راه عیسی مسیح

+

عیسی مسیح، روحانیت و زمین :

راه عیسی مسیح، ایفای نقش وی جهت هوشیاری انسان و تغییرات بشر و زمین: یک صفحه اطلاعاتی مستقل با دیدگاه های جدیدی از جوانب تحقیقاتی و تجربی متعدد؛ به همراه پندهای مفیدی جهت رشد فردی .

.

این متن، نسخه مختصر ویژه ای (گلچین) به زبان فارسی می باشد .

مسیح و اسلام .

دین بعنوان پیوند مجدد انسان با آفریدگار – در راه مسیح .

مبانی ارزشهای اخلاقی .

دیدگاه‌های عمومی مسیحیان در خصوص مسائل اجتماعی و اقتصادی .

علوم (طبیعی) و اعتقاد به پروردگار.

اطلاعات: دین زرتشت (مذهب پارسی)

ما هم اکنون متون جامع تری در مورد مراحل مورد ذکر چهار کتاب مقدس و قسمت مکاشفه و دیگر مباحث* به چندین زبان ارائه می دهیم. بعنوان مثال می توان به سایت انگلیسی زبان اشاره نمود که بطور مکرر مورد بروزسازی قرار می گیرد.

 

دعایی برای صلح و ایمنی، آنطور که به مادر ترسا الهام شد:

"مرا از مرگ به زندگی هدایت کن،
و از دروغ به حقیقت.
مرا از یاس به امید هدایت کن،
و از ترس و بیم به اعتماد.
مرا از تنفر به عشق هدایت کن،
و از جنگ به صلح.
صلح را فراوان کن در قلبمان،
عالم و دنیامان !
صلح، صلح، صلح !"

http://www.ways-of-christ.com/fa  در حال مشاهده صفحه اصلی سایت هستید

 -

 

متون اصلی مورد ذکر به زبانهای دیگر شامل فصول زیر می باشند: در بخش 1 : مقدمه ای بر هدف و کاربرد این متن، با پندهای متدیستی شامل عبادت تعمقی (meditation)؛ «در ازل، کلمه (عبارت یونانی logos) وجود داشت ...و کلمه خدا، انسان شد»؛ میسح اهل ناصره: تولد وی؛ با یک صفحه اضافه در خصوص تولد مجدد مسیحیان؛ آیا سالهای جوانی مسیح محتوای پراهمیتی دارد؟؛ اشاره ای جانبی به نزای «دو مسیح – پسرها»؛ تعمید رود اردن توسط یوحنای تعمیددهنده؛ با یک صفحه اضافه همراه با یادداشتهایی در خصوص تعمید در عصر حاضر؛ سکوت در کویر؛ وسوسه ها؛ عروسی در کنا (Kana)؛ (نقطه نظراتی در خصوص مسائل جنسی، همدردی، یکدلی و عشق)؛ «اشتیاق الهی» (و نقطه نظراتی در خصوص عواطف)؛ وعظ صعودی و نقطه نظرات ذهنی)؛ دگرسیمایی مسیح بر کوه تابور؛ مسئله «معجزات» و بازگرداندن ایلعازر از مرگ؛ «گوسفندان»؛ «پاشویی» مسیح؛ پاشیدن عطر توسط مریم بیت عنیا بر مسیح –نکته ای مهم در عالم روحانی مسیحیت؛ شام آخر؛ بازداشت و شلاق زنی؛ تاجگذاری با خار و آخرین سخنرانی ها؛ صلیب کشی و دفن (با نقطه نظرات عرفانی مسیحی)؛ مسئله خالی بودن قبر، «نزول به جهنم» و «صعود به بهشت»؛ «قیامت»؛ «صعود» مسیح؛ واقعه Whitsun (پنطیکاست)؛ رجوع به تصویر مسیح؛ در بخش 2 : افشای یوحنا؛ تفسیر پیش گویی ها؛ محتوای افشائیات یوحنا: هفت کلیسا؛ با یک صفحه اضافه در مورد کلیساهای عصر حاضر، تفاوتهای آنان و راه اتحاد مسیحیت؛ «هفت مهر»؛ «هفت شیپور»؛ «هفت رعد» و دو پیامبر؛ زن و اژدها؛ «حیوان هفت سر» دریایی؛ «حیوان ده شاخ» زمین؛ «هفت جام خشم و ختم «بابل»؛ «1000 سال صلح» حقیقی؛ بهشت نو، زمین نو و «اورشلیم نو: فصل آخر: رفتار مسیحیان؛ جدول: رفتار مسیحی: در این جهان، ولی نه متعلق به این جهان؛ اشاره به کیفیت نمایشی، به یک نسخه چاپی به زبان آلمانی، و امتیازات آن؛ از طریق پست الکترونیک. 3. دیگر موضوعات: دعا؛ مبانی ارزش های اخلاقی؛ تصحیح تئوری های مدرن مسیح؛ عیسی مسیح، تغذیۀ انسان و حمایت از حیوانات؛ علوم و باور به خدا؛ عیسی مسیح و شفا – حتی امروز؛ برکات؛ نقطه نظرات مسیحیت برای اقتصاد و مسائل اجتماعی؛ نقطه نظرات مسیحیت برای جامعه و سیاست؛ مذهب و فلسفه: نظرات دربارۀ سخنرانی هابرماس؛ بوم شناسی؛ حیات متولد نشده؛ این صفحات و مکات مختلف الهیات مسیحیت؛ عبادت تعمقی مسیحی؛ الهامات و کلیساها؛ مسئلۀ زندگی پس مرگ و پی آمدهای آن برای زندگی پیش از مرگ؛ مسیحیت –رابطۀ آن با دیگر تعالیم دربارۀ "سرنوشت" و "تناسخ"؛ ... 4. عهد عتیق و کمک به گفتگو با دیگر ادیان: عهد عتیق، مذهب یهود و عیسی مسیح؛ "عیسی مسیح و اسلام"؛ مذهب زرتشت (پارسیسم)؛ "بودیسم"؛ "هندوئیسم"؛ "تائوئیسم، کنفسیوس"؛ "شینتوئیسم و مذاهب طبیعی؛ مذهب به عنوان پیوند دوبارۀ انسان با خدا.

(مسیح و دین زرتشت) english

e-mail, مهر


انجیل