.PDF

דרכי ישו המשיח

+

ישו המשיח, רוחניות והארץ:

דרכי ישו המשיח, תרומתו לתודעת האדם ולשינויים שחלו במין האנושי ובארץ: עלון מידע בלתי תלוי, המציע נקודות מבט חדשות בתחומים שונים של מחקר והתנסות, כולל עצות מעשיות לצמיחה אישית.

עברית .

.

זוהי גרסה מקוצרת (קטעים) בשפה העברית בת זמננו

הדת היהודית וישו .

 הדת כהתחברות מחדש של האדם עם אלוהיו – בדרכי ישו .

יסודות ערכי האתיקה .

נקודות מבט כלליות נוצריות בשאלות כלכליות וחברתיות .

מדעי הטבע והאמונה באלוהים.

אנחנו מציעים טקסטים כוללניים יותר על שלבי הבשורה וההתגלות ונושאים נוספים* שכבר נכתבו במספר שפות, למשל באתר האינטרנט באנגלית, המתעדכן לעתים קרובות.

 -

זהו דף הבית  http://www.ways-of-christ.com/he

 

הטקסטים העיקריים בשפות אחרות המצויינים כאן כוללים את הפרקים: בחלק 1: מבוא לתכלית ולשימוש בטקסט זה, עם הערות מתודולוגיות הנוגעות בין היתר להרהורים; "בראשית היה הדבר (ביוונית: לוגוס) ... והדבר הפך לבשר"; ישו הנוצרי: הולדתו; עמוד מיוחד על גלגול הנשמות במובן הנוצרי; האם קיימים אלמנטים חשובים בשנות הילדות של ישו?; הערת אגב על הויכוח בנושא "ישו - שני בנים"; ההטבלה בירדן על-ידי יוחנן המטביל; עמוד מיוחד עם הערות על ההטבלה בימינו; השקט במדבר; הפיתויים; החתונה בכפר כנא; (השקפות נוצריות בנושא המיניות; האהדה; האמפטיה והאהבה); "הקנאות הקדושה" (והשקפות בנושא רגשות); הנאום על ההר והשקפות בנושא הרוח; שינוי הצורה והר התבור; שאלת ה"נסים" ותחייתו של לזר מן המתים; "הכבשים"; רחצת רגלי התלמידים; מריה מביתניה מושחת את ישו וההלקאה; ההכתרה בכתר הקוצים והנאומים האחרונים; הצליבה והקבורה (השקפות בנושא המיסטיקה הנוצרית); שאלת הקבר הריק, "הירידה לשאול" ו"העליה לגן עדן"; התחיה; "עלייתו" של המשיח; חג השבועות; התייחסות לתמונה של ישו; בחלק 2: נקודה חשובה ברוחניות הנוצרית; הסעודה;  הבשורה של יוחנן; איך להתייחס לנבואות; לעניין תכני ההתגלות של יוחנן: שבע הכנסיות; עמוד מיוחד על הכנסיות בימינו, ההבדלים ביניהן ודרכן אל הכנסיה האוניברסלית; "שבע החותמות"; "שבע החצוצרות"; "שבעת הרעמים" ושני הנביאים; האשה והדרקון; "החיה עם שבעת הראשים" עולה מן הים; "החיה בעלת עשר הקרנות" עולה מן הארץ; "שבע המכות האחרונות וסופה של "בבל"; "אלף שנות השלום" (האמיתיות); גן העדן החדש, הארץ החדשה ו"ירושלים החדשה": פרקים אחרונים: הגישה הנוצרית; טבלה: גישה נוצרית: בעולם הזה, אך לא מן העולם הזה; התייחסות לאיכות התצוגה, לגרסה המודפסת בגרמנית וזכויות יוצרים; טופס דוא"ל.  
3: נושאים נוספים: תפילה לשלום, חיים ואדמה; עקרונות הערכים האתיים; הבהרה קצרה בנושא "סיפורי החשיפה בנושא ישו; " ישו ושאלות הקשורות בתזונה; מדעי הטבע והאמנונה באל; ישו והריפוי - גם כיום; הכרזה על אדם כעל קדוש; נקודות מבט נוצריות בשאלות כלכלה וחברה; נקודות מבט נוצריות לגבי חברה ופוליטיקה; פילוסופיה ונצרות - פרשנות לנאומו של הברמס "אמונה ויידע; "אקולוגיה ובריאה; חיי העובר; צדדים אלה וכיווני המבט של התיאולוגיה הנוצרית; מדיטציה בנצרות; השראה והכנסיות; שאלת החיים לאחר המוות ומשמעותם לחיים העכשוויים; נצרות ויחסה לנושאים "גורל "ו"גלגול נשמות"; 4 ...הברית הישנה ותרומתה לדיאלוג עם הדתות האחרות: הברית הישנה, הדת היהודית וישו; ישו ואיסלאם; בודהיזם; דת זרתוסטרא (פרסיות), הידואיזם, טאואיזם וקונפוציוניזם, שינטו ודתות הטבע; דת כ"חזרת" האדם לאל.

E-mail, חותם, דוא"ל


הברית החדשה בעברית מודרנית