Căile lui Iisus

Pagină extra

 

Revelațiile și Bisericile.

Noul Testament descrie revelațiile directe ale unor credincioși precum și alte Haruri ale Sfântului Duh ca pe ceva important și care, în mod natural, țin de viața unui creștin (cf, de ex.,1 Corintieni 14:26; Marcu 16,17). Se pare însă că drumul până la ele a fost presărat cu piedici.

Asemeni bisercilor penticostale, religia catolică, deși admite posibilitatea mesajelor rostite, face totuși distincția între o „revelație universal㔠- pe care o pot avea toți credincioșii prin intermediul Bibliei -, o tradiție și o învățătură creștină pe de o parte, și „revelațiile individuale" pe de altă parte. Acestea din urm㠖 în măsura în care conțin semnificații pentru cei direct implicați sau pentru cei apropiați lor - sunt acceptate în anumite cazuri, chiar dacă nu sunt încurajate în mod evident. Reacții profund dezaprobatore din partea acestei religii au apărut mai ales atunci când au fost făcute publice mesaje al căror conținut a depășit sfera privată a cuiva și s-a referit la biserică sau la întreaga omenire, de ex. în mesaje ce proveneau de la Sfânta Fecioară sau de la Hristos. De la pontificatul papei Paul VI încoace tipărirea unor astfel de scrieri nu mai este obstrucționată oficial de către editurile din anturajul bisericii.Totuși astfel de mărturii au fost – și sunt în continuare – în parte reținute, ca de exemplu cel de-al treilea mesaj al Fatimei, nedat publicității timp de decenii. Biserica îsi rezervă dreptul unei sentințe finale irevocabile. Tuturor, inclusiv congregațiilor religioase, li se pretinde, conform Can. 844 § 3, să respecte, în cazul unei eventuale examinări amănunțite, dreptul la opinie și la un tratament corect. Can 220 interzice de asemnea discreditarea pe nedrept, indiferent din partea oricui ar proveni ea (discreditare ce se poate naște ca urmare a unor dezaprobări publice). În multe alte religii acest subiect nu are o importanță deosebită, respectiv acestea nu au o foarte mare experiență în acest sens. Pe de altă parte există multe fenomene de acest fel și dincolo de sfera religiei. În ansamblu, există impresia că Dumnezeu are interesul ca și pe această cale oamenii să fie mereu stimulați, ba chiar instruiți precum și preveniți. Acesta este însă un proces dificil, unul care durează o viață întreagă; în fapt, premisa pentru propagarea unor astfel de mesaje o constituie o chemare specială, precum și o comuniune deosebită cu divinitatea și o pregătire corespunzătoare.

Primii apostoli – Oameni care, prin harurile lor au putut să-I rămână devotați lui Iisus Hristos – au propovăduit, se spune în 1.Cor 14:26, revelațiile directe cu interpretările lor în cadrul adunărilor. 1.Cor 12,4-7: „Și fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora". Conform 1 Cor. 12,28 rolul „proorocilor" *) poate fi considerat ca fiind subordonat celui al apostolilor, iar pe locul al treilea urmau învățătorii. În 1 Cor.14 se face deosebire între harul vorbirii feluritelor limbi (Har dăruit de Duhul Sfânt) folosit spre propria „zidire", și discursul profetic menit să contribuie la progresul comunității. Cei înzestrați cu darul proorocirii erau deosebit de apreciați, mai ales pentru că ceilalți discipoli nu puteau îndeplini în mod automat această misiune (de ex. Matei 10:41).

