Христови Патишта

http://www.wаys-оf-christ.com/mk/

Напомена: Сопственички права, впечатоци

Овие страници можете само неизменети да ги умножувате и споделувате преку интернет. Авторските права се задржуваат.

Бројот на страните зависи од подесеноста на штампачот.пдф. ... кБ, ца. 126 страница).

Првиот превод 1991 - на Македонски 2002 - 2022 Година.

Автор: Проект "Христови Патишта" (Исусовите патишта/ Christuswege/ Ways-of-Christ).

Издавач на интернет изданието е Хелмут Циглер.

Web-странат “Христови Патишта” преставува информативен и истражувачки проект. Екуменски насочен, независен од: црквите, религиите и другите верски заедници. Супстанцијата на верата останува сочувана, а притоа не постапува догматско-фундаменталистички. Не се прави мисионерска работа и не се тражат нови членови. Целта не е заработување на пари ниту политичко влијание.

Тема на трудот е Христијанството како и меѓурелигискиот дијалог со останатите религии. Тежиште на трудот преставува длабински опис на занемарените духовни страни во Христијанството. Другите страни на Христијанството, кои се занимаваат со социјалните прашања, се еднакво толку важни но од поинакво гледиште. (Погледај го исто така и Воведот на главниот текст и методичките совети.)

Преводите на различни јазици не се секогаш детално проверени. Преводите на различни јазици не значат и автоматско завземање на гледиште за ситуацијата во одредени држави.

Меродавни се Web-страните; во PDF или DOC датотеките не се земени во предвид малите измени.

Web-страната “Христови Патишта” не се сложува автоматски со целата соодржина на цитираните web-страни т.е. книги на други автори.

Е-маил за Христови Патишта: Види го формуларот на крајот од текстуалната страна. Доколку е возможно ве молиме да пишувате на Англиски или Германски јазик.

Германското печатење издание може да се нарача на германски јазик кај: Boehm, “Bewusst” , Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, Германија по цена од 3,50 €; издавач и сопственик на правата на печатеното издание е О.Боем. објавено во јуни 2001.

Враќање на почетната страна http://www.ways-of-christ.com/mk/   (windows-1251)

Патишта на Исус Христос, неговите придонеси за човечката свест и измената на човештвото и земјата: Незвисна информативна страна од гледна точка на истражувања и духовни сознанија во многу области; со практични упатства за личен развој.