Mga Pamamaraan ni Kristo

+

Hesus, ang espiritualismo at ang kamunduhan:

Mga pamamaraan ni Hesukristo, ang kanyang mga naitulong sa kaisipan ng tao at sa mga pagbabago ng sangkatauhan at ng daigdig:

isang sariling info-page na may mga bagong kuru-kuro na galing sa iba’t-ibang mga larangan ng karanasan at pananaliksik; mayroong mga makabuluhang pagpapahiwatig para sa sariling pag-unlad.

Sa pahinang ito sa wikang Filipino makikita ninyo ngayon ang ilang pagpapahiwatig na galing sa isang dasal.

.

"Relihiyon Bilang Muling Pakikipanayam sa Diyos"  1)

"Mga Patalastas: Si Hesus at ang Islam"  1)

Makikita rin ninyo sa ilalim ng iba’t-ibang mga wika2) ang aming masusing pagpapaliwanag ukol sa Ebangheliyo at sa Aklat ng Apokalipsis; kasama rin ang isang kapitulo tungkol sa iba pang mga paksa.

.

1) Maiksing Kabuuan:  ,   ,  ,  Bahasa Indonesia , ...

2) Masusing paglalahad: Ingles at Aleman, laging up-to-date;
at saka ...

 -

http://www.ways-of-christ.com/tl

Isang Dasal Para sa Kapayapaan, sa Buhay at sa Daigdig .

Ipinaliliwanag ng dasal na ito ang isang makakristiyanong saloobin, makakatulong ang isang mataimtim na pagdarasal:

Panginoon ko, aking Pinanggalingan, aking Patnubay at aking Pag-asa!
Pinag-isa kay Hesukristo nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng bagay na ipinagkaloob mo sa akin;
Patawarin mo ako, kung ako man ay napalayo sa iyo;
Tulungan mo akong maging mapanlikha sa lahat ng aking mga ginagawa.

Patnubayan mo akong makatulong sa lahat nang nagnanais na makalapit sa iyo;
Turuan mo akong makapag-alalay sa kapwa;
Pangalagaan mo ako sa lahat ng panahon*.

Pukawin mo ang pag-iisip ng sangkatauhan na ipaubaya sa iyo ang mga pasiya na nauukol sa buhay at kamatayan**;
Tulungan mo ang lahat na nagtatrabaho para sa iyo***;
Ihatid mo ang mundong ito sa iyong ipinangakong bagong panahon.****

*) Maaring magdagdag dito ng ibang bagay.

**)Maaring magdagdag dito ng detalyadong mga bagay, o kaya ay isama sa isang meditasiyon, tulad nang paano makahahanap ng kalutasan at katapusan ang "pagpapalaganap at pagpapasidhi ng kalupitan". Ito ay maaring maganap sa pamamatigan ng "isang mapayapang dialogo ng mga nagkukusang-loob na buhat sa iba’t-ibang mga relihiyon". Ihambing: Matias 5:9 at 26:52.

***)Ang mga pinahihirapang nagmamakaawang humihingi ng tulong. Panahon na upang humiling sa Panginoon o kaya kay Hesukristo ng kupkopin ang balana laban sa pagdami ng kalupitan sa mundong ito. Nguni’t kailangan ring ibahin ng tao ang kanilang saloobin ukol sa Pagkakalikha ng Mundo.

****)Lukas 11:2; 21:31. Apokalipsis 11:16;...basahin rin ang Ama Namin sa Matias 6,7-15. Maaring ipamahagi ng Panginoon ang pagmamahal na inaalay sa kanya.
Magkasama ang pagdarasal at ang buhay sa araw-araw. Mahalaga pareho ito.

 

