Kristove cesty

Tabuľka k záverečnej kapitole hlavného textu: kresťanské stanovisko - „vo svete, nie však zo sveta“, „tretia cesta“ (viď. napríklad Jn 17).

Ten, kto hľadá s Ježišom ako meradlom a pomocou pokroku zmeny vlastnej nedokonalosti až po vlastnosti dôležité pre budúcnosť (porovnaj stránky „ … uzdravovanie a „… etika“), mal by v prvom rade napríklad:
- zaobchádzať so sebou pravdivejšie, namiesto toho, aby všetko ostatné premietal na iné (porovnaj Mt. 5,3);
- postupoval podľa podnetov svedomia, namiesto toho, aby ich potláčal (porovnaj Mt.5,5 a 5,9…);
- uvedomoval si, že on/ona je tu v zmysle duše aj pre iných nie iba pre svoje materiálne blaho (porovnaj. Mt. 5,7);
- staral sa o živé hľadanie božieho ducha, namiesto toho, aby ustrnul vo vonkajších formách (porovnaj . Mt. 6,5-8…a Jn 4,21-24);
- snažil sa viac byť, ako sa zdať (porovnaj . Mt. 5,8);
- snažil sa žiť podľa nových poznatkov, a to aj vtedy, keď v tomto svete vždy príliš neplatia (porovnaj Mt. 5,15);
- cez nové poznatky si uvedomoval svoju obmedzenú, služobnícku úlohu, namiesto toho, aby sa stal neprávom domýšľavým (porovnaj . Mt. 5,19 a Lk. 9,48) …

Ten, kto sám sebe neprekáža na ceste prostredníctvom takých láskyplných a múdrych zameraní, zistí, že kresťanstvo nie je len spôsob života, ale že je to ozajstná duchovná cesta. Na tejto ceste môže prežívať Ježiša ako kompas, ktorý umožňuje nájsť novú rovnováhu mimo jednostranných zlých ciest:

Nestrácať sa vo vonkajšku,

ale naopak byť vo vonkajšku aktívnym

- ani nekolísať vnútorne

    - a byť vnútorne pevný

Namiesto iba myslenia →

zvažovať aj obsahy, problémy, nejasnosti →

- alebo čisté meditatívne prázdno

    - vo vedomom meditatívnom tichu

Uvedomovať si „vonkajšieho Boha na nebesiach“

- a uvedomovať si ho vo vnútornej forme

Stopy nezmeniteľného Tvorcu

- nachádzať v premenlivom (slobodnom) živote

Študovať zákonitosti vonkajšieho sveta

- a vyhmatávať za tým ležiaci rád stvorenia

Neprežívať ani plné pohnútky, →

ale integrovať inštinkty →

- ani zatláčať

    - a meniť

Využívať čas, priestor, okolnosti, hľadať súlad

- napriek osobnej slobode

Pracovať navonok

- a vnútorne prosiť (Benediktínske pravidlo: "ora et labora")(modli sa a pracuj)

Chcieť pochopiť pozitívny prínos iných (aktívna tolerancia)

- a rozvíjať sa z vlastného základu viery

Racionálne analytické

- a „mýtické“ - syntetické polovice mozgu, prípadne mosty medzi nimi brať vážne

Poznať subjektívne vnímanie

- a napriek tomu hľadať diferencovanú pravdu za subjektívnymi spôsobmi uvažovania

Učiť sa z (konštruktívnych) tradícií

- a nechať prebúdzať v sebe vlastný duchovný život

Cvičiť prípravné cvičenia

- a prijímať milosť (kresťanská mystika, exercície)

Oslovovať Boha osobne

- a v jeho sile

Milovať blížnych

- ako seba samého

Dodržiavať pochopenie

- a dokázať ho hľadať

Nerozplývať sa vo vesmíre, ale v celku

- neutvrdzovať Ego

    - byť vedomou bunkou

Telo, hmotu považovať za nástroj

- a duševne rásť

Prijímať plnosť, zodpovednosť

- podľa „úzkej brány“

Zápasiť o správne rozhodnutia v pozemskom vedomí

- a chápať/ vcítiť sa na inej úrovni do božieho plánu

Ďalej odovzdávať poznatky

- a prijímať to, čo je primerané

Meniť okolie/spoločnosť

- v tom, čo sa vnútorne zlepšilo

Súcitiť utrpenie sveta

- a tešiť sa z božieho vedenia

Ceniť si duchovné spoločenstvá

- a ako jednotlivec smerovať k Bohu

Dbať na rôznorodosť národov

- a vo všetkých nechať klíčiť všeobecné ľudské jadro   

…. tak sa potom Kristova cesta stáva treťou cestou na druhú stranu až za zdanlivých protikladov sveta - cesta, ktorá vedie k plnému životu a k ozajstnej duchovnej slobode v Bohu. Viď k tomu aj tučne vytlačené pasáže hlavného textu a napríklad Jn 17, a „Apokryfné evanjelia z Naq Hammadi“ a Evanjelium podľa Tomáša 22. Ten, kto dokáže prekonať cestu na hrane života, môže sa dnes s väčším ziskom vnoriť do ďalších Ježišových krokov v Evanjeliách, prípadne v histórii utrpenia a Skutkov apoštolov (Turíce). Tieto sú síce východiskom, ale aj cieľom tejto našej cesty po hrebeni hory. (viď. náš hlavný text, časť 1). Existujú vzťahy medzi tým, o čom hovoria Evanjeliá a tým, čo sa vo väčšej miere vyjadruje v Zjaveniu apoštola Jána, viď. náš hlavný text, časť 2.

 Update english/ deutsch

Späť na úvodnú stránku http://www.ways-of-christ.com/sk

Cesty Ježiša Krista, jeho príspevky k ľudskému vedomiu a k zmenám ľudstva a Zeme: nezávislá informačná stránka s novými názormi z mnohých oblastí bádania a skúseností, s praktickými pokynmi pre osobný rozvoj.