Putovi Isusa Krista

+

Krist, njegovi doprinosi razvoju svijesti, čovječanstva i Zemlje: samostalna informativna stranica sa stajalištima mnogih područja istraživanja i duhovne spoznaje.

Bošnjački.

.

Informacije o Isusu Kristu i Islamu.

U iscrpnim tekstovima na dolje navedenim jezicima (1) naći ćete poglavlja (2) o evanđeljima i otkrivenju sv. Ivana apostola; kao i poglavlja o mnogim drugim temamam.

 

1) Iscrpnije tekstove možete da pročitate na pr. u hrvatskoj verziji.  Ili na drugim jezicima:   English  ,  Deutsch  ; Slovenski jezik  , ,  Český  ,  Limba Româna  ,  Polski  ,  ...

 -

http://www.ways-of-christ.com/bs/

Molitva za mir, život i zemlju.

Bože, moj izvore, moja pomoći i moja nado!

Sjedinjen s Isusom Kristom zahvaljujem Ti za sve što od Tebe dolazi.

oprosti mi na onome što me od Tebe udaljilo.

dozvoli mi da u ovoj tišini postanem kreativan pomoću Tvog duha.

 

Vodi me tako da drugima ne naštetim na njihovom putu do Tebe.

Vodi me da drugima pomognem u Tvome duhu.

Čuvaj me na mom putu*.

 

Nadahni ljude da odluke o životu i smrti predaju u Tvoje ruke **.

Pomogni onima koji rade za Tvoje stvaranje.

Odvedi ovaj svijet do prolaza prema Tvome naviještenom novom vijeku.***

 

*) Ovdje se mogu uključiti i drugi.

**) Ovdje se mogu uključiti i pojedinosti ili ih se nakon toga može obraditi u meditacijskom promatranju; na pr. ‘prekinuti njihanje nasilja i reakcije na nasilje’, ‘nasilju oduzeti temelj rješavanjem problema’, ‘voditi miroljubiv dijalog među dobronamjernim pripadnicima različitih religija’, … . 

***)Luka 11:2, 21:31. Otkrivenje 11:16; ... vidi i Očenaš, Matej 6,7-15. Bog dijeli ljubav koja mu je dana.

Sveta pisma različitih religija u početku su naglašavala borbu čovjeka s njegovim vlastitim zlim stranama – kako Biblija tako i Kur’an, Zend Avesta ili Bhagavadgita, … a ne vanjske ratove. Ovo se kasnije u mnogo čemu zanemarivalo ili krivo interpretiralo. Danas postoje težnje da se time stvoreno etičko zajedništvo religija suprotstavi propadanju vrijednosti naše egoističke civilizacije. Kod toga religije zadržavaju svoje razlike.

Molitva i život i rad u istom duhu spadaju skupa, oboje se međusobno podupire.

 