Criterii de diferențiere:
Întrebarea care se pune aici nu este atât dacă există de fapt inspirații care să nu fie rezultatul autosugestiei, respectiv al sugestiei în masă, al schizofreniei sau al altor manifestări psihice**. Dacă ne aplecăm fără prejudecăți asupra studiului unor astfel de fenomene în cadrul Creștinismului, vom obesrva curând că, în cele mai multe cazuri, aceste explicații ale inspirațiilor ca fiind rezultatul unor manifestări de natură pur psihologică sunt reductive și, de cele mai multe ori, insuficiente. Abia după această revelație putem începe să ne punem întrebări cu adevărat incitante:
- Este bine să căutăm să aflăm ce provine de la Spiritul Adevărului, și ce nu (cf. 1 Ioan 4:1). Acest lucru însă trebuie făcut cu grija și atenția necesare. Chiar văzut prin prisma Bibliei, nu înseamnă în mod automat că preoții s-ar putea pronunța întotdeauna în ceea ce privește revelațiile spirituale numai și numai pe baza judecății lor teologice și pur teoretice. Sunt foarte puțini aceea care pot percepe nemijlocit de la ce fel de spirit provine un mesaj, de aceea darul proorocirii trebuie apreciat, după cum spune și în Matei 7,15:20, în primul rând dup㠄roadele" sale. Trebuie să înțelegem că ar fi extrem de discutabil să le clasăm ca fiind „venite de la Diavol", atunci când ele conduc spre Hristos – de ex. așa-numitele „experiențe de creștinare" care au ca efect schimbări benefice ale vieții sau vindecare spirituală și trupească, deoarece ele au loc prin grația divină - Ioan 15:5 „despărțiți de Mine, nu puteți face nimic". Ele sunt un semn de bun augur și atunci când prin ele se naște, spre exemplu, dragoste mai mare pentru Hristos și pentru semeni. Vezi și avertismentele împotriva (pre)judecăților în Matei 7:1
și Matei 12: 24-30, precum și în Faptele Apostolilor 5:38-39. Chiar și din punct de veder moral-teologic și din cel al principiilor dreptății lumești ar fi greșit ca, aflați în dilemă, să preferăm a le înfiera.

- Un alt criteriu de diferențiere îl poate constitui atitudinea modestă a acestor oameni, căci numai atunci când oamenii sunt „tăcuți", ei pot auzi Glasul Domnului vorbindu-le. Cunoștințele în materie de teologie nu constituie aici deloc un criteriu; adesea au fost aleși tocmai oameni simpli („harisme laice"). Cei învățați pot avea acest dar numai atunci când nu sunt închipuiți și rigizi, și când se consideră ca aparținând celor numiți în Matei 5:3 „săraci cu duhul". (De exemplu nici Saduceii – raționaliști și materialiști – precum nici Fariseii – în măsura în care erau în majoritate limitați la conștiința lor religioasă - nu făceau parte dintre cei „săraci cu duhul".
- "...Să vă trăiți viața în demnitate ca ființe umane și să vă îndepliniți îndatoririle zilnice, da să lăsați lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic locul cuvenit în viața voastră" (din mesajele Fecioarei Maria către vizionarele de la Garabandal și din alte locuri.)
- Un comportament afectuos în conformitate cu etica lui Iisus - vezi spre ex. Matei 7:12 - este de asemenea o astfel de caracteristică. Prin sinele său aflat în comuniune cu Hristos, omul poate intra mai ușor în contact cu spiritul - aflat deasupra intelectului. Acest lucru se va întâmpla cu atât mai evident, cu cât omul se află într-o armonie mai desăvârșită cu calitățile divine, cum ar fi dragostea. În acest context însă, etica nu înseamnă neapărat adaptarea la concepțiile tradiționale curente privind pioșenia, cum ar fi de exemplu cele privind îmbrăcămintea, mersul la biserică etc.
- De ex., în cazul în care cineva, invocând inspirații de la Hristos, ar răspândi în mod agresiv sentințe difamante despre frații săi creștini, idei asimilate și general acceptate, stârnind astfel discordie, în acest caz ar fi foarte probabil ca aceasta să nu reprezinte o activitate îndreptățită și nici să nu constituie un mesaj al lui Hristos sau al Sfântului Duh.
- Un criteriu suplimentar îl constituie libertatea față de presiuni spirituale externe. Duhul Sfânt nu poate fi supus clasificărilor omenești și are nevoie de libertate pentru a prospera: Faptele Apostolilor 5:29: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decît de oameni!". Prin aceasta însă nu se contestă rolul continuu al îndrumării spirituale. Nu este necesar ca fiecare generație să o ia de la început.
- Criterii, cum ar fi "caracterul supranatural" au fost, ce-i drept, adesea cercetate: de ex. manifestările secundare în unele cazuri ale așa-numitului "extaz" (lipsa reflexului de clipire, modificarea frecvenței cardiace, încetinirea pulsului, creșterea tensiunii arteriale - toate acestea fără să intervină manipularea sau drogurile); imposibilitatea ca persoana să fi avut cunoștință anterioară despre lucrurile care i-au fost revelate etc. Acest aspect nu este însă decisiv, deoarece spiritul poate recurge la capacitățile "naturale" ale omului.

