Những con ðýờng của Chúa Giê-su

 

http://www.ways-of-christ.com/vi/

In ấn:  bản quyền

Bạn được phép in bản sao của bạn từ trang web này, và cung cấp các bản sao cho những người khác quan tâm mà không thay đổi nội dung. 

Được xuất bản từ 1991-2022; lần xuất bản đầu tiên trên Internet là vào ngày 31/01/2001; đây là một phiên bản bằng tiếng Việt vào ngày (2011) với các bản sửa đổi sau đó.

Tác giả: Dự án Những con đường của Chúa Giê-su (Christuswege / Ways of Christ™).

Nhà xuất bản của phiên bản trên Internet này là Helmut Ziegler.

Trang web " Những con đường của Chúa Giê-su" này là một dự án học tập- và nghiên cứu. Trang web " Những con đường của Chúa Giê-su" có quan điểm của giáo hội thiên chúa, và hỗ trợ các mối quan hệ hòa bình và sự cảm thông sâu sắc hơn giữa các tôn giáo. " Những con đường của Chúa Giê-su" độc lập với Nhà thờ và các tổ chức khác – nhưng không hề phản đối trực tiếp bất cứ nhà thờ nào. Bản chất của niềm tin được duy trì, không cần theo một phương pháp giáo điều hay nền móng nào. Những con đường của Chúa Giê-su không phải là làm công việc truyền giáo hay vận động cho các thành viên, và các nỗ lực thu lợi nhuận hay ảnh hưởng đến chính trị.

Phạm vi của công việc là tất cả các chủ đề về Cơ Đốc giáo, và đối thoại liên tôn giáo với các Tôn giáo khác. Lĩnh vực chính là việc mô tả sâu sắc về các phương diện tinh thần thường bị lãng quên của Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, các phương diện khác của Cơ Đốc giáo - các vấn đề xã hội được quan tâm - được xem xét với tầm quan trọng như nhau, trên quan điểm khác biệt này. (Xem phần "Giới thiệu..." của văn bản chính).

Các bản dịch bằng các ngôn ngữ khác với tiếng Anh và tiếng Đức không phải luôn được kiểm tra.
Bản dịch không có nghĩa là một lời nhận xét về tình huống ở các quốc gia nhất định.

Cũng như các trang web hay các cuốn sách của những người khác được đề cập tới, " Những con đường của Chúa Giê-su" không tự động hỗ trợ tất cả nội dung của chúng.

Gửi E-Mail cho dự án Những con đường của Chúa Giê-su: *) Vui lòng viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, nếu có thể.

Bản in của văn bản chính chỉ có bằng tiếng Đức - xem tham khảo bằng tiếng Đức. Bản quyền cho sách in này thuộc về nhà xuất bản, O.Boehm.

Tới Trang chủ