PDF

Những con ðýờng của Chúa Giê-su

+

Chúa Giê-su, Tinh thần và thế giới:
Những con ðýờng của Chúa Giê-su, những ðóng góp của Ngýời ðối với tý týởng con ngýời và các thay ðổi của nhân loại và trái ðất: một Trang Thông tin ðộc lập, với các quan ðiểm mới từ nhiều lãnh vực tìm hiểu và trải nghiệm, - với gợi ý thực tiễn cho sự phát triển cá nhân.

Trong trang tiếng Việt này quý vị có thể tìm thấy một số gợi ý cõ bản khi ðề cập ðến một lời cầu nguyện.

.

Trong một vài ngôn ngữ khác1) quý vị có thể thấy thêm một số vãn bản phụ nhý "Tôn giáo trong việc nối kết con ngýời với Chúa" và "Chúa Giê-su và ðạo Hồi".

Trong một số ngôn ngữ khác2) quý vị có thể thấy sự giải thích ðầy ðủ về sách phúc âm và Kinh Thánh; và những chýõng ðề cập ðến nhiều ðề tài khác.3)

.

1) các bản dịch ngắn:

2) các bản dịch ðầy ðủ: tiếng Anh  và tiếng Ðức ðýợc cập nhật thýờng xuyên. , ...
ngoài ra

-

http://www.ways-of-christ.com/vi

Lời cầu nguyện cho Hòa bình, Nhân loại và Trái ðất

Lời cầu nguyện này cũng "giải thích" một quan ðiểm của ðạo Cõ ðốc, có thể mang lại lời cầu nguyện có hiệu quả:

Ðức Chúa Trời, cội nguồn, sự giúp ðỡ và nguồn hy vọng của con!
Trong sự hòa hợp với Chúa Giê-su, con cảm õn Ngýời về mọi ðiều Ngýời ðã ban cho;
và con xin Ngýời hãy tha thứ cho con về mọi ðiều ðã làm cho con xa cách Ngýời;
trong sự yên lặng này, xin hãy cho con trở nên sáng tạo bởi Linh hồn Ngýời.

Hãy hýớng dẫn con, ðể con không làm hại ngýời khác ðang trên ðýờng ðến với Ngýời;
Hãy hýớng dẫn con giúp ðỡ ngýời khác theo mong muốn của Ngýời;
Hãy cứu rỗi con trên con ðýờng con ði. *

Hãy làm cho mọi ngýời giao quyết ðịnh về sự sống và cái chết vào bàn tay của Ngýời **.
Hãy giúp ðỡ những ngýời làm việc vì sự sáng tạo của Ngýời ***.
Hãy ðýa thế giới này chuyển tiếp sang thời ðại mới mà Ngýời ðã hứa.****

 

*) Những ðiều khác có thể ðýợc ðýa vào ðây.

**) các chi tiết có thể ðýợc thêm vào ðây, hoặc ðýợc suy týởng sau lời cầu nguyện, chẳng hạn nhý: 'ðể ngừng xây dựng bạo lực, 'xóa bỏ nguyên nhân gây bạo lực khi giải quyết vấn ðề', 'ðể chỉ áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết giúp loài ngýời yên bình có quyền con ngýời', 'ðể bắt ðầu cuộc ðối thoại hòa bình giữa những ngýời có thiện ý ở các tôn giáo khác nhau', ... . Quý vị có thể tham khảo Mt 5:9 và 26:52.

***) Thiên nhiên cầu xin ðýợc giúp ðỡ. Ðã ðến lúc cầu nguyện, Chúa Trời cứu rỗi chúng ta khỏi các sức mạnh thiên nhiên 'bị kích ðộng'. Tuy nhiên, ðiều này không thay thế cho sự thay ðổi trong hành vi con ngýời ðối với phần còn lại của tạo hóa.

****)Luke 11:2; 21:31. Kinh Thánh 11:16; ... Chúa có thể phân phát tình thýõng ðýợc giao cho ngýời, trong tất cả các nhà thờ. Ðể cầu nguyện, sống và hành ðộng với cùng một "tinh thần" hòa hợp với nhau.

 

