Kristuksen tiet

Lisäsivu

 

Inspiraatiot ja kirkot

Uuden testamentin mukaan uskovan yksilöllinen inspiroituminen, kuten myös muut Pyhän Hengen lahjat www.Kristuksentiet.net/b/Taivaaseenastuminen.htm ovat yleisesti tärkeitä ja kuuluvat kristittynä olemiseen (vrt. esim. 1.Kor 14,26; Mark.16,17). Tiet tämän saavuttamiseen ovat vaan vaikeampia. On kuitenkin mahdollista rukoilla apua Pyhältä Hengeltä.

Tosin Helluntaiseurakunnan ohella myös esim. katolinen kirkko hyväksyy jumalallisten viestien mahdollisuuden. Se tekee kuitenkin eron "yleisen inspiraation", joka on mahdollinen kaikille Raamatun, tradition ja kirkon oppien avulla ja - mystisen "yksityisinspiraation" välillä. Jälkimmäinen hyväksytään sikäli kun sillä on mielekäs sisältö yksilölle ja hänen lähiympäristölleen olosuhteet huomioon ottaen Pyhän Hengen inspiraationa, mutta sitä ei katsota velvoittavaksi eikä myöskään edesauteta. Jos inspiraatiot sisälsivät ennustuksellisia*) viestejä, jotka sisällöltään ulottuivat yksityiselämän ulkopuolelle koskemaan kirkkoa tai koko ihmiskuntaa, esim. viestit Marialta tai Jeesukselta, kirkot reagoivat usein kriittisesti. Paavi Paavali VI:n ajasta alkaen kirkko ei enää estä katolisia kustantamoita julkaisemasta näitä. Mutta silti monet tämän tyyppiset todistukset on pidetty salassa vuosikymmenien ajan kuten esimerkiksi Fatiman 3. viesti. Kirkko pidättää itsellään oikeuden lopulliseen päätökseen. Kirkon laki sanoo, että jos viestit tutkitaan, ne pitää tutkia oikeudenmukaisesti (Kan. 844 §3 ). Kan. 220 kieltää yksilön maineen epäoikeudenmukaisen vahingoittamisen (joka voisi tapahtua liian hätiköidysti tehdyistä tuomioista).
Näillä inspiraatioilla ei ole suurtakaan merkitystä useimmissa muissa kirkoissa, tai ne eivät ole kehittäneet mitään käytäntöä kuinka menetellä niiden kanssa. Toisaalta tämäntyyppisiä ilmiöitä esiintyy myös kirkkojen ulkopuolella. Kaiken kaikkiaan syntyy vaikutelma, että Jumala on kiinnostunut "puhumaan" meille, opettamaan ihmisiä ja myös varoittamaan heitä. Se on tosin elämän mittainen, vaikea oppimisprosessi, ja sellaisten viestien välittäminen edellyttää itse asiassa erityistä kutsumusta sekä myös erityistä yhteyttä Jumalaan sekä siihen kuuluvaa valmistelua.

Ensimmäiset apostolit - ihmiset, jotka heille annettujen hengenlahjojensa avulla saattoivat edustaa Jeesusta ja opettaa inspiraatioista ja niiden tulkinnasta seurakunnan kokouksissa yhtenä olennaisena osana kokousta (1. kirje kor. 14,26). 1.Kor.12,4-7: "Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi" 1. Korinttolaiskirjeen mukaan (12,28) apostolien roolin voitiin tulkita tulevan ennen "profeettoja", ja kolmannella sijalla tulivat opettajat. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 14 puhutaan erosta "kielillä puhumisesta" itselleen ja "profetoimisesta" seurakunnalle tulkitsemisen välillä. Ihmiset, joilla oli profetoimisen lahja, olivat hyvin arvostettuja, varsinkin kun kaikki opetuslapset eivät automaattisesti kyenneet täyttämään tätä tehtävää (esim. Matt. 10, 41).

