windows-1250

Kristove cesty

+

Kristove cesty, spiritualita a zem:
Cesty Ježiša Krista, jeho príspevky k ľudskému vedomiu a zmenám ľudstva a Zeme: Nezávislá informačná stránka s novými hľadiskami z mnohých oblastí, skúseností a výskumu; s praktickými pokynmi pre osobný rozvoj.

Toto je slovenská verzia.

.

Tu na internete je tento rozsiahly spis voľne kompletne voľne prístupný a možno ho vytlačiť.

Časť 1a: Kapitoly 1-15 ku krokom Evanjelií, narodenie Ježiša - Lazár.

Časť 1b: Kapitoly 16-25 ku krokom v Evanjeliách, história utrpenia - Turíce.

Časť 2: 12 kapitol k Zjaveniu apoštola Jána a záverečná kapitola „Kresťanskosť“ a tabuľka.

Časť 3: Ďalšie témy, okrem iného etika, prírodné vedy, modlitba, … .

Časť 4: Starý zákon a príspevky k dialógu s inými nábozenstvami okrem iného Ježiš a Islam, Budhismus, Hinduizmus, taoizmus a konfucianizmus … .

Aktualizácie sú aj na starších stránkach.

 -

Tieto stránky a rôzne teologické smery cirkevných dejín.

Metodické pokyny k meditačnej praxi.

 Náboženstvo ako spätná väzba človeka s Bohom na cestách s Ježišom Kristom.

K pápežovi Jánovi Pavlovi II. a k ďalšej ceste katolíckej cirkvi.

  Nainštalovať a vytlačiť: vylepšená verzia pdf, 909 kB, 115 stránok;  (žiada si program Acrobat Reader 5/6/7/8..., možno ho stiahnuť bezplatne);
Verzia Word.DOC.

Pomoc pre autokontrolu pri práci s hlavnými textami Kristove cesty

 

 Toto je domovská stránka http://www.ways-of-christ.com/sk

Zatiaľ vyšlo v týchto jazykoch: angličtina: http://www.ways-of-christ.net - často aktualizované, nemecky - priebežne aktualizované českej verzii; ;  ďalšie jazyky

 

Uvedený text, na ktorý môžete kliknúť, obsahuje kapitoly: Časť 1: Úvod do zmyslu a použitia tohto textu s metodickými pokynmi o. i. na meditáciu, „Na začiatku bolo Slovo“ „a Slovo sa telom stalo“, „Ježiš z Nazaretu, jeho narodenie, s osobitnou stránkou k novému zrodeniu v kresťanskom zmysle, Je niečo významné v Ježišovej mladosti?, okrajová poznámka k rozporu „dvoch Ježišov - chlapcov“, „Krst v Jordáne u Jána Krstiteľa s osobitnou stránkou: Poznámky k súčasnému krstu, Ticho púšte, Pokušeniu, Svadbe v Káne (kresťanské názory na sexualitu, sympatie, náklonnosť a lásku), Svätá horlivosť „ (a názory na emócie), k „reči na hore“ (s názormi na porozumenie), Premieňanie Ježišove na hore Tabor, Požadovanie „znamení“, Vzkriesenie Lazára, „Ovce", Kristus a umývanie nôh a pomazanie v Betánii (dôležité hľadiská kresťanskej spirituality), Posledná večera, zajatie a bičovanie , korunovanie tŕňovou korunou a reči na rozlúčku, ukrižovanie a položenie do hrobu s pokynmi z kresťanskej mystiky, otázka prázdneho hrobu, „zostúpenie do pekiel“, vystúpenie do raja, vzkriesenie, nanebovzatie, vystúpenie, udalosti cez Turíce, Ježišov obraz. Časť 2: Zjavenie apoštola Jána, Ako zaobchádzať s proroctvami, k obsahu Jánovej Apokalypsy: 7 cirkví - s osobitnou stránkou k dnešným cirkviam prípadne teologickým smerom a k ekuméne. Sedem pečatí. Sedem trúb. „Sedem hromov“ a dvaja svedkovia. Žena a drak. Sedemhlavé zviera z mora. Šelma zo zeme s dvoma rohmi. „Posledných sedem rán a koniec Babylona“ ...návrat Krista. (Skutočná „tisícročná ríša mieru“. „Nové nebo“, nová zem a „Nový Jeruzalem“. Záverečná kapitola: Kresťanskosť. Tabuľka: Kresťanský názor - „vo svete, nie však zo sveta“, „tretia cesta“. Upozornenie na kvalitu zobrazenia, tlačené znenie a práva. Formulár E-mail. Časť 3: Ďalšie témy: Modlitba za mier, život na zemi; Základy etických hodnôt; (Krátka oprava moderných pokusov o „odhaľovanie všetkého o Ježišovi"); Prírodné vedy a viera v Boha; Ježiš Kristus a otázky výživy; Ježiš Kristus a uzdravovanie; Ku kresťanskému požehnaniu; Nárek ako možná súčasť kresťanskej praxe; Kresťanská cesta k zvládnutiu životných udalostí; Kresťanské pohľady na hospodárstvo a sociálne otázky; Kresťanské pohľady na spoločnosť a politiku; Filozofia a kresťanstvo - komentár k Habermasovej prednáške „Viera a vedenie“; Všeobecné kresťanské hľadiská pre ekologické otázky; Nezrodený život; ... Časť 4: Starý zákon a židovské náboženstvo a Ježiš Kristus; Zarathustra; Ježiš Kristus a islam; budhizmus; hinduizmus; Všeobecné hľadiská k prírodným náboženstvám; ...

Upozornenie: autorské práva, e-mail.

 Ochrana osobných údajov


Biblia