De Wegen van Christus

Extra-pagina

 

Methodische*** aanwijzingen m.b.t. de praktijk van het mediteren.

Onze teksten zijn o.a. met behulp van meditatieve beschouwingen van de bijbelteksten ontstaan. Dienovereenkomstig zijn ze ook – behalve hun zuivere informatieve waarde – vooral als uitgangspunt voor meditatieve beschouwingen van de hoofdstukken betreffende de evangeliën geschreven.

De 37 hoofdstukken van de hoofdtekst volgen de stappen in de evangeliën en de Openbaring van Johannes. Het is aan te raden, ze ook in die volgorde door te werken, met behulp o.a. van het Johannesevangelie en de Openbaring.
Bijbelstudie, d.w.z. teksten lezen, taalkundig en in samenhang doorwerken is maar een methode. Gedurende de studie kunnen de hoofdstukken van de tekst en niet in de laatste plaats God diepere inzichten vereisen.
De website bestaat uit een vrij lange doorlopende tekst, waarvan de hoofdstukken ook via de inhoudsopgave zijn te bereiken. Voor een grondigere studie is het aan te raden, de tekst te printen*: al naar gelang de instelling van de browser en printer zijn het ongever 120 pagina's.

Wie nog meer dan het lezen van een gehele samenhangende methode en het doorwerken ervan is geďnteresseerd – verwaarloosde delen van de ziel daarbij betrekkend -, kan na de studie van een hoofdstuk van deze geconcentreerde beschouwingen het betreffende hoofdstuk bijv. van het Johannesevangelie lezen en daarover mediteren. (Johannes resp. zijn leerlingen hielden zich vooral bezig met de diepere geestelijke betekenis van het gebeuren)

Uitvoeriger ingaan op de praktijk van het mediteren.

Daarvoor zijn meer mogelijkheden; eerst zijn daarvoor de voorwaarden zoals voor elke andere meditatie: uit actuele afleidingen en gedrukte stemmingen of problemen moet de eigen aandacht het eerst door een zich-daarvan-bewust-worden of door een gesprek met iemand enz. voldoende eruit worden gelicht; zodat weer een geestelijke openheid aanwezig is. Ook moeten noch vermoeidheid, noch honger noch de directe uitwerkingen van alcohol, tabak, enz. merkbaar zijn. Verder moet geen telefoon enz. gedurende de meditatie kunnen storen. De plek moet lekker aanvoelen, dus bijv. niet naast een apparaat dat via stralen stress veroorzaakt.(zie links: Bibliologie). Wie hierin geoefend is, kan zich mogelijkerwijze ook op een druk marktplein concentreren, maar in het begin is het zeker nuttig, op zulke aanwijzingen te letten. Vroeger werd voor zo'n evangeliemeditatie voor een deel de tekst langzaam met gesloten ogen gesproken(bijv. Rozenkruisers**). Opdat de aandacht niet op de woorden moet liggen, maar op de inhoud, werd de tekst eerst van buiten geleerd. Er was ook een variant, waar de tekst met euritmische gebaren werd begeleid. Het is ook mogelijk, de tekst te lezen en die dan met gesloten ogen op zich in te laten werken. Daarbij wordt niet actief gedacht, of in elk geval begint de eigenlijke meditatieve beschouwing pas na het denken. Gaan dan de gedachten verder, worden ze gewoonweg door u kort "bekeken" in plaats van er verder over te denken. Dit geldt ook, wanneer gedachten opkomen, die schijnbaar of feitelijk niets met de meditatie hebben te doen.(Gaat het om uiterlijke voornemens, kunnen ze worden opgeschreven, wat betreft het effect tot later worden uitgesteld, zodat de geest er weer vrij van is. Belangrijke gebeurtenissen gedurende de meditatie worden na elkaar voor zover mogelijk genoteerd, dan is de eigen ontwikkeling beter te volgen. De beschouwing kan tot een grotere verdieping van het bewustzijn leiden, wat echter niet vanzelf gebeurt.(contemplatie, meditatie).
Bovendien kan het van groot nut zijn, bij het ontwaken een notitieboek bij te hand te hebben, om steekwoorden te noteren. Dit helpt aan de ene kant om zich toch de dromen te herinneren; aan de andere kant is op grond van zulke notities via dromen de ontwikkeling ervan beter te volgen. Worden droomsymbolen overdag opgetekend, helpt dit bovendien, deze opening te versterken. Steeds meer kan duidelijk worden, dat echter niet alle dromen door belevenissen overdag en de psychische werking ervan verklaarbaar zijn, maar dat hier iets plaatsvindt, wat op een andere manier evenzo belangrijk is als de dag. Dit zijn geen occulte rituelen, maar het gaat er eenvoudig om, dat de ziel tijd wordt gegeven, voor de inhoud niet alleen voor het intellect ter beschikking te staan – die niet slecht is, maar voor het begrijpen in geen enkel geval alleen voldoende is. Met de tijd kunnen alle niveaus van de mens, ook zijn wil, ja ook zijn lichaam daardoor aangeraakt en worden veranderd. Pas wanneer bijv. nieuwe inzichten aan de dag treden, of passende symbolische beelden gedurende de meditatie of symbolen die daarop betrekking hebben gedurende de meditatie, of ontwikkelingen in het leven, is dat, wat via het hoofdstuk kan worden begrepen, tenminste daarop gelijkend, in het binnenste aangekomen. Dan kan worden verder gegaan, vooral wanneer daar behoefte aan is. Het zou nodig kunnen zijn, een week of nog beter een maand met één hoofdstuk te leven. Niet nodig is het daarentegen, de inhoud reeds voor 100% te hebben omgezet, want deze stappen zijn niet meer volledig van elkaar gescheiden. God laat een mens zijn belevenis, wanneer hij (God) het wil, een "groots moment" kan ook door meditatie hoogstens voorbereid, maar niet worden afgedwongen. Toch kan geen theologie enz. alleen zo'n innerlijke praktijk vervangen, die tot reëel begrijpen kan leiden, in plaats van tot onduidelijke theorie. Er zijn echter ook onafhankelijk van de mogelijkheden van zo'n meditatie zo vele wegen naar hetzelfde doel, als er mensen zijn.