(2) Opširan glavni tekst na nekim drugim jezicima sadrži poglavlja: Dio 1: Uvod u smisao i upotrebu ovoga teksta s metodičim uputama za meditaciju i dr.; "U početku bijaše riječ" "i riječ tijelom postade..."; Isus Nazarećanin: njegovo rođenje; uz dodatnu stranicu o preporodu u kršćanskom smislu; Nalazi li se nešto značajnoga u Isusovim mladenačkim godinama?; Sporedna napomena uz rasprave o "dva dječaka Isusa"; O krštenju na rijeci Jordan preko Ivana Krstitelja; s dodatnom stranicom: Napomene o suvremenom krštenju; Tišina u pustinji; Kušnje; Svadba u Kani; (Kršćanska stajališta o seksualnosti, simpatiji, uživljavanju i ljubavi); “Sveta revnost” (i stajališta o emocijama); O besjedi na gori (sa stajalištima o razumijevanju); Preobraženje Kristovo na gori Tabor; Pitanje “čudesa”; Lazarevo uskrišenje; “Ovce”; Krist i pranje nogu; i pomazanje u Betaniji (važna stajališta kršćanske duhovnosti); Posljednja večera, uhićenje i bičevanje; Krunidba trnovom krunom i pozdravni govori; Raspeće i polaganje u grob s uputama iz kršćanske mistike; Pitanje praznoga groba, “odlaska u pakao ili raj"; Uskrsnuće; Uzašašće; Uspon; Duhovi; Isusov portret. Dio 2: Otkrivenje po Ivanu; O pristupima proročanstvima; O sadržajima apokalipse po Ivanu: Sedam crkava - s dodatnom stranicom o današnjim crkvama odnosno teološkim pravcima i o ekumeni; Sedam pečata; Sedam trubalja; "Sedam gromova" i dva proroka; Žena i Zmaj; Sedmoglava Zvijer iz mora; Zvijer iz zemlje; "Posljednjih sedam zala", propast "Babilona", i povratak Isusa; (Stvarno) "1000-godišnje kraljevstvo"; "Novo nebo", nova zemlja i "Novi Jeruzalem"; Završno poglavlje: Kršćanske osobine; Tablica: Kršćanski stav - "Na svijetu, ali ne od svijeta", jedan "Treći put", upute o kvaliteti opisa, štampanom izdanju, i pravima; elektronički obrazac. 3: ostale teme:  Molitva za mir, život i zemlju; Temelji etičkih vrijednosti; Kratki ispravak savremenih "priča koje otkrivaju sve o Isusu"; Isus i pitanja ishrane; prirodna nauka i vjera u Boga; Isus i ozdravljenje - i danas; Blagoslivanje; kršćanska stajališta prema privredi i društvenim pitanjima; kršćanska stajališta prema društvu i politici; filozofija i kršćanstvo - komentar Habermanovog govora "Vjera i znanje"; Ekologija i stvaranje; nerođeni život; ove stranice i pravci kršćanske teologije; kršćanska meditacija; inspiracija i crkve; pitanje života poslije smrti i njegovo značenje za ovaj život; kršćanstvo i njegov odnos prema učenjima o "sudbini" i "reinkarnaciji";... 4. Stari Zavjet i doprinosi dijalogu sa drugim religijama: Stari Zavjet, jevrejska religija i Isus; Isus i Islam; budizam; Zarathustrina religija (parsizam), hinduizam, taoizam i konfucijanizam, šintoizam i prirodne religije; religija kao "ponovno spajanje" čovjeka s Bogom.

E-mail: ways-of-christ.com

Web-stranica "Putevi Isusa Hrista" je istraživački i informativni projekt. Ekumenskog je usmjerenja, neovisan o crkvi, religiji i drugim religijskim društvima. Ne obavlja se poslanstvo i ne traže novi članovi. Svrha joj nije zarada i politički uticaj.
Ova web-stranica potiče na miroljubive odnose i dublje razumijevanje među religijama.

Biblija


Informacije o Isusu Kristu i Islamu.

Međureligijski dijalog

Ovo je doprinos boljem razumijevanju između religija i mirnom "međureligijskom dijalogu" koji se odvija već godinama. Ove napomene ne nastoje u potpunosti okarakterisati Islam zato što i u Islamu postoje različite škole.

Ku'ran*) i druge religije pisma

Islam znači "pokoravanje volji Božjoj".
Sveto pismo Islama, Kur'an, shvata se kao nadahnuće koje je proroku Muhamedu dao Bog odn. anđeo Džibril - kojeg možemo identifikovati s i u hrišćanstvu poznatim arhanđelom Gabrijelom. Sigurno je da se Kur'anu pripisuje centralno značenje. Osim toga za tumačenje su važne i druge tradicije (sunna, doslovno "običaj") naslijeđene iz vremena proroka (hadith). A i prorok je po svom osobnom ponašanju čovjek, a ne bog. Treba također imati na umu da kao i kod hrišćana postoje muslimani koji svoje Sveto pismo tačno ne poznaju. 

