Kristusvägar

 

Informationsruta : En kristen hållning - "i världen", men inte "världslig"*, en "Tredje väg"

Den, som – med Jesus som förebild och hjälp – söker förbättring från sin egen ofullkomlighet mot mer lovande egenskaper (jfr sidorna "… healing", "… etik", och "…bearbetning…"); måste först kanske umgås mera sannfärdigt med sig själv, och först på denna grundval fundera över andra (i stället för att genast projicera allt på andra), jfr Matt. 5:3 "Saliga är de som är fattiga i anden";
- hörsamma samvetets signaler, och ändå också "lämna sig själv" (i stället för att bara förtränga allt), jfr Matt. 5:5, och 5:9 ...;
- uppmärksamma att man i själslig mening finns till också för andra, fastän ens eget välbefinnande kan vara en förutsättning för att kunna hjälpa andra (jfr Matt. 5:7);
- söka efter Guds levande ande, även om yttre former kan vara meningsfulla, (i stället för att stelna i blotta former), jfr Matt. 6:5-8… och Joh. 4:21-24;
- vara (religiös), och uppföra sig på motsvarande sätt, (i stället för att bara låtsas vara det), jfr Matt. 5:8;
- våga leva enligt sina nya insikter, även om hänsyn kan vara nödvändigt i förhållningssättet gentemot andra (i stället för att alltid bara ta hänsyn till vad som är viktigt i denna världen), jfr Matt. 5:15;
- trots nya insikter se sig själv i en anspråkslös, tjänande roll (i stället för att bli inbilsk), jfr Matt. 5:19 och Luk. 9:48...'

Den som genom en sådan mera kärleksfull och visare inriktning inte längre står i vägen för sig själv, kommer att finna, att kristendomen inte endast är ett sätt att leva, utan en verklig andlig väg. På denna väg kan han / hon också uppleva Jesus som en kompass, som gör det möjligt att finna en ny jämvikt bortom ensidiga avvägar: 

Vare sig upptagen av det yttre

    utan aktiv till det yttre

- eller utsvävande till det inre

    - och innerligt grundlagd

I stället för enkelt tänkande →

    betrakta innehåll, problem och oklarheter →

- eller simpel meditativ tomhet

    - i medveten meditativ stillhet  ("Öknens stillhet", i huvudtexten Kristusvägar)

Ana "den yttre Guden i himmelen"

- och låta Honom ta gestalt inom sig  ("Om dopet i Jordan ...", i huvudtexten Kristusvägar)

Se spåren efter den oföränderlige skaparen

- i det växlande (fria) livet

Studera lagbundenheten i den yttre världen

- och att känna av den bakomliggande ordningen i skapelsen

Vare sig helt leva ut sina drifter →

    utan integrera dem →

- eller förtränga dem,

    - och omvandla dem

Använda tid, rum och omständigheter, söka harmoni

- trots personligt oberoende därav  ("...Lasarus", i huvudtexten Kristusvägar)

Arbeta till det yttre

- och bedja innerligt  (Benediktiner-regel: "ora et labora")

Vilja förstå andras positiva bidrag (aktiv tolerans)

- och att utvecklas på grundval av den egna tron

Ta den rationella analytiska

- och "mytiskt" syntetiska hjärnhalvan resp bron mellan hjärnhalvorna på allvar 

Känna subjektiv varseblivning

- och ändå söka den differentierade sanningen bakom de subjektiva betraktelsesätten

Lära av (konstruktiva) traditioner

- och att i sitt eget inre (låta) väcka dem till ett eget andligt liv

Utföra förberedande övningar

- och ta emot nåd  (kristen mystik, exercitier, ...)

Tala till Gud personligen

- och i hans kraft

Älska sin nästa

- liksom också sig själv

Behålla sitt förnuft

- och ändå tänka längre

Vare sig flyta ut i rymden

    utan i sin helhet

- eller förhärda sitt ego

    - vara som en medveten cell

Hysa aktning för kroppen som instrument

- och växa själsligt - andligt

Ta emot rikedom och ansvar

- efter den "trånga porten"

Kämpa för riktiga beslut med sitt jordiska samvete

- och ana / känna Guds plan på en annan nivå

Lämna insikter vidare till andra

- och ställa in sig på det som är rimligt

Förändra i omgivningen / samhället

- det som har förädlats inombords

Ha medkänsla med lidandet i världen

- och glädjas åt Guds ledning

Delta i den andliga gemenskapen

- och som enskild individ sträva mot Gud

    Visa respekt för folkens mångfald

- och låta den allmänmänskliga kärnan i allt frodas.

...Så visar sig Kristusvägar som en tredje väg bortom världens skenmotsatser - en väg till helt liv och till verklig spirituell frihet genom Gud. Se härtill också de fetstilta stycken i huvudtexten, och t ex Joh 17, och "Apokryfa evangelier från Naq Hammadi": Tomasevangeliet 22. Detta är ingen obeslutsamhet – som skulle hålla fast vid motsatserna som problem, och därför inte heller något "reflexmässigt tillintetgörande". (Bättre än obeslutsamhet vore många gånger alltjämt att antingen helt hålla sig utanför något ämne, eller att besluta sig för ett av de båda – i vetskapen om att någon annan precis lika gärna skulle kunna besluta sig för det andra.) I stället för allt detta handlar det i den Tredje vägen om att tänka på att söka efter en överordnad ståndpunkt bortom de båda motsatserna, som möjliggör nya fria klarlägganden (förutsättningar, bekräftelser, teser, beslut) – och så löser det aktuella problemet.
Den som klarar av livets svåra balansgång kan nu med större framgång fördjupa sig i Jesu ytterligare steg i evangelierna, dvs. Passionshistorien och Apostlagärningarna (pingst). Denna mänskliga förmåga att mer och mer närma sig Guds "sanna ljus" som döljer sig bortom världens ljus – Joh. 1:9, - är både utgångspunkten och målet för denna svåra balansgång.
(Se vår huvudtext, del 1.)

Det finns ett samband mellan det, som är påbörjat i evangelierna, och det, som i större omfattning kommer till uttryck i Johannes’ uppenbarelse, se vår huvudtext, del 2.

Update english/ deutsch

Till startsidan
http://www.ways-of-christ.com/sv

Jesu Kristi vägar, hans bidrag till det mänskliga medvetandet och till mänsklighetens och jordens förändring: en oberoende informationssida med nya synpunkter från många erfarenhets- och forskningsområden med praktiska hänvisningar för ens personliga utveckling.