Andere meditatievormen in de christelijke context.

Gedurende zo'n ook inhoudelijk specifieke christelijke meditatievorm zoals boven aangegeven,die tegenwoordig helaas zelden ergens op kerkelijk gebied wordt aangeboden, worden er in speciale kerkelijke huizen waar men samenkomt andere meditatievormen aangeboden. Want de mensen zoeken natuurlijk naar ervaringen. Alleen hebben de kerken gedurende de eeuwen hun eigen spirituele en daarmee ook meditatieve traditie zeer verwaarloosd, en moeten ze eerst weer naar het ontsluiten daarvan zoeken. Daarom begonnen ze ter vervanging eerst maar eens, bijv. boeddhistische meditatievormen( zoals Zen, een eenvoudige stilte meditatie) te wijzigen, en met een christelijke of neutrale ingang te verbindingen. Of er worden beelden, schilderijen of aparte uitspraken uit de bijbel of door christelijke mystici in de stilte tot zich genomen. Een bijv. op de berg Athos nog levendige praktijk van Grieks-orthodoxe monniken met een herhaling van het "kyrie eleison" (Heer erbarm U) is in onze hoofdtekst hoofdstuk "de stilte in de woestijn" ook genoemd. Ook gezangen kunnen een ingetogen, meditatief karakter aannemen. Het allereenvoudigste zou in de breedte het meest effectieve zijn: wanneer de kerken een goed voorbeeld zouden geven, door in de godsdiensten vaak stilte in te lassen, bijv. voor het gebed, terwijl hetzelfde kan plaatsvinden – wachten om een antwoord te voelen – na de preek, en gedurende het pastorale overleg enz. Dan zou dit meditatieve element niet iets geďsoleerds zijn, maar zijn waarde in samenhang zou direct kunnen worden beleefd. Via zulke voorbereidingen ten behoeve van Gods invloed kan in principe het gehele leven een meditatief karakter aannemen, - wat in onze hectische tijd zeer moeilijk geworden is. In elk geval zou het absurd zijn, en dit zou voortkomen uit onwetendheid, ongedifferentieerd, elke meditatie als "niet christelijk" te plaatsen, alleen omdat veel door niet christelijke groepen beoefende meditatievormen bekender zijn dan de christelijke.

Zelf zij, die voor het zoeken naar innerlijke ervaringen op de ongeschikte en gevaarlijke weg van het gebruik van drugs zijn gestoten, zouden in plaats daarvan door meditatie een bevredigend beleven vinden.

*... De zorgvuldige studie van gedrukte teksten vermijdt die gevolgen, die door onafhankelijke onderzoekers aan het te veel gebruikmaken van internet en "multitasking" (= gelijktijdig bijhouden van meer bezigheden) worden toegeschreven.

** Bijvoorbeeld in de christelijke rozenkruisschool "Universitas Esoterica" in Berlijn (Wolfgang Wegener), die tot 1984 bestond.

*** Een (dieper) begrip van deze pagina’s vereist de inachtneming van je zelfbesef, en ook van betreffende aanvullende gebruikte methoden (zie hierboven). Zo’n houding bij de studie van teksten wordt aan de andere kant ook in de filosofie enz. als algemene richtlijn voor serieus werk beschouwd ("principle of charity", Donald Davidson, "On the Very Idea of having a Conceptual Scheme", in "Proceedings and Adresses of the American Philosophical Association", Vol.47, 1973-1974, S. 19.)

Terug naar de Inleiding.

Terug naar de startpagina
http://www.ways-of-christ.com/nl

De wegen van Jezus Christus, zijn bijdragen tot het menselijke bewustzijn en tot de veranderingen van de mensheid en aarde: een onafhankelijke info-pagina, met nieuwe gezichtspunten uit vele onderzoeks- en ervaringsgebieden; met praktische aanwijzingen voor de persoonlijke ontwikkeling.