Hrišćani odn. Jevreji se u Kur'anu djelimično direktno oslovljavaju kao "vi ljudi pisma" (ljudi knjige, npr. sura 4, 171*) i kao "vi djeca Izraelova". Zato bi se mogli baviti i Kur'anom*) iako to većnom ne čine. Religijske nauke se u svakom slučaju bave Svetim pismima svih religija i između ostalog istražuju historijski razvoj njihovog tumačenja. Sveta pisma treba naravno proučavati s poštovanjem. Jedan dio muslimanskih komentatora Kur'ana piše da - vjerojatno pri Bogu - postoji praoblik Kur'ana koji je dostupan samo čistim anđelima i čistim ljudskim poslanicima, drugi dio tih komentatora interpretira da čitatelj Kur'ana na Zemlji mora biti u čistom stanju.

Smatra se da je Prorok došao za "vrijeme" (ili međuvrijeme) nakon jednog prekida u prorokovanju (Sura 5, 19*). Kur'an razlikuje vjernike u smislu nauka Proroka Muhameda, "ljude Knjige" (ljude Pisma), i "nevjernike". Pod pojmom "ljudi Knjige" posebno se misli na Jevreje i hrišćane koji s muslimanima dijele istu tradiciju, a ponekad i na zaratuštrane (Sura 22,17*). Jer Kur’an priznaje i lanac "proroka" koji su svome narodu odnosno u svoje vrijeme davali slične nauke o jednome Bogu, onostranom sudu i molitvi (npr. sura 6, 83-92, sura 7, sura 4,136*). Ukoliko ljudi ovih religija vjeruju u zajedničke temelje, u samom Kur’anu se ne ubrajaju u nevjernike. (sura 5,48* i dr.) U prvim vijekovima Islama na hrišćane i jevreje nije se vršio pritisak da pređu na Islam (odgovara učenju u Ku'ranu, "nema prinude u religiji", vidi sura 2, 256*).
Abraham je jedan od "hanifa" koji su kao pojedinci direktno našli vjeru u jednoga Boga.
Allah - predislamski staroarapski al-ilah - ima kao semitska riječ sigurno isto porijeklo kao i "Elohim", ime Božje u hebrejskim knjigama Mojsijevim.

"Nevjernicima" - doslovno: "prikrivateljima" - u strogom smislu su u vrijeme Proroka Muhameda smatrali politeiste odn. poklonike kumira protiv kojih se borio u Arabiji, a na koje već upozorava jevrejska i hrišćanska Biblija. Danas se nevjernicima u Islamu u širem smislu smatraju oni koji ne vjeruju u jednoga Boga i Božji sud. Pojam se danas ponekad pogrešno paušalno primjenjuje na sve nemuslimane, a ponekad čak i na muslimane nekog drugog usmjerenja.

Isus Hrist u Kur'anu.

Treba napomenuti da Kur'an Isusa na mnogim mjestima priznaje kao proroka, kao poslanika Božjega,  i kao "riječ" Božiju bez pobliže objašnjenog značenja, i kao duh Božiji (sura 4,171), "stvorena poput Adama" (sure 2, 3, 5,...). U pravilno shvaćenom Islamu dakle vrijedi više nego kod onih savremenih hrišćanskih teologa koji dopuštaju samo socijalnog reformatora Isusa. U Kur’anu jedino nije prihvaćen nauk o - prema hrišćanima već u Muhamedovo vrijeme na veoma zemaljski način shvaćenom - Isusu kao Sinu Božijem u okviru kasnijih nauka o trojstvu. Hrišćana koji bi na autentičan način mogli objasniti ono šta je tim u početku bilo mišljeno kako bi to mogli shvatiti i ljudi drugačijeg ishodišta skoro nije ni bilo. (npr. sura 6,101*). U Poslanici Rimljanima 1.4 kaže se da je Isus u snazi Duha prosvjetitelja "postavljen kao Sin Božiji" - dakle da nije rođen.
Hrišćani bi se utoliko mogli složiti s muslimanskim uvjerenjem da Bog nije rođen i da Isusa nije rodio nego stvorio. Pojam (grčki) "Logos" - koji se u Bibliji koristi upravo za božansko porijeklo odn. poslanje Isusa Hrista - dalje se u evanđeljima prevodi i kao "Riječ" (vidi gore) što se u Kur'anu upotrebljava za Isusa. Jesu li u inspiracijama Kur'ana - kao i u Bibliji - skrivene tajne koje do sada nisu dokučili ni muslimani niti hrišćani pa je zato svađa oko pojmova nepotrebna? Hrišćanska shvatanja tih nauka kao "nauka o mnogoboštvu" nisu u skladu s onim šta je Isus sam poučavao. "Ne izabraste vi mene,nego ja izabrah vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac (Bog) dadne šta god od njega zatražite u moje ime (t.j. u nutrini povezani s Isusom)" - Biblija, Evan
đelje po Ivanu. 15:16. Sve se u Isusovu životu okreće oko jednoga Boga s kojim je usko povezan i kojem upravo on može približiti ljude.