Tunnusmerkillisiä ominaisuuksia:
– Tässä ei niinkään ole kysymys siitä, onko ylipäänsä olemassa innoitteita, joita ei ole luettavissa itsesuggestioon tai joukkosuggestioon, skitsofreniaan tai muihin psyykkisiin ilmiöihin**. Se, joka tutkii sellaisia ilmiöitä kristinuskossa ilman ennakkoluuloja, saattaa pian huomata, että sellaiset ahdistavat, puhtaasti psykologiset selitysyritykset eivät useimmissa tapauksissa riitä. Vasta tämän oivaltamisen jälkeen oikeastaan alkavat mielenkiintoiset kysymykset.
On mielekästä etsiä tietoa siitä, mikä on "totuuden hengestä ja mikä eksytyksen hengestä", vrt. 1. Joh. 4,1. Tämän tulee kuitenkin tapahtua varovaisuutta ja kunnioitusta noudattaen. Yksinään Raamatusta katsottuna ei olisi automaattisesti niin, että papit aina olisivat päteviä arvioimaan nämä Hengen mahdolliset julistukset teoreettisten teologisten arvostelujensa pohjalta. Vain hyvin harvat pystyvät välittömästi arvioimaan mistä hengestä viesti tulee, sen vuoksi Jeesus sanoo: "Hedelmistä te siis tunnette heidät." - Matt. 7,15-20 . Tämä tarkoittaa, että jos se johtaa Kristuksen luo (esim. nk. "kääntymiskokemuksissa") ja sitä seuraa myönteinen elämänmuutos tai mielen tai kehon parantuminen yms., olisi hyvin kyseenalaista mitätöidä se epäaitona tai peräti "paholaiselta tulevaksi", koska se tapahtui armossa. - Joh. 15,5: "Ilman minua te ette saa aikaan mitään." Jos kokemus saa aikaan esim. suurempaa rakkautta Jeesukseen tai lähimmäisiin, on se hyvä merkki myös. Vrt. myös Matt.7,1; Matt.12,24-30 ja Apostolien työt 5,38-39, varoitukset tuomioista. Myös moraaliteologisista syistä ja myös maallisten lakien mukaan olisi väärin tuomita joku, niin kauan kuin epäilykselle on sijaa.
- Toinen tunnusmerkillinen ominaisuus voisi olla näiden henkilöiden vaatimattomuus, sillä kun ihmisestä tulee "hiljainen" hän kuulee Jumalan Hengen. Teologian tuntemus ei tässä ole mikään tunnusmerkillinen ominaisuus, usein juuri yksinkertaisia ihmisiä tulee valituksi ("maallikkokarisma"). Koulutetut voivat olla tätä vain jos eivät ole omahyväisiä tai kaavoihin kangistuneita, ja siis siitä huolimatta kuuluvat joukkoon "autuaita ovat hengessään köyhät" (Matt. 5,3 ). (Esim. saddukealaiset - rationalistit ja materialistit - ja farisealaiset - yleisesti ottaen enemmistöltään olivat kangistuneita uskonnolliseen älylliseen tietämykseensä - eivät kuuluneet näihin "hengessään köyhiin").
- "Että elätte ihmisarvoista elämää ja hoidatte päivittäiset tehtävänne, mutta teette tilaa Jumalalle kaikkivaltiaalle isälle jokapäiväisessä elämässänne" (Marian viestistä Garabandalissa ja muualla).
- Lempeä käytös Jeesuksen etiikan merkityksessä, katso vaikkapa Mt 7:12, on myös yksi sellainen tuntomerkki. Ihminen saa Kristukseen liitetyn oman itsensä kautta enemmän yhteyttä henkeen, joka on järjen yläpuolella. Se voi tapahtua sitä selvemmin, mitä enemmän hän pääsee sopusointuun jumalallisten ominaisuuksien, kuten rakkauden kanssa. Etiikka ei tässä tosin merkitse automaattisesti itsensä sopeuttamista tavanomaisiin, perinteisiin käsityksiin hurskaista henkilöistä, kuten suhteessa vaatetukseen, kirkossakäyntiin jne.
- Esim. siellä, missä joku on aggressiivinen, kutsumuksenaan Kristuksen antamat ideat, mutta levittää toisista kristityistä ylimalkaisia, panettelevia tuomioita ja sillä rauhattomuutta, on erityisen suuri todennäköisyys, ettei ole kysymys oikeutetusta toiminnasta eikä todellisesta Kristuksen tai Pyhän Hengen viestistä.

- Näiden lisäksi vapaus ulkoisesta painostuksesta on myös tunnusmerkillinen tekijä. Pyhä Henki on vapaa ihmisten luokituksista ja tarvitsee vapautta kasvaakseen. Ihmisellä on oma omatuntonsa, joka ei ole ulkoisesti ehdollistettavissa. (Apostolien teot 5,29: "Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä" Tällä ei kuitenkaan haluta kiistää, etteikö hengellinen opastus olisi edelleenkin tarpeellinen ja merkityksellinen. Jokaisen sukupolven ei tarvitse aloittaa aivan alusta.
- Perusteita kuten "yliluonnollinen" on tutkittu usein: esimerkiksi lieveilmiöitä kuten puuttuva silmärefleksi, muuttunut sydämenlyönnin taajuus, hidastunut pulssi, kohonnut verenpaine - ilman manipulointia tai huumeita; tai henkilö ei saattanut tietää mitä oli paljastettu, jne. Mutta tämä peruste ei ole ratkaiseva, koska henki voi käyttää ihmisen myös "luonnollisia" ominaisuuksia.