3) Phần vãn bản chính ðýợc ðề cập bằng các ngôn ngữ khác có các chýõng sau: ở phần 1: Giới thiệu mục ðích và cách sử dụng vãn bản này, với các gợi ý có phýõng pháp bao gồm việc suy ngẫm; "Trong Phần Mở ðầu là từ (tiếng Hy lạp: logos) …và từ ngữ trở nên gần gũi "; Giê-su của Nazareth: ngày sinh của Ngýời; với trang ðặc biệt nói về sự tái sinh của Cõ ðốc giáo; Có ðiều gì quan trọng cần tìm hiểu về thời niên thiếu của Giê-su không?; Một bình luận về sự tranh chấp giữa "hai cậu bé có tên Giê-su"; Lễ rửa tội ở Jordan bởi John ngýời làm lễ rửa tội; có trang ðặc biệt với các chú thích về lễ rửa tội ngày nay; Sự yên lặng trong sa mạc; Sự cám dỗ; Ðám cýới ở Cana; (Các quan ðiểm về dục tính, sự ðồng cảm, sự thấu cảm và tình yêu); "lòng mộ ðạo" (và các quan ðiểm về cảm xúc); Bài thuyết pháp trên Ðỉnh núi và các quan ðiểm về trí tuệ); Sự Biến hình của Chúa trên Ðỉnh Tabor; Câu hỏi về "ðiều kỳ diệu" Ðýa ngýời hành khất ra khỏi cái chết; "Con Chiên"; Ðức Chúa "Rửa Chân" và Mary của Bethany xức dầu cho Giê-su – một ðiểm quan trọng của tinh thần ðạo Cõ ðốc; Bữa ãn tối cuối cùng, cổng khải hoàn, sự bắt giữ và ðánh ðập; "vòng hoa có gai" và những câu nói cuối cùng; Sự ðóng ðinh và an táng (với các quan ðiểm của thuyết thần bí Cõ Ðốc giáo); Câu hỏi về ngôi mộ trống, "rớt xuống ðịa ngục" và "ði lên thiên ðýờng"; Sự Phục sinh; "Sự thãng thiên" của Ðức Chúa; Sự kiện tuần lễ Hiện xuống (Lễ hạ trần); Tham khảo một bức tranh của Giê-su; ở phần 2: Kinh Thánh St. John; Làm gì với những lời tiên tri; Nội dung Kinh Thánh của John: Bảy ngôi nhà thờ; với một trang ðặc biệt về các nhà thờ ngày nay, những khác biệt và cách ði ðến sự thống nhất; "bảy dấu ấn"; "bảy chiếc kèn trompet"; "bảy tiếng sét" và hai nhà tiên tri; Ngýời phụ nữ và con rồng; "con thú bảy ðầu" từ biển cả; "con thú từ lòng ðất; "bảy chiếc bát phẫn nộ và kết thúc của "Babylon", và Sự xuất hiện Lần thứ 2 của Chúa Giê-su; (Thật) "1000 Nãm Hòa bình"; Thiên ðýờng Mới, Trái Ðất Mới và "Jerusalem Mới"; Chýõng cuối: Quan ðiểm của Cõ ðốc giáo; Bảng: Một quan ðiểm của Cõ ðốc giáo: Trên thế giới, nhýng không phải từ thế giới. 3.: Các chủ ðề khác: Lời cầu nguyện; Những điều căn bản của các giá trị đạo đức; Các hiệu chỉnh học thuyết Chúa Giê-su hiện đại; Chúa Giê-su, nuôi dưỡng nhân loại và bảo vệ loài vật; Khoa học và Niềm tin vào Chúa Trời; Chúa Giê-su và Sự chữa bệnh – cả ở ngày nay; Quan điểm của Cơ đốc giáo đối với các câu hỏi về kinh tế và xã hội; Quan điểm của Cơ đốc giáo đối với chính trị và xã hội; Tôn giáo và Triết lý, bình luận về một câu nói của Habermas; sinh thái học; cuộc sống khi chưa được sinh ra; Suy ngẫm của đạo Cơ đốc; Nguồn cảm hứng và Nhà thờ; Lời cầu nguyện; Câu hỏi về cuộc sống sau khi chết và các hệ quả dành cho cuộc sống trước khi chết; Giáo lý Cơ đốc – quan hệ của giáo lý ðối với các lời dạy khác về "Định mệnh" và "sự đầu thai"; 4. Kinh Cựu ước và các đóng góp vào cuộc đối thoại với các tôn giáo khác: Kinh Cựu ước, tôn giáo Do Thái và Chúa Giê-su;"Chúa Giê-su và Đạo Hồi"; Tôn giáo Zarathustra (Bái hỏa giáo); " Ðạo Phật "; " Ấn Độ giáo"; "Đạo Lão, Đạo Khổng"; " Thần giáo và các tôn giáo tự nhiên; Tôn giáo là một "mối giao kết lần nữa" của con người với Chúa Trời.

Trang web "Những con ðýờng của Chúa" này là một dự án nghiên cứu và khảo sát. Trang web "Những con ðýờng của Chúa“ hỗ trợ các mối quan hệ hòa bình và sự hiểu biết sâu sắc hõn giữa các tôn giáo. "Những con ðýờng của Chúa“ không liên quan ðến Nhà thờ và các tổ chức tôn giáo khác (nhýng không nhằm chống lại bất kỳ tổ chức nào); và không nhằm thu lợi hoặc gây ảnh hýởng chính trị. Những con ðýờng của Chúa không làm nhiệm vụ truyền giáo hoặc vận ðộng tín ðồ.

Bản quyền: quý vị có thể in các trang của chúng tôi – không thay ðổi – và chuyển tiếp cho bạn bè.

Email: (xin viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Ðức).

 


Kinh thánh