Pojam "Logos" (grčki, u Evanđelju po Ivanu 1"Riječ Božija", oznaka koja je tamo povezana s Hristom) pojavljuje se u Paretovom prevodu Kur'ana na njemački nezavisno o Isusu ali se u drugim izdanjima Kur'ana shvata kao "posao" Božiji odn. "naredba" Božija (sura 13,2 i 13,11*).

Kur'an vidi Isusa "poput Adama" kojeg je Bog stvorio od zemlje (sura 3,59*) i govori o "poslaniku Božijem" iz duha Božijega koji nagovijestio Mirjamino (Marijino) bezgrešno rođenje Isusovo (sura 19,17-22*). U hrišćanskoj verziji anđeo gospodnji najavljuje Isusovo rođenje iz Duha svetoga. I ovdje se u Kur'anu kaže da je Isus bio ojačan Duhom svetim / Duhom prosvjetiteljem (sura 5,110*).

Prema Kur'anu mladi je Isus najavio svoje uskrsnuće (sura 19,33*) čime bi se doduše moglo misliti i na njegov ponovni dolazak na "sudnji dan" (sud s uskrsnućem vjernika) koji se u Kur'anu često spominje, vidi pod surom 4,159* () . Kur'an također govori o tome da je Isus živ bio uzdignut na nebo (sura 4,157-159*, sura 3,55*).
Muslimani i hrišćani se ne slažu o tome je li Isus prije svoga uznesenja bio razapet na krstu, umro i kroz Boga pobijedio smrt - kao što to kažu hrišćani - ili je li bez raspeća živ bio uzdignut u nebo - kao što to vjeruju muslimani. Zajedničko je međutim vjerovanje da u vrijeme uznesenja nije bio "mrtav", nego da je npr. poučavao ljude.
Već u suri 3,55* odn. 5,48* kaže se "sigurno bi vas učinio čistim" i "...Allahu je povratak svih vas, pa će vas obavijestiti (u zemaljskom životu) o onom u čemu ste se razilazili". Rješenje nekih preostalih tajni bi hrišćani i muslimani stoga mogli dočekati u miru umjesto da se spore.

Kur’an isto tako sadržava uskrsnuće vjernika za vrijeme Suda (sura 36,77- 83; sura 69,13- 37; sure 75 i 99* i dr.). Isus će tada ponovno doći i svjedočiti o ljudima Pisma koji vjeruju (sura 4,159; uspor. sura 16,89*). Oni, dakle i nemuslimani, koji vjeruju u Boga i Sudnji dan i čine dobro ()prema Kur'anu se ne moraju bojati suda (sura 2,62; sura 4,123-124; sura 7,170*). Sud je u Kur'anu kao i u Bibliji jednoznačno Božija, a ne ljudska stvar bilo da se radi o hrišćanima, muslimanima ili jevrejima.
(Takve uporedbe religija ovdje ne služe da bi se posumnjalo u neovisnost Kur'ana.)