On olemassa monia muotoja, joilla viesti hengeltä voi ilmaista itsensä. Esimerkiksi "sydämen sisäisen äänen" kautta täysin tiedostettuna, tätä ei siis pidä sekoittaa skitsofreniaan tai hypnoottisiin ilmiöihin (vertaa "Vom Inneren Wort", mm. Johannes Tennhardt, Lorber-Verlag). Joisain käytännöissä ilmenee myös, että sillä on toinen luonne telepaattisina ilmiöinä. Sellainen transsin kaltainen tila voidaan saavuttaa, jossa henkilöllä on toissijainen rooli; mutta jopa tällaisissa olosuhteissa (esim. virittäytymisen tapa Jumalan yhteyteen) osoittaa eron tämän ja sen transsin välillä, joka saadaan aikaan spiritismissä, jolla on heikentävä vaikutus niihin, jotka ovat läsnä. Voi myös tapahtua, että joku kokee jotain sisäisesti, vision, valon tai ajatuksen, ja voi muuntaa sen sanoiksi ja myöhemmin kirjoittaa sen ylös. Myös välitöntä kirjoittamista esiintyy, kuitenkin täydessä tietoisuudessa, siis erona spiritismin "automaattiseen kirjoittamiseen", joka tapahtuu transsissa.
Se, että „Pyhä Henki" on voinut olla myös viestin lähteenä, ei päde vain suorassa henkisen lähteen puhuttelussa: ("…"). Vaan myös ajatus, ihmisten välinen keskustelu tai kirjoitelma tai kirja voi osittain tai kokonaisuudessaan olla syntynyt tästä inspiraation lähteestä, koska se voi aktivoida ihmisen luovuuden haluamallaan tavalla. Pyhästä Hengestä yleisesti vrt.. Joh.3,8; Joh.14,26 ja päätekstimme Kristuksen tiet.net, Osa 1, mm. kappale "Ensimmäinen helluntaitapahtuma".
Ennustuksista tulevaisuuden visioina katso vastaavaa kappaletta Päätekstistä Kristuksen tiet.net, Osa 2, esimerkiksi kappale "Profeettojen ennustukset".

*) Profetia (peräisin kreikan kielestä) merkitsee lähinnä ohjeita yliluonnollisista lähteistä, kristillisessä mielessä Jumalalta tai Pyhältä Hengeltä. Inspiraatiot, jotka ovat pikemminkin "tulevaisuuden ennusteita", ovat siis vain erikoistapaus. Tässä on myös viitattu joihinkin Vanhan testamentin kohtiin, sillä varauksella, että olosuhteet noista ajoista ovat muuttuneet (Jeesuksen aikana muinainen profetoimistapa oli lähes kadonnut, mutta se elvytettiin): Joel 3,1-2; Aamos 3,7-8.

**) Useissa tapauksissa ihmiset voivat myös joutua aidoilla ideointikyvyillään joksikin ajaksi tilaan, jotka muistuttavat tunnettuja, psyykkisiä häiriöitä, kuten pakonomaisesti jatkuvan sisäisen vuoropuhelun virta ja pysyvä kyvyttömyys käsitellä maallisia välttämättömyyksiä. Sellaisten ylettömyyksien mahdolliseksi välttämiseksi voitaisiin ottaa huomioon yllä olevien näkökohtien ohella seuraavat, ulkoiset edellytykset: riittävä uni, riittävän B-vitamiinipitoinen ravinto, esim. riittävästi B-vitamiineja eli varovaisuutta paastotessa ynnä muussa, jos riittävää kokemusta ei ole, suuntautuminen toivottuun lähteeseen eli Kristukseen pitäytyminen, eikä liian pitkiä kokoontumisia, tarjolla mahdollisuus poiketa asiasta ja hermostua, riittävästi intensiivisten, sisäisten kokemusten ulkopuolisia yrityksiä tulla jälleen takaisin maanpäälliseen nykyhetkeen; kuullun sanoman tietoinen käsittely (omasta itsestään tietoisena). Auttajat, hengelliset ohjaajat, terapeutit sekä muut sellaiset voivat käyttäytyä sellaisissa tapauksissa tarkoituksenmukaisesti usein vain silloin, jos heillä on erityisiä kokemuksia / tietoa, mihin kuuluu myös, ettei oteta vakavasti vain hetkellistä, häiriintynyttä tilaa, vaan myös häiriintymätön perusilmiö.

 

Paluu aloitussivulle http://www.ways-of-christ.com/fi/

Jeesuksen Kristuksen tiet, hänen panoksensa inhimilliseen tietoisuuteen ja ihmiskunnan ja maapallon muutoksiin: riippumaton infosivu, jossa on uusia näkökohtia useilta tutkimusaloilta sekä useita kokemuslähteistä sekä käytännön ohjeita henkilökohtaiseen kasvuun.