اصطلاح آلمانی "Ergebung / Ergebenheit", auch "Hingabe" از مکتوبات علمی گذشته و نیز دایره المعارف های آلمانی همچون "Brockhaus" گرفته شده است. این اصطلاح به انگلیسی "surrender" ترجمه شد و سپس از انگلیسی به فارسی ترجمه گردید. شاید دقیق تر باشد که این واژه به "loving devotion"   (اطاعت از روی عشق) یا  "religious devotion"(سرسپردگی) ترجمه شود.

به هرحال می توان اینگونه تعبیر کرد که پیآمد سرسپردگی یا ازخودگذشتگی، تسلیم فرد به خداوند و قرار دادن زندگی خود در دستان خداست، و بنابراین به معنای واژه "surrender" نزدیک است، چنانچه این واژه به شیوه برخی گروه های معنوی انگلیسی یا امریکایی تعبیر گردد.

 

اطلاعات: عیسی مسیح و اسلام