De Wegen van Christus

 

Tabel : Een christelijke houding - "In de wereld", maar "niet van de wereld"*, een "derde weg".

Wie – met Jezus als maatstaf en hulp – vooruitgang vanuit eigen onvolkomenheden naar eigenschappen met meer toekomstmogelijkheden zoekt (vgl. de pagina's "...genezing", "...ethiek", "...verwerking..."), moet misschien eerst wel
- eerlijker met zichzelf omgaan, en pas op deze basis over anderen nadenken, (in plaats van alles op anderen te projecteren vgl. Mt. 5,3 "Zalig de armen van geest";
- zijn geweten volgen, en toch ook "naar buiten komen", (in plaats van alles te verdringen), vgl. Mt.
5,5 en 5,9 ...
;
- begrijpen, dat hij/zij in de zin van de ziel er ook voor anderen is, hoewel het eigen welbevinden voorwaarde kan zijn om anderen te kunnen helpen (vgl. Mt. 5,7);
- naar Gods levende Geest zoeken, ook als uiterlijkheden zinvol mogen zijn, (in plaats van in uiterlijkheden vast te lopen), vgl. Mt. 6,5-8... en Joh. 4,21-24;
- (religieus) te zijn, en zich overeenkomstig gedragen, (in plaats van alleen zo te lijken), vgl. Mt. 5,8;
- durven naar nieuwe inzichten te leven, ook wanneer in het gedrag ten opzichte van anderen respect nodig mag zijn (in plaats van altijd alleen rekening te houden met wat in deze wereld iets waard is), vgl. Mt. 5,15;
- ondanks nieuwe inzichten zich in een bescheiden, dienende rol zien, (i. p. v. verwaand te worden), vgl. Mt. 5,19 en Luc. 9,48...

Wie door zo'n meer liefdevolle en wijze organisatie zichzelf niet meer in de weg staat, zal merken, dat Christendom niet alleen een manier van leven is, maar een werkelijke spirituele weg. Op deze weg kan hij/zij Jezus ook als kompas beleven, dat het mogelijk maakt te komen tot een nieuw evenwicht bij beperkte dwaalwegen vandaan:

Noch opgaan in het uiterlijk,

maar uiterlijk actief

- noch innerlijk dwalend

    - en innerlijk stabiel

In plaats van alleen denken →

    inhoud, problemen, onduidelijkheden beschouwen →

- of alleen een meditatieve leer

    - in bewuste meditatieve stilte

De "naar buiten tredende God in de hemel" voorvoelen

- en Hem in het innerlijk laten opnemen

De sporen van de onveranderlijke schepper

- in het zich wijzigende (vrije) leven zien

Wetmatigheden in de uiterlijke wereld bestuderen

- en de daarachter liggende ordening van de schepping waarnemen

Drijvende krachten noch volledig ontplooien →

    maar neigingen integreren →

- noch verdringen,

    - en veranderen

Tijd, ruimte, omstandigheden gebruiken, harmonie zoeken

- ondanks persoonlijke vrijheid daarvan

Uiterlijk werken

- en innerlijk bidden  (Benedictijner regel: "ora et labora")

De positieve bijdrage van anderen willen begrijpen (actieve tolerantie)

- en zich vanuit eigen geloofsbasis uit willen ontvouwen

Rationeel-analytische

- en "mythische"- synthetische hersenhelften resp. de brug tussen de hersenhelften serieus nemen  

Subjectieve waarneming kennen

- en toch de gedifferentieerde waarheid achter de subjectieve benaderingswijzen zoeken

Van (constructieve) tradities leren

- en in zich tot eigen geestelijk leven (laten) opwekken

Voorbereidende oefeningen verrichten

- en genade aannemen  (christelijke mystiek, oefeningen, ...)

God persoonlijk aanspreken

- en in zijn kracht

De naasten liefhebben

- zoals ook je zelf

Vasthouden aan verstand

- en verder kijken

Noch in het universum wegvloeien maar in het geheel

- noch verharden in het eigen ik

    - als een bewuste cel zijn

Lichaam materie als instrument achten

- en psychisch-geestelijk groeien

Volheid, verantwoording aanvaarden

- naar de "nauwe poort"

Worstelen om juiste beslissingen in het bewustzijn van de aarde

- en op ander niveau Gods plan vermoeden / voelen

Doorgeven van inzichten

- en zich daarop instellen, wat passend is

In de omtrek / maatschappelijk veranderen

- wat zich in het innerlijk heeft verbeterd

Meevoelen met het lijden van de wereld

- en zich over Gods leiding verheugen

In geestelijke gemeenschappen zijn

- en als enkeling naar God streven

    Verschillen tussen volkeren in acht nemen

- en de algemene menselijke kern in allen laten groeien

*...op die manier is de weg van Christus als derde weg te zien achter de schijntegenstellingen van de wereld een weg die naar het volle leven en naar de werkelijk geestelijke vrijheid in God leidt. Zie hiervoor ook het vetgedrukte gedeelte in de hoofdtekst en bijv. Joh. 17, en "Apocriefe Evangeliën uit Naq Hammadi": Thomasevangelie 22. Dit is geen besluiteloosheid – die de tegenstellingen als probleem zou vasthouden, en daarom ook geen "ongerijmd doodpraten". (Beter dan besluiteloosheid zou het altijd nog zijn, zich helemaal buiten een thema te houden of voor een van beide te kiezen – wetende dat iemand anders net zo goed voor het andere kan kiezen.) Desondanks gaat het bij de derde weg van denken om het zoeken naar een hoger standpunt boven de beide tegenstellingen, die nieuwe vrije constateringen (postulaten, affirmaties, thesen, beslissingen) mogelijk maakt – en zodoende het desbetreffende probleem oplost. Wie kan balanceren op de rand van de afgrond van het leven, kan zich nu met meer winst in de verdere stappen van Jezus in de evangeliën, resp. het lijdensverhaal en Handelingen der Apostelen (Pinksteren) verdiepen. Dit vermogen van de mens, zich steeds meer het achter de schijn van de wereld verborgen "ware licht" van God – Joh. 1:9  – te naderen, is zowel het uitgangspunt als ook het doel van dit balanceren op de afgrond; (zie onze hoofdtekst, deel 1).

Er is een verbinding tussen wat in het evangelie is vastgelegd en wat op grotere schaal in de Openbaring van Johannes tot uitdrukking komt, zie onze hoofdtekst, deel 2.

Update english/ deutsch

Terug naar de startpagina
http://www.ways-of-christ.com/nl

De wegen van Jezus Christus, zijn bijdragen tot het menselijke bewustzijn en tot de veranderingen van de mensheid en aarde: een onafhankelijke info-pagina, met nieuwe gezichtspunten uit vele onderzoeks- en ervaringsgebieden; met praktische aanwijzingen voor de persoonlijke ontwikkeling.