Kristusveier

+

Jesus Kristus, spiritualitet og jorden:
Jesus Kristus, Hans bidrag til utviklingen av menneskehetens og jordens evolusjon: En uavhengig informasjonsside med nye synspunkter fra mange forskningsgrener og åndelige erfaringer; med praktiske anvisninger til den personlige utvikling.

Dette er den norske versjonen: norsk bokmål.

.

Her på Internett er denne omfattende teksten komplett fritt tilgjengelig og kan skrives ut:

Del 1:  25 kapitler til trinnene i evangeliene.

Del 2:  12 kapitler til Johannes åpenbaring, og sluttkapittelet "Det kristne" og tilhørende tavle.

Del 3:  andre emner, bla. etikk, naturvitenskap, helbredelse, bønn, ...

Del 4: Det gamle testamentet, og bidrag til dialog med andre religioner, Jesus og islam, Zarathustra, buddhisme, hinduisme...

Også eldre sider inneholder oppdateringer.

-

PDF-versjon til utskrift, 654 kB, ca. 126 sider;
Word-versjon

Disse sidene og de ulike retningene i kristlig teologi;

Kristlig meditasjon;

Hjelp til selvtest ved arbeid med hovedtekstene til Kristusveier

 

Dette er hjemmesiden http://www.ways-of-christ.com/nb/

  Andre språk hittil:  Dansk  ,  English http://www.ways-of-christ.net - often updated  ,  deutsch (tysk) - aktualiseres kontinuerlig  Español  ,  Português  ,  Français  , ,  ...

( Nynorsk: Kristusvegar )

 

Lenkene over inneholder kapitlene: Del 1: Innføring i meningen og bruken av denne teksten, med metodiske henvisninger til meditasjon o.a..; „I begynnelsen var Ordet" „og Ordet ble kjød...; Jesus fra Nasaret: hans fødsel, med ekstraside om gjenfødsel i kristen betydning, Er det høydepunkter i Jesu ungdomsår ? En sidebemerkning til diskusjonen om „to Jesus-guttebarn", Jordandåpen ved Johannes døperen, med ekstraside: Anmerkninger om nåtidens dåp, Stillheten i ørkenen, Fristelsene, Bryllupet i Kana (Kristne synspunkter til seksualitet, sympati, følelse og kjærlighet), Den „hellige iver" (og synspunkter på emosjoner), Om bergprekenen (med synspunkter på forståelsen), Jesus forklares på berget Tabor, Spørsmålet om „miraklene", Lasarus oppvekkelse, „Sauene", Jesus og fotvaskingen, salvingen i Betania, Nattverden, fengslingen og ydmykelsen, Tornekroningen og avskjedsordene, Korsfestelsen og gravleggingen - med henvisning om den kristne mystikk, Spørsmålet om den tomme graven, „helvetesferden", „paradisferden", Oppstandelsen, Himmelfarten, Pinsehendelsen, Et Jesus-bilde. Del 2: Johannes åpenbaring, Omgangen med profetier, Om innholdet i Johannes åpenbaring: De syv kirker (med ekstraside om dagens kirker hhv. teologiske retninger og om økumene, De syv segl, De syv basuner, De „syv tordenvær" og De to profetene, Kvinnen og draken, Det syvhodede dyret fra havet, Det tohornede dyret fra jordens indre, De „siste syv plager", "Babylons endelikt" og Jesu gjenkomst, Det (virkelige) „1000–årige fredsriket", Den „nye himmel, den nye jord og det nye Jerusalem", Sluttkapittel: Det kristne, Tavle : En kristen holdning - "I verden, men ikke av verden", en "tredje vei"; 3: Andre tema:  En bønn for fred, for livet og for jorden, Grunnlag for etiske verdier, En kort korreksjon til moderne "Alt-om-Jesus -avsløringshistorier", Jesus og ernæringsspørsmål, Naturvitenskap og Gudstro, Jesus og helbredelse - også i dag;  Velsignelse, Kristne synspunkter på økonomiske og sosiale spørsmål, Kristne synspunkt på samfunn og politikk, Filosofi og kristendom - kommentar til Habermas sin tale "Tro og viten", Økologi og skapelse, Det ufødte liv ; ... 4. Det gamle testamente og bidrag til dialog med andre religioner: Det gamle testamente, jødisk religion og Jesus; Jesus og Islam; Buddhisme; Zarathustras religion (Parsisme), Hinduisme, Taoisme og Konfusianisme, naturreligioner; Religion som menneskets "gjenforening" med Gud.

Henvisninger til rettigheter, Copyright, Impressum, E-post

Personvernerklæring


Bibel