Drogi Chrystusa

 

Tablica : Postawa chrześcijańska - "Na świecie", ale "nie ze świata"*, „Trzecia droga”.

Jeśli ktoś podejmuje – wraz z Jezusem jako miarą i pomocą – próby poprawy wychodząc od niedoskonałości i pragnąc rozwinąć cechy istotne dla swojej przyszłości (patrz strony "...uzdrowienie" und "...etyka"), powinien wtedy przede wszystkim
- szczerzej zajmować się samym sobą, zamiast odnosić wszystko do innych (patrz Ewangelia
św. Mateusza 5,3)
- zwracać uwagę na wskazówki sumienia, zamiast je ignorować ( patrz Ewangelia
św. Mateusza 5,5 i 5,9 ...);
- zauważyć, że on/ona istnieje dla innych także w charakterze duszy, a nie tylko dla własnej pomyślności materialnej
(patrz Ewangelia św. Mateusza 5,7);
- w żywy sposób poszukiwać ducha bożego zamiast skostnieć w formach zewnętrznych
(patrz Ewangelia św. Mateusza 6,5-8... i Ewangelia św. Jana 4,21-24);
- postarać się by być czymś więcej niż to się wydaje
(patrz Ewangelia św. Mateusza 5,8);
- odważyć się żyć według nowych zasad nawet, jeśli na tym świecie straciły one swoją ważność (patrz Ewangelia
św. Mateusza 5,15);
- widzieć siebie samego, pomimo nowych doświadczeń, w roli służebnej i zachować skromność zamiast stać się zarozumiałym (
patrz Ewangelia św. Mateusza 5,19 i Ewangelia św. łukasza 9,48)...

Ten, kto poprzez takie pełniejsze miłości i mądrzejsze ukierunkowanie swojej osoby nie jest sam dla siebie przeszkodą – ten dowie się, że chrześcijaństwo nie jest jedynie sposobem życia, lecz drogą prawdziwie spirytualną. Na owej drodze może on/ona przeżyć Jezusa jako kompas, który umożliwia uzyskanie równowagi z dala od niewłaściwych, błędnych dróg: 

Nie koncentrować się na stronie zewnętrznej

    lecz być na na zewnątrz aktywnym

- ani też nie zamykać się w sobie

    - oraz skupiać się na wnętrzu

Zamiast jedynie myślenia →

    zajmować się problemami i wątpliwościamii →

- lub samej pustki medytacyjnej

    - w świadomej ciszy medytacyjnej  

Wyczuwać „zewnętrznego Boga w niebie"

- oraz pozwolić mu odnaleźć miejsce w swoim wnętrzu 

Ślady niezmiennego stwórcy

- dostrzec w zmieniającym się (wolnym) życiu

Studiować prawidłowości w świecie zewnętrznym

- oraz wyczuć kryjący się w nich porządek stworzenia

Ani nie wyżywać w pełni swoich popędów →

    lecz integrować popędy →

- ani ich nie ignorować,

    - oraz przeobrażać je

Wykorzystywać czas, miejsce i warunki, poszukiwać harmonii

- pomimo osobistej wolności  

Pracować zewnętrznie

- a wewnętrznie modlić się  (Reguła Benedyktynów: "ora et labora"- „módl się i pracuj”)

Próbować zrozumieć pozytywny wkład innych (aktywna tolerancja)

- i rozwijać się w oparciu o własne podstawy wiary

Racjonalno-analityczną

- i "mityczno"- syntetyczą półkulę mózgową wzgl. pomost pomiędzy półkulami mózgowymi traktować poważnie  

Rozpoznawać subiektywną percepcję

- a jednak poszukiwać poza subiektywnym sposobem myślenia zróżnicowanej prawdy

Wyciągać wnioski z (konstruktywnych) tradycji

- i (pozwolić) zbudzić się do swojego własnego życia duchowego

Wykonywać ćwiczenia przygotowawcze

- oraz przyjmować łaskę  (mistyka chrześcijańska, ćwiczenia, ...)

Osobiście zwracać się do Boga

- i w jego sile

Kochać bliźniego

- jak też siebie samego

Zachować rozum

- i wychodzić poza jego granice

Ani nie zcalać się ze wszechświatem

    lecz w całości

- ani nie koncentrować się na swoim własnym ego

    - być jak jego świadoma cząstka

Dbać o ciało i o materię jako instrument

- i wzrastać duchowo-mentalnie

Przyjąć pełnię, odpowiedzialność

- po "wąskiej furtce"

Walczyć o właściwe decyzje w ziemskiej świadomości

- oraz wyczuwać / dotykać na innej płaszczyźnie boski plan

Przekazywać dalej przekonania

- i nastawić się na to, co jest właściwe

Zmieniać w otoczeniu / społeczeństwie

- to, co zmieniło się wewnętrznie

Wykazywać współczucie wobec cierpień na świecie

- oraz cieszyć się z prowadzenia przez Boga

Uczestniczyć w duchowych wspólnotach

- oraz dążyć do Boga jako jednostka

    Szanować różnorodność narodów

- oraz pozwolić na rozwój ogólnoludzkiego rdzenia we wszystkich

...w taki sposób droga Chrystusa jawi się jako trzecia droga wybiegająca poza pozorne kontrasty i przeciwieństwa świata droga, która prowadzi do pełni życia i prawdziwej duchowej wolności w Bogu. Patrz też: wyodrębnione tłustym drukiem fragmenty tekstu głównego, np. Ewangelia św. Jana 17 i "Apokryfy Ewangelii z Naq Hammadi": Ewangelia św. Tomasza 22. Komu uda się przebrnąć przez przeszkody napotkane w życiu, ten może wtedy zagłębić się z większą korzyścią w dalsze etapy życia Jezusa w Ewangeliach, wzgl. w Opowieść o Męce Pańskiej i Dzieje Apostolskie (Zielone świątki). Są one bowiem zarówno punktem wyjścia, jak i celem owej wędrówki. (Patrz nasz tekst główny, część 1).

Istnieje związek pomiędzy tym, co znajduje się w Ewangeliach i tym, co w większej mierze wyrażono w Objawieniu św. Jana, patrz nasz tekst główny, część 2.

 Update english/ deutsch

Cofnij do pierwszej strony "Drogi Chrystusa" http://www.ways-of-christ.com/pl

Drogi Jezusa Chrystusa, jego wkład w rozwój ludzkiej świadomości i zmian zachodzących w ludzkości i na ziemi:  niezależna strona informacyjna z nowymi punktami widzeni z wielu dziedzin doświadczeń i nauki, zawierająca praktyczne wskazówki na temat osobistego rozwoju