utf-8

Kristusvägar

http://www.ways-of-christ.com/sv/ 

Anmärkning: Copyright

Du får skriva ut dessa Internetsidor och sprida kopior av dem, om de ej ändrats; copyrighten finns kvar hos oss.

De utgör ca. ... sidor, beroende på browserns resp. skrivarens inställning. (.pdf ... kB, 126 sidor)

Producerat i denna form 1991-2023. Först publcerad på Internet 2001-01-30. Detta är den nya svenska utgåvan av den 2002-10-05 med tillkommande förbättringar.

© Författare: Projekt Kristusvägar (Christuswege/ Ways of Christ™).

Utgivare: Helmut Ziegler.

Webbsidan "Kristusvägar" är ett forsknings- och informationsprojekt. Det har ingen ekumenisk inriktning, är helt oberoende av kyrkor, konfessioner och andra religiösa samfund – men är heller inte riktad mot någon av dessa -. Kärnan av den här tron finns kvar utan att någon dogmatisk eller fundamentalistisk vinkel har antagits. Vi missionerar inte och värvar inga medlemmar. Vi strävar inte efter vinst eller politiskt inflytande.

Arbetsområdet omfattar teman kring kristendomen, liksom också teman rörande den interreligiösa dialogen med andra religioner. En tyngdpunkt utgörs av den mera djuplodande beskrivningen av de spirituella sidor i kristendomen, vilka till viss del har varit försummade. Men kristendomens andra sidor, som gäller sociala frågor, betraktas med ett differentierat synsätt som lika viktiga. (Se också introduktionen till huvudtexten och de metodiska anvisningarna.)

Av avgörande betydelse är webbsidorna; i pdf-filen / doc-filen har man inte tagit hänsyn till alla mindre förbättringar.

Översättningar till olika språk innebär inte automatiskt ett ställningstagande till situationen i vissa länder.

Vad gäller omnämnande av webbsidor resp böcker av andra författare, stämmer "Kristusvägar" inte alltid automatiskt överens med innehållet i dem.

eMail till Kristusvägar: Se formuläret vid textens slut. Skriv helst på tyska eller engelska.

En tryckt tysk utgåva kan beställas hos: Boehm, "Bewusst", Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, Tyskland för 3,50 Euro, plus ev. utlandsporto. Utgivare och ägare till de tryckta broschyrrättigheterna är O. Boehm. Utkom i juli 2001.

Till hemsidan  (windows-1252)

Jesu Kristi vägar, hans bidrag till det mänskliga medvetandet och till mänsklighetens och jordens förändring: en oberoende informationssida med nya synpunkter från många erfarenhets- och forskningsområden med praktiska hänvisningar för ens personliga utveckling.