Există multe forme prin care un mesaj spiritual să se poată manifesta. Un exemplu este „glasul/ cuvântul interior", venit din inimă" rostit în mod conștient - deci care nu trebuie confundat cu manifestări schizofrene sau hipnotice. După atingerea unui anumit nivel de experiență va deveni clar faptul că acesta are un alt caracter decât manifestările telepatice. (cf. "Vom Inneren Wort" – "Despre cuvântul interior", selecție din Johannes Tennhardt, et al., editura Lorber). Rareori poate fi luată în considerare chiar o stare asemănătoare cu transa, în timpul căreia ființa umană trece în mare măsură în planul secundar. Dar chiar și în această situație ar trebui făcută distincția, în funcție de circumstanțe (de ex. gradul de comuniune cu, respectiv apropiere de Dumnezeu), între felul de transă. In cazul unei transe normale, adică al unei simple pierderi a cunoștinței, s-ar putea să aibă loc chiar revelații foarte problematice de natură spiritistă, care ar avea efecte negative asupra celor de față. Se mai poate întâmpla ca cineva să aibă o trăire interioară, resimțită ca viziune, lumină sau idee, pe care o poată transpune ulterior în vorbe și în scris. Uneori are loc o transcriere imediată a celor trăite, totuși în mod cu totul conștiente – diferit deci de scrisul automat întâlnit în spiritism, și care are loc în transă. Contribuția posibilă a Sfântului Duh în cadrul unei revelații nu se manifestă doar prin adresări directe prin intermediul unei surse divine (:„...") Chiar și un simplu gând, o discuție între oameni, un eseu sau o carte pot avea, în fond, aceeași sursă de inspirație, deoarece ea este capabilă să stimuleze creativitatea umană după cum dorește. Despre Sfântul Duh în general cf. Ioan 3:8; Ioan 14:26 și textul principal din Căile lui Hristos.net*, Partea 1, Capitolul „Primul Praznic al Rusaliilor/ Prima Minune a Rusaliilor".

Pentru profeții, în sensul strict de viziuni asupra viitorului, vezi capitolele corespunzătoare în textul principal din Căile lui Hristos, Partea 2, de ex. Capitolul „Despre experiența cu proorocirile".

Aici se mai face referire la unele pasaje din Vechiul Testament – cu rezerva că, de atunci s-au putut schimba condițiile pentru acestea (vechea formă a proorocirii fusese practic uitată până la epoca Lui Iisus, și a fost reînviată: Ioel 3: 1-2, Amos 3: 7-8).

**) În unele cazuri chiar și oamenii cu aptitudini inspiraționale veritabile pot intra temporar în stări asemănătoare stărilor prezente în cadrul unor tulburări psihice cunoscute – spre exemplu printr-un flux al dialogurilor interioare continuat în mod compulsiv ori prin incapacitatea de a face față exigențelor existenței lumești. Pentru evitarea pe cât posibil a unor astfel de excese se poate acorda atenție, în plus față de punctele menționate mai sus, de următoarelor condiții exterioare: suficient somn; alimentație bogată în vitamina B – însemnând un control atent al perioadelor de post în acest context, mai ales când nu există suficientă experiență în acest sens; menținerea unei orientări clare spre sursa dorită, mai precis a concentrării asupra lui Hristos; limitarea duratei ședințelor, acestea neavând voie să fie prea lungi pentru a nu oferi ocazii de digresiune și „răstălmăciri“; suficiente eforturi pentru a reveni, după trăiri și experiențe interioare intense, în realitatea prezentă; prelucrare a celor auzite cu păstrarea conștiinței de sine; prelucrare a celor auzite menținând însă permanent legătura cu sinele. Adesea asistenții, însoțitorii spirituali, terapeuții și alții asemenea pot fi cu adevărat de ajutor în astfel de cazuri numai atunci când au experiențe/cunoștințe specifice și sunt capabili să ia pe deplin în serios nu doar starea momentan deranjată, ci și fenomenul fundamental în starea sa obișnuită, netulburată.

Înapoi la pagina de start "Căile lui Iisus Hristos" (www.ways-of-christ.com/ro)

Căile lui Iisus Hristos, contribuția Sa la conștiința umană și la dezvoltarea omenirii și a lumii: o pagină informativă independentă, conținând noi puncte de vedere din variate domenii ale cercetării și experienței; sfaturi practice pentru progresul personal.