Drogi Chrystusa

 

Tablica : Postawa chrześcijańska - "Na świecie", ale "nie ze świata"*, „Trzecia droga”.

Kto szuka postępów w zakresie własnych niedoskonałości i przyszłościowych cech - za pomocą Jezusa jako wzór i pomoc (por. strony „...Uzdrawianie", „...Etyka", i „...Obróbka"), ten powinien najpierw
- traktować siebie samego szczerzej
i zastanowić się dopiero na tej podstawie nad bliźnimi, (zamiast od razu rzutować wszystko na bliźnich), por. Mt. 5,3 „Błogosławieni ubodzy w duchu”,
- stać za sugestiami sumienia
i pomimo tego też „przełamać się” (zamiast wypierać się wszystkiego), por. Mt. 5,5 i 5,9 ...,
- zauważyć, że (on/ona) jest do dyspozycji bliźnich w sensie duszy,
mimo że własne zdrowie może być warunkiem do pomagania bliźnim (por. Mt. 5,7),
- szukać żywego Ducha Świętego,
jeżeli też zewnętrzne formy mogłyby być sensowne, (zamiast zaniemówić), por. Mt. 6,5 / 8... i J 4,21-24;
- być religijnym
i zachowywać się odpowiednio, (zamiast tylko takiego udawać), por. Mt. 5,8;
- odważyć się żyć według nowych rozpoznań,
jeżeli tez trzeba mieć wzgląd na bliźnich (zamiast zawsze uwzględniać to, co się liczy na tym świecie), por. Mt. 5,15;
- widzieć siebie w roli skromnej, służącej Bogu mimo nowych rozpoznań (zamiast stać się zarozumiałym), por. Mt. 5,19 i Łk. 9,48...

Ten, kto poprzez takie pełniejsze miłości i mądrzejsze ukierunkowanie swojej osoby nie jest sam dla siebie przeszkodą – ten dowie się, że chrześcijaństwo nie jest jedynie sposobem życia, lecz drogą prawdziwie spirytualną. Na owej drodze może on/ona przeżyć Jezusa jako kompas, który umożliwia uzyskanie równowagi z dala od niewłaściwych, błędnych dróg: 

Nie koncentrować się na stronie zewnętrznej

    lecz być na na zewnątrz aktywnym

- ani też nie zamykać się w sobie

    - oraz skupiać się na wnętrzu

Zamiast jedynie myślenia →

    zajmować się problemami i wątpliwościamii →

- lub samej pustki medytacyjnej

    - w świadomej ciszy medytacyjnej  

Wyczuwać „zewnętrznego Boga w niebie"

- oraz pozwolić mu odnaleźć miejsce w swoim wnętrzu 

Ślady niezmiennego stwórcy

- dostrzec w zmieniającym się (wolnym) życiu

Studiować prawidłowości w świecie zewnętrznym

- oraz wyczuć kryjący się w nich porządek stworzenia

Ani nie wyżywać w pełni swoich popędów →

    lecz integrować popędy →

- ani ich nie ignorować,

    - oraz przeobrażać je

Wykorzystywać czas, miejsce i warunki, poszukiwać harmonii

- pomimo osobistej wolności  

Pracować zewnętrznie

- a wewnętrznie modlić się  (Reguła Benedyktynów: "ora et labora"- „módl się i pracuj”)

Próbować zrozumieć pozytywny wkład innych (aktywna tolerancja)

- i rozwijać się w oparciu o własne podstawy wiary

Racjonalno-analityczną

- i "mityczno"- syntetyczą półkulę mózgową wzgl. pomost pomiędzy półkulami mózgowymi traktować poważnie  

Rozpoznawać subiektywną percepcję

- a jednak poszukiwać poza subiektywnym sposobem myślenia zróżnicowanej prawdy

Wyciągać wnioski z (konstruktywnych) tradycji

- i (pozwolić) zbudzić się do swojego własnego życia duchowego

Wykonywać ćwiczenia przygotowawcze

- oraz przyjmować łaskę  (mistyka chrześcijańska, ćwiczenia, ...)

Osobiście zwracać się do Boga

- i w jego sile

Kochać bliźniego

- jak też siebie samego

Zachować rozum

- i wychodzić poza jego granice

Ani nie zcalać się ze wszechświatem

    lecz w całości

- ani nie koncentrować się na swoim własnym ego

    - być jak jego świadoma cząstka

Dbać o ciało i o materię jako instrument

- i wzrastać duchowo-mentalnie

Przyjąć pełnię, odpowiedzialność

- po "wąskiej furtce"

Walczyć o właściwe decyzje w ziemskiej świadomości

- oraz wyczuwać / dotykać na innej płaszczyźnie boski plan

Przekazywać dalej przekonania

- i nastawić się na to, co jest właściwe

Zmieniać w otoczeniu / społeczeństwie

- to, co zmieniło się wewnętrznie

Wykazywać współczucie wobec cierpień na świecie

- oraz cieszyć się z prowadzenia przez Boga

Uczestniczyć w duchowych wspólnotach

- oraz dążyć do Boga jako jednostka

    Szanować różnorodność narodów

- oraz pozwolić na rozwój ogólnoludzkiego rdzenia we wszystkich

...w taki sposób droga Chrystusa jawi się jako trzecia droga wybiegająca poza pozorne kontrasty i przeciwieństwa świata droga, która prowadzi do pełni życia i prawdziwej duchowej wolności w Bogu. Patrz też: wyodrębnione tłustym drukiem fragmenty tekstu głównego, np. Ewangelia św. Jana 17 i "Apokryfy Ewangelii z Naq Hammadi": Ewangelia św. Tomasza 22. To nie jest żadne niezdecydowanie - które rozumiałoby sprzeczności jako problem i z tego powodu też nie jest żadnym „omawianiem do znudzenia”. (Lepsze od niezdecydowania byłoby czasami niewtrącanie się lub zdecydowanie się na jeden temat - wiedząc, że ktoś inny może się równie dobrze zdecydować na drugi temat.) Zamiast tego wszystkiego w trzeciej drodze chodzi o myślenie, o poszukiwanie nadrzędnego punktu widzenia poza obydwu sprzeczności, która umożliwia nowe, liberalne stwierdzenia (postulaty, afirmacje, tezy, decyzje) - i rozwiązuje dany problem w ten sposób. Kto przetrwa wędrówkę na krawędzi życia, może pogłębić swoją wiedzę na temat dalszych kroków Jezusa w Ewangeliach lub w historii o Męce Pańskiej i w Dziejach Apostolskich (Zielone Świątki), dzięki której zyska. Ta umiejętność ludzka - zbliżania się coraz bardziej do za pozorem świata schowanego „prawdziwego światła” Boga - J 1,9 - jest zarówno punktem wyjściowym jak i celem wędrówki na krawędzi. (Zobacz nasz tekst czołówkowy, część 1).

Istnieje związek pomiędzy tym, co znajduje się w Ewangeliach i tym, co w większej mierze wyrażono w Objawieniu św. Jana, patrz nasz tekst główny, część 2.

 Update english/ deutsch

Cofnij do pierwszej strony "Drogi Chrystusa" http://www.ways-of-christ.com/pl

Drogi Jezusa Chrystusa, jego wkład w rozwój ludzkiej świadomości i zmian zachodzących w ludzkości i na ziemi:  niezależna strona informacyjna z nowymi punktami widzeni z wielu dziedzin doświadczeń i nauki, zawierająca praktyczne wskazówki na temat osobistego rozwoju