Kristusvägar

 

Informationsruta : En kristen hållning - "i världen", men inte "världslig"*, en "Tredje väg"

Den, som – med Jesus som förebild och hjälp – söker framsteg ur sin egen ofullkomlighet mot mera på framtiden inriktade egenskaper (jfr med sidorna "...Helning" och "...Etik"), bör först och främst
- vara mera sannfärdig mot sig själv, i stället för att projicera allt på andra (jfr Mat 5:3);
- följa sitt samvetes impulser, i stället för att förtränga dem (jfr Mat 5:5 och 5:9 ...);
- lägga märke till, att han / hon i själens bemärkelse också finns till för andra människor och inte endast för sitt eget materiella välbefinnande (jfr Mat 5:7);
- ägna sig åt ett levande sökande efter Guds Ande, i stället för att stelna i ytliga former (jfr Mat 6:5 – 8 ... och Joh 4:21 - 24);
- bemöda sig om att vara mer än vad man verkar vara (jfr Mat 5:8);
- våga leva efter nya insikter, även om de i denna värld inte alltid räknas för mycket (jfr Mat 5:15);
- trots nya insikter se sig själv i en anspråkslös, tjänande roll, i stället för att bli högfärdig jfr Mat 5:19 och Luk 9:48)...

Den som genom en sådan mera kärleksfull och visare inriktning inte längre står i vägen för sig själv, kommer att finna, att kristendomen inte endast är ett sätt att leva, utan en verklig andlig väg. På denna väg kan han / hon också uppleva Jesus som en kompass, som gör det möjligt att finna en ny jämvikt bortom ensidiga avvägar: 

Vare sig upptagen av det yttre

    utan aktiv till det yttre

- eller utsvävande till det inre

    - och innerligt grundlagd

I stället för enkelt tänkande →

    betrakta innehåll, problem och oklarheter →

- eller simpel meditativ tomhet

    - i medveten meditativ stillhet  ("Öknens stillhet", i huvudtexten Kristusvägar)

Ana "den yttre Guden i himmelen"

- och låta Honom ta gestalt inom sig  ("Om dopet i Jordan ...", i huvudtexten Kristusvägar)

Se spåren efter den oföränderlige skaparen

- i det växlande (fria) livet

Studera lagbundenheten i den yttre världen

- och att känna av den bakomliggande ordningen i skapelsen

Vare sig helt leva ut sina drifter →

    utan integrera dem →

- eller förtränga dem,

    - och omvandla dem

Använda tid, rum och omständigheter, söka harmoni

- trots personligt oberoende därav  ("...Lasarus", i huvudtexten Kristusvägar)

Arbeta till det yttre

- och bedja innerligt  (Benediktiner-regel: "ora et labora")

Vilja förstå andras positiva bidrag (aktiv tolerans)

- och att utvecklas på grundval av den egna tron

Ta den rationella analytiska

- och "mytiskt" syntetiska hjärnhalvan resp bron mellan hjärnhalvorna på allvar 

Känna subjektiv varseblivning

- och ändå söka den differentierade sanningen bakom de subjektiva betraktelsesätten

Lära av (konstruktiva) traditioner

- och att i sitt eget inre (låta) väcka dem till ett eget andligt liv

Utföra förberedande övningar

- och ta emot nåd  (kristen mystik, exercitier, ...)

Tala till Gud personligen

- och i hans kraft

Älska sin nästa

- liksom också sig själv

Behålla sitt förnuft

- och ändå tänka längre

Vare sig flyta ut i rymden

    utan i sin helhet

- eller förhärda sitt ego

    - vara som en medveten cell

Hysa aktning för kroppen som instrument

- och växa själsligt - andligt

Ta emot rikedom och ansvar

- efter den "trånga porten"

Kämpa för riktiga beslut med sitt jordiska samvete

- och ana / känna Guds plan på en annan nivå

Lämna insikter vidare till andra

- och ställa in sig på det som är rimligt

Förändra i omgivningen / samhället

- det som har förädlats inombords

Ha medkänsla med lidandet i världen

- och glädjas åt Guds ledning

Delta i den andliga gemenskapen

- och som enskild individ sträva mot Gud

    Visa respekt för folkens mångfald

- och låta den allmänmänskliga kärnan i allt frodas.

...så visar sig Kristusvägar som en tredje väg bortom världens skenmotsatser - en väg till helt liv och till verklig spirituell frihet genom Gud. Se härtill också de fetstilta stycken i huvudtexten, och t ex Joh 17, och "Apokryfa evangelier från Naq Hammadi": Tomasevangeliet 22. Den som klarar livets balansgång, kan nu med större framgång fördjupa sig i Jesu vidare förehavanden i evangelierna resp i passionsberättelsen och apostlagärningarna (Pingst). Dessa är såväl utgångspunkt som mål för denna balansgång. (Se vår huvudtext, del 1).

Det finns ett samband mellan det, som är påbörjat i evangelierna, och det, som i större omfattning kommer till uttryck i Johannes’ uppenbarelse, se vår huvudtext, del 2.

Update english/ deutsch

Till startsidan
http://www.ways-of-christ.com/sv

Jesu Kristi vägar, hans bidrag till det mänskliga medvetandet och till mänsklighetens och jordens förändring: en oberoende informationssida med nya synpunkter från många erfarenhets- och forskningsområden med praktiska hänvisningar för ens personliga utveckling.