utf-8

Kristove cesty

http://www.ways-of-christ.com/sk/ 

Ochrana osobných údajov

Sme radi, že sa zaujímate o náš web. V nasledujúcom texte vysvetlíme, či a do akej miery spracovávame vaše osobné údaje.

1. Na aké účely a na akom právnom základe spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje o vás spracovávame len za účelom korešpondencie s vami. Právny základ je v Článku 6 ods. 1 písm. f Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Tento internetový projekt nie je komerčne činný, a nemá preto žiadny súbor dát zákazníkov a žiadne obchodné alebo platobné stránky. Osobné údaje nepoužívame ani na účely reklamy, prieskumu trhu a verejnej mienky.

2. Ktoré kategórie osobných údajov spracovávame?

Spracovávame iba tie údaje, ktoré nám poskytnete. Okrem vášho mena, e-mailovej adresy a jazyka toto môže obsahovať informácie o vašich náboženských svetových názoroch vždy v závislosti na obsahu vašich e-mailov.

3. Z akých zdrojov pochádzajú osobné údaje, ak ich nezískavame od vás?

Spracovávame iba tie údaje, ktoré nám poskytnete.

4. Aké kategórie príjemcov dát existujú?

Vaše osobné údaje neposkytujeme ďalej tretím stranám.

5. Uvažuje sa s odovzdaním do nejakej tretej krajiny?

O nejakom odovzdaní do tretej krajiny sa neuvažuje.

6. Ako dlho sa budú dáta ukladať?

Vaše osobné údaje (e-maily) uchovávame, ak sú potrebné pre naše účely, napr. odpovedanie alebo prácu na ich zodpovedajúcom obsahu, ak vopred nepožiadate o ich vymazanie.

7. Kontaktná osoba na ochranu dát

Našu kontaktnú osobu na ochranu dát môžete kontaktovať prostredníctvom nášho bezpečného e-mailového formulára. Vždy nás môžete požiadať o informácie, opravu a odstránenie vašej korešpondencie.

8. Zbierajú sa prístupové dáta počas používania internetu?

Náš poskytovateľ internetových služieb (Host provider) sa ako zvyčajne vyberá so štandardným zabezpečením pre bezpečnosť Internetu a pre štatistické účely na základe jeho alebo našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 GDPR) údaje o každom prístupe k serveru (sledovanie pre vytváranie súborov protokolu). K prístupovým dátam patria dátové názvy stiahnutej webovej stránky, typ zariadenia, operačný systém používateľa, typ prehliadača a verzie, dátum a čas, [množstvo prenesených dát, oznámenia o úspešnom vyhľadávaní,] anonymné IP adresy. Súbory protokolov sú uložené z bezpečnostných dôvodov a pre hľadanie problémov po dobu najviac 21 dní a potom sa zmažú. Akékoľvek iné použitie (na zabezpečenie dôkazov) sa uskutoční iba v prípade bezpečnostného incidentu (napríklad útokov na webové stránky).

9. Používajú tieto stránky cookies?

Z týchto webových stránok Váš počítač nedostane „cookies“ ani iný spyware (špionážny program) a nesledujeme vás na Internete. Nevytvárame osobné profily.

Počítačová bezpečnosť:

Táto stránka používa iba html a niektoré informácie o formátovaní písma CSS. Vedome sa vyhýba prvkom, ako je Java, Javascript alebo aktívne riadiace prvky, ktoré mnohí v zabezpečení bezpečnosti deaktivovali. Iba vyhľadávacia stránka vyžaduje Javascript („Active Scripting“).

Pretože máme informačné stránky a žiadne stránky na vývoj platieb alebo platobné stránky, textové stránky doteraz nevyžadujú šifrovanie („https“). To by prakticky len obmedzilo rýchlosť vyvolávania. Stránky „https“ sú často nekompatibilné s niektorými staršími prehliadačmi. Novo v súčasnosti ponúkame kontaktné formuláre s bezpečnostným protokolom https. V budúcnosti plánujeme ponúkať ďalšie stránky taktiež s bezpečnostným protokolom „https“.

Technické pokyny pre návrh webových stránok týkajúcich sa prístupnosti na Internete ("prístupnosť"). 

Na domovskú stránku