หนทางแห่งพระเยซูคริสต์

http://www.ways-of-christ.com/th/

การตีพิมพ์: สงวนลิขสิทธิ์

อนุญาตให้พิมพ์สำเนาจากเว็บไซต์นี้ และนำไปแจกจ่ายแก่บุคคลอื่นที่สนใจโดยไม่ทำการดัดแปลงเนื้อหา

จัดทำปี 2534-2563; พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในอินเตอร์เน็ตเมื่อ 31/01/2544; นี่คือฉบับ (ภาษาไทย)(วันที่) ที่มีการปรับปรุงแก้ไขภายหลัง

ผู้แต่ง: Project หนทางแห่งพระเยซูคริสต์ (Christuswege / Ways of Christ ™)

ผู้พิมพ์เผยแพร่ฉบับอินเตอร์เน็ตนี้คือเฮลมุท ซีกเลอร์

เว็บไซต์ "Ways of Christ" นี้เป็นโครงการศึกษาและวิจัย เว็บไซต์ "Ways of Christ" มีมุมมองที่ช่วยส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของชาวคริสต์ และสนับสนุนความสัมพันธ์อย่างสันติและความเข้าใจอันลึกซึ้งระหว่างศาสนา "Ways of Christ" เป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับคริสตจักรและองค์กรอื่น ๆ แต่ไม่มีสิ่งที่ต่อต้านนิกายใดนิกายใด ๆ เราได้รักษาแก่นแท้ของความเชื่อโดยปราศจากการใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความเชื่อหรือยึดถือหลักความเชื่อดั้งเดิม Ways of Christ ไม่ได้ทำการเผยแพร่ศาสนาคริสต์หรือหาสมาชิกสนับสนุน และเราไม่ได้มุ่งแสวงหาผลประโยชน์หรืออิทธิพลทางการเมือง

ขอบเขตของงานได้แก่หัวข้อทั้งหมดของคริสต์ศาสนาและสัมพันธภาพระหว่างศาสนากับศาสนาอื่น ๆ ขอบเขตหลักคือการอธิบายแง่มุมทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งของศาสนาคริสต์ที่มักมีการละเลย อย่างไรก็ดี เราได้ให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันกับแง่มุมอื่น ๆ ของศาสนาคริสต์ที่เกี่ยวข้องกับคำถามด้านสังคมในทัศนคติที่แยกแยะนี้ (กรุณาดูที่ "บทนำ..." ของเนื้อหาหลักด้วย)

คำแปลเป็นภาษาอื่นนอกจากอังกฤษและเยอรมันอาจไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
คำแปลมิใช่การวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ในประเทศใดประเทศหนึ่ง

หนทางแห่งพระเยซูคริสต์ (Ways of Christ) ไม่ได้สนับสนุนเนื้อหาเว็บไซต์หรือหนังสือของผู้แต่งอื่นที่ได้มีการกล่าวพาดพิงถึงโดยอัตโนมัติ

อีเมล ถึง "Ways of Christ": *) กรุณาเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือเยอรมันหากเป็นไปได้

ฉบับพิมพ์ของเนื้อหาหลักมีเป็นภาษาเยอรมันเท่านั้น - กรุณาดูบรรณานุกรมภาษาเยอรมัน ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จุลสารฉบับพิมพ์คือ O.Boehm ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์

กลับไปหน้าโฮมเพจ