Kristove cesty

Tabuľka k záverečnej kapitole hlavného textu: kresťanské stanovisko - „vo svete, nie však zo sveta“, „tretia cesta“ (viď. napríklad Jn 17).

Ktokoľvek sa snaží vykročiť zo svojej vlastnej nedokonalosti k sľubnému zlepšeniu - s Ježišom ako normou a pomocou - (porovnaj stránky ... Uzdravovanie" a Etika", a Kresťanská cesta: Prežívanie každodenného života"); sa musí:
- najskôr pravdivo zaoberať sebou samým, a na zaklade toho premýšľať o druhých ľuďoch (namiesto premietania všetkého na druhých), porovnaj Mt. 5,3,
"Kresťanská cesta k zvládnutiu životných udalostí";
- počúvať podnety vlastného svedomia, alebo vyjsť z vlastného panciera (namiesto potláčania týchto podnetov), porovnaj Mt. 5,5 a 5,9 ...;
- všímať si, že aj iný je tu pre druhých, hoci kohosi fyzický blahobyt môže byť predpokladom pre schopnosť pomáhať ostatným. porovnaj Mt. 5,7;
- hľadať živého Božieho Ducha, aj keď formy môžu byť užitočné (namiesto príliš strnulých foriem), porovnaj Mt 6,5,8 ... a Jn 4,21 až 24;
- snažiť sa byť" nábožným, a správať sa podľa toho, (namiesto samotného dojmu), porovnaj Mt. 5,8;

- mať odvahu žiť podľa vlastných nových hlbokých názorov a tak rovnako hodnotiť aj iných (aj keď tieto nové postrehy nie sú v tomto svete vždy vítané), porovnaj Mt. 5,15;
- byť skromným a slúžiť druhým - napriek novým poznatkom (nebyť ješitným), porovnaj Mt 5,19 a Lk 9,48 ...

Ten, kto sám sebe neprekáža na ceste prostredníctvom takých láskyplných a múdrych zameraní, zistí, že kresťanstvo nie je len spôsob života, ale že je to ozajstná duchovná cesta. Na tejto ceste môže prežívať Ježiša ako kompas, ktorý umožňuje nájsť novú rovnováhu mimo jednostranných zlých ciest:

Nestrácať sa vo vonkajšku,

ale naopak byť vo vonkajšku aktívnym

- ani nekolísať vnútorne

    - a byť vnútorne pevný

Namiesto iba myslenia →

zvažovať aj obsahy, problémy, nejasnosti →

- alebo čisté meditatívne prázdno

    - vo vedomom meditatívnom tichu

Uvedomovať si „vonkajšieho Boha na nebesiach“

- a uvedomovať si ho vo vnútornej forme

Stopy nezmeniteľného Tvorcu

- nachádzať v premenlivom (slobodnom) živote

Študovať zákonitosti vonkajšieho sveta

- a vyhmatávať za tým ležiaci rád stvorenia

Neprežívať ani plné pohnútky, →

ale integrovať inštinkty →

- ani zatláčať

    - a meniť

Využívať čas, priestor, okolnosti, hľadať súlad

- napriek osobnej slobode

Pracovať navonok

- a vnútorne prosiť (Benediktínske pravidlo: "ora et labora")(modli sa a pracuj)

Chcieť pochopiť pozitívny prínos iných (aktívna tolerancia)

- a rozvíjať sa z vlastného základu viery

Racionálne analytické

- a „mýtické“ - syntetické polovice mozgu, prípadne mosty medzi nimi brať vážne

Poznať subjektívne vnímanie

- a napriek tomu hľadať diferencovanú pravdu za subjektívnymi spôsobmi uvažovania

Učiť sa z (konštruktívnych) tradícií

- a nechať prebúdzať v sebe vlastný duchovný život

Cvičiť prípravné cvičenia

- a prijímať milosť (kresťanská mystika, exercície)

Oslovovať Boha osobne

- a v jeho sile

Milovať blížnych

- ako seba samého

Dodržiavať pochopenie

- a dokázať ho hľadať

Nerozplývať sa vo vesmíre, ale v celku

- neutvrdzovať Ego

    - byť vedomou bunkou

Telo, hmotu považovať za nástroj

- a duševne rásť

Prijímať plnosť, zodpovednosť

- podľa „úzkej brány“

Zápasiť o správne rozhodnutia v pozemskom vedomí

- a chápať/ vcítiť sa na inej úrovni do božieho plánu

Ďalej odovzdávať poznatky

- a prijímať to, čo je primerané

Meniť okolie/spoločnosť

- v tom, čo sa vnútorne zlepšilo

Súcitiť utrpenie sveta

- a tešiť sa z božieho vedenia

Ceniť si duchovné spoločenstvá

- a ako jednotlivec smerovať k Bohu

Dbať na rôznorodosť národov

- a vo všetkých nechať klíčiť všeobecné ľudské jadro   

... Takto cesta Kristova ukazuje, že on sám je tá tretia cesta mimo zjavných rozporov* sveta - cesta k plnohodnotnému životu a ku skutočnej duchovnej slobode v Bohu. Niektoré z tučne tlačených častí hlavného textu a kontextu vysvetlia o tom viac. (Pozri aj Jn 17, a apokryfné evanjelium svätého Tomáša 22.) To nie je nerozhodnosť - čo by udržalo zdanlivé rozpory na mieste ako problém - a to tiež neznamená popliesť oboje („ubičovať niečo (niekoho) na smrť). Vylúčiť celkom niečo z niečoho - alebo sa rozhodnúť pre jednu alebo druhú možnosť a vedieť že, niekto iný si môže takisto dobre vybrať opak - by niekdy bolo lepšie ako nerozhodnosť. Tretí spôsob myslenia zahŕňa aj hľadanie prekonania vyššieho hľadiska, čo uľahčuje nové slobodné vyhlásenie, (postulát, tvrdenie, rozhodnutie, pracovný návrh) - a tak riešiť problém.
Ten, kto sa pevne drží tohto visutého lana pre povrazochodcov, teraz môže s väčším úspechom ďalej kráčať s Ježišom v evanjeliách (Pašie) a v Skutkoch apoštolov (Turíce). Táto schopnosť človeka čo najviac sa blížiť k „pravému Božiemu svetlu" (Jn 1, 9.) za vzhľadom sveta je tak východiskom, ako aj cieľom tohto popisu chôdze po visutom lane. (Pozri náš Hlavný text, Diel 1).

Existujú vzťahy medzi tým, o čom hovoria Evanjeliá a tým, čo sa vo väčšej miere vyjadruje v Zjaveniu apoštola Jána, viď. náš hlavný text, časť 2.

 Update english/ deutsch

Späť na úvodnú stránku http://www.ways-of-christ.com/sk

Cesty Ježiša Krista, jeho príspevky k ľudskému vedomiu a k zmenám ľudstva a Zeme: nezávislá informačná stránka s novými názormi z mnohých oblastí bádania a skúseností, s praktickými pokynmi pre osobný rozvoj.