Kristove cesty

Pomoc
pre autokontrolu pri práci s hlavnými textami „Kristove cesty"

- v sebe samom - a pri realizácii v živote.

Všeobecné:

Prečítal som si „Úvod do zmyslu a použitia tohto textu"? (Ak nie: najmä pri mnohých všeobecných nejasnostiach, vráťte sa a urobte to dodatočne.)

Študoval som zatiaľ kapitoly tohto komentára podľa ich poradia? (Ak nie, potom keď sa chcete vážnejšie vydať na cestu nasledovania Ježiša, preštudujte si, ak je to možné, aj predchádzajúce kapitoly).

Študoval som až potiaľ, bez toho aby som mal nepríjemný pocit, že som prešiel niektoré predošlé miesto bez dostatočného pochopenia? (V opačnom prípade posudzujte príslušné miesto znova v pokoji a ak je to možné, bez predsudkov.)

Prečítal som, hlbšie pochopil, zažil a preštudoval stránku Metodické poznámky, kresťanská meditácia" a ak to bolo možné pokúsil som sa ich aplikovať?

Mám prehľad o svojich súčasných schopnostiach, povahových rysoch, životných návykoch? (Ak nie, premýšľajte o tom dodatočne a robte si poznámky).
    Ak áno, existuje vo vzťahu k tomu, čo som práve študoval, taká vlastnos
ť o zlepšenie ktorej sa chcem naliehavo modliť a snažiť?

Myslel som na použitie svojich posledných poznatkov v živote?

Nechám sa už riadiť svojím svedomím?

Snažil som sa alebo už dosiahol, aby som sa nechal na svojej ceste bezprostredne viesť Bohom skrze Ježiša Krista?

Kam potom patrím vo svojom vzťahu k Bohu?

 .

Späť na úvodnú stránku http://www.ways-of-christ.com/sk

Cesty Ježiša Krista, jeho príspevky k ľudskému vedomiu a k zmenám ľudstva a Zeme: nezávislá informačná stránka s novými názormi z mnohých oblastí bádania a skúseností, s praktickými pokynmi pre osobný rozvoj.