėjimas; (Tikrasis) „taikos tūkstantmetis“; Naujasis dangus, naujoji žemė ir „Naujoji Jeruzalė“; Paskutinis skyrius: krikščioniškas požiūris; Lentelė: Krikščioniškas požiūris: pasaulyje, bet ne iš pasaulio; Nuorodą į vaizdo kokybę, spausdintą versiją vokiečių kalba ir autorines teises; El. laiško forma. 3 dalyje: Malda už taiką, gyvenimą ir žemę; Etinių vertybių pagrindai; Dar vienas šiuolaikinių „Jėzaus demaskavimo istorijų“ pataisymas; Gamtos mokslai ir tikėjimas Dievu; Jėzus Kristus ir mityba; Jėzus Kristus ir išgydymai – net šiandien; Palaiminimai; Skundimasis kaip galima krikščioniškos praktikos dalis; Krikščionio kelias – suprasti kasdienybę; Krikščioniški požiūriai į ekonominius ir socialinius klausimus; Krikščioniški požiūriai į visuomenę ir politiką; Religija ir filosofija: Habermaso kalbos komentaras; Ekologija; Negimę kūdikiai. 4 dalyje: Krikščioniški požiūriai ir Senasis Testamentas, žydų religija; Jėzus ir islamas; Zaratustros religija (parsizmas) ir Jėzus Kristus; Jėzus Kristus ir budizmas; Jėzus Kristus ir induizmas; Bendras požiūris į natūraliąsias religijas...

Leidimo duomenys:  autorinės teisės, el. pašto adresas

Privatumo politika


Biblija