O etičkim temeljima Islama i hrišćanstva

I etički temelji 3 "abrahamitskih religija" usko su povezani. Zapovijedi se, iako ne u obliku popisa, pojavljuju i u Islamu, između ostalog u suri 17,22-39, suri 5,38-40, suri 2,188, suri 4,135, suri 2,195 i suri 17,70* (ljudsko dostojanstvo). Kur’an npr. strogo i bez iznimke zabranjuje ubistvo nevinih (sura 5,27-32*). Pojam "Jihad" (džihad) znači samo: "borba"; značenje "Sveti rat" ne proizlazi iz Kur'ana nego iz izreka Proroka Muhameda i islamskih pravnih škola ***): Duhovno-moralni rad u unutrašnjosti na vlastitim, od Boga udaljenim strastima smatra se "velikim džihadom", kojem se pridaje veće značenje od svih vanjskih razilaženja. ((Upor. npr. Isusovu poslanicu, "izvadite najprije brvno iz vlastitog oka…"- Na takav su način svoj temelj izgubili mnogi vanjski konflikti.) "Džihad riječi" je miroljubivo zastupanje vjere. "Džihad rukom" je djelotvoran, poučan primjer vjernika. "Džihad mača" naziva se i "mali džihad"; dozvoljen je samo za obranu napadnutih vjernika i "bez prestupa" (upor. Kur'an sura 2,190*). "Žestina" ophođenja s ljudima drugačije vjere ima doduše svoje osnove i u Kur’anu (sura 48,29*, sura 47,4*).
Opširna su tradicionalna pravila za ophođenje između polova uključivši i zabranu braka s pripadnicima drugih religija itd. 

U islamsku praksu spada: "Svjedočenje da nema boga osim Boga (Allaha) i da je Muhamed Poslanik Božiji; 
da se obavljaju propisane svakodnevne molitve (sura 2,177*)
da se pridržava godišnjeg posta u mjesecu Ramadanu (sura 2,185*);
da se po mogućnosti jednom u životu izvrši hadž (sura 2,196*);
i da se plati zakkat (namet u socijalne svrhe) (sura 2,177*)"

U današnjem Islamu nema centralne instance koja bi odlučivala o religiozno-tehničkim pitanjima. Pozicije koje dijeli velika većina priznatih pravnika vjerovatno bi bile široko prihvaćene.

*) Između ostalog je korišten "Kur'an, prevod Rudija Pareta", Kohlhammer-Verlag (njemački), koji je dovoljan za naučnu raspravu i jasno odvaja doslovne prevode i dodatke za bolje jezičko razumijevanje. Ovdje se koristi u islamskom svijetu najupotrebljavanije egipatsko brojenje stihova. U drugim prevodima može se koristiti neko od druga dva brojanja stihova; u tom slučaju spomenuto ćete mjesto naći kratko prije ili nakon navedenog broja stiha u istoj suri. Teška prevodljivost Kur'ana ne odnosi se na takva jasna mjesta koja su navedena ovdje. Značenje mjesta u Kur'anu je bilo upoređeno i s djelom "Der Koran, übersetzt und kommentiert von Adel Theodor Khoury, 2007 (njemački)" prevod koji je doživio priznanje i od muslimanskih naučnika (npr. dr. Inamullah Khana, tadašnjeg generalnog sekretara Svjetskog islamskog kongresa) i čiji komentar uzima u ozbir tradicionalno tumačenje škola islamskog prava.

***) I historijski "hrišćanski krstaški pohodi" nisu bili utemeljeni na Bibliji, nego su to bila ljudska djela pa zato na primjer kod većine evropskih hrišćana stoje na lošem glasu.

Web-stranica "Putevi Isusa Hrista" je istraživački i informativni projekt. Ekumenskog je usmjerenja, neovisan o crkvi, religiji i drugim religijskim društvima. Ne obavlja se poslanstvo i ne traže novi članovi. Svrha joj nije zarada i politički uticaj.
Ova web-stranica potiče na miroljubive odnose i dublje razumijevanje među religijama.