3) Binubuo ng mga sumusunod na kapitulo ang bahaging prinsipal na nakasalin sa iba‘t-ibang mga wika: Bahaging 1: pagpapakilala ng tekstong ito, kasama ng pamamaraan ng meditasiyon, lalo na "Sa pasimula pa’y naroon na ang Salita" at "naging tao ang Salita..."; si Hesus Nasareno: ang kanyang kapanganakan; may mga extrang pahina pang nauukol sa kahulugang Kristiyano ng kanyang muling pagsilang; mayroon bang mga mahalagang bagay na matatagpuan sa buhay ni Hesus noong bata pa siya?; isang komentariyo ukol sa "dalawang batang Hesus"; bininyagan si Hesus ni San Juan Bautista; may mga extrang pahina ukol sa pagbibinyag sa mga araw na ito; ang katahimikan sa desyerto; ang panunukso kay Jesus; ang kasalan sa Kana (ang Kristiyanong kaisipan ukol sa sexuality, pagmamahalan, at pag-iibigan); ang "Banal na Sinbuyo ng Damdamin" (at mga kaisipang nauukol sa damdamin); sa pagsesermon sa bundok (at mga kaisipang nauukol sa pag-iisip); ang pagbabagong-anyo ni Hesus sa bundok ng Tabor; ang mga pagtatalo ukol sa ginawa niyang mga himala; ang pagbangon ni Lasarus; ang mga tupa at ang nawalang tupa; si Hesus at ang paghuhugas ng paa; ang pagpapabango ng kanyang mga paa sa Betaniya (mga mahalagang kaisipang Kristiyanong nauukol sa espirituwalismo.); ang Huling Hapunan, ang pagdakip at ang paghampas kay Hesus na nakagapos sa haliging bato, ang pagputong ng koronang tinik, at ang pagpapaalam; ang pagpako sa Krus at ang paglilibing, may mga kasamang kaisipan tungkol sa mistisismong Kristiyano; ang libingang walang laman, ang pagbaba sa impiyerno, ang pag-akyat sa paraiso; ang Pagkabuhay ni Hesus; ang pag-akyat sa langit; ang mga pangyayari sa Pentecost; isang larawan ni Hesus. Bahaging 2: ang Apokalipsis; ang pagpapaunawa ng mga prediksiyon; ang nilalaman ng Apokalipsis: ang pitong simbahan – may mga exkstrang pahina ukol sa mga simbahan at mga paniniwala ng panahong ito hanggang sa kaisipang ekoumenikal; ang pitong tatak; ang pitong trumbon; ang "pitong kulog" at ang dalawang propeta; ang babae at ang dragon; ang hayop na galing sa dagat na may pitong ulo, ang hayop na galing sa lupa na may sampung sungay; ang "huling pitong salot at ang katapusan ng Babiloniya, at ang Muling Pagbabalik ni Hesus; ang (totoong) "1000 taon ng kapayapaan"; ang "panibagong langit, ang panibagong lupa at ang bagong Herusalem"; huling kapitolo: ang maka-Kristo; karta: ang pag-iisip Kristiyano - "sa mundo nguni’t hindi galing sa mundo", isang "pangatlong pamamaraan"; pagpapahiwatig ukol sa uri ng paglalarawan, isang nakalimbag na pagpapaliwanag kasama ng karapatan; E-mail pormula. Bahagi 3: Iba pang mga paksa: Panalangin; Mga Saligan ng mga etikang pinahahalagahan; Mga pagwawasto ng modernong Hesus-mga teorya; Hesus, pagpapakain ng tao at proteksiyon sa mga hayop; Siyensiya at ang Paniniwala sa Diyos; Hesus at Pagpapagaling – hanggang ngayon; Mga Biyaya; Mga pananaw na Kristiyano ukol sa ekonomiya at mga usaping panlipunan; Mga pananaw na Kristiyano ukol sa lipunan at politika; Relihiyon at Pilosopiya: puna sa isang pahayag ni Habermas; ekolohiya; buhay ng hindi pa isinisilang; Ang mga pahinang ito at iba-ibang mga eskuwelahan ng teolohiyang Kristiyano; Kristiyanong Pagninilay:; Mga Inspirasyon at mga Simbahan; Ang tanong ng buhay pagkatapos ng kamatayan at ang mga bunga nito para sa buhay bago ng kamatayan; Kristiyanismo – ang kaugnayan nito sa ibang mga turo tungkol sa "Tadhana" at "reinkarnasyon"; ... Bahagi 4: Ang Lumang Tipan at mga kontribusyon sa diyalogo sa iba pang mga relihiyon: Ang Lumang Tipan, relihiyon ng Hudyo at si Hesus; "Hesus at ang Islam"; Ang Relihiyon ng Zarathustra (Parsismo); "Buddhismo"; "Hinduismo"; "Taoismo, Konfucianismo"; "Shintoismo at likas na mga relihiyon; Relihiyon bilang isang "pakikipag-ugnayang muli" ng tao sa Diyos.

Karapatang-ari, Copyright : maari ninyong limbagin ang aming mga pahina at ipamigay na walang pagbabago sa mga nagnanais.

Email: (kung maari sa Ingles o sa Aleman)


Bibliya