De Wegen van Christus

 

Tabel : Een christelijke houding - "In de wereld", maar "niet van de wereld"*, een "derde weg".

Wie Ė met Jezus als maatstaf en hulp Ė vooruitgang vanuit eigen onvolkomenheden naar eigenschappen met meer toekomstmogelijkheden zoekt (vgl. de pagina's "...genezing" en "...ethiek"), moet misschien eerst wel
Ė eerlijker met zichzelf omgaan, in plaats van alles op anderen te projecteren (vgl. Mt. 5,3);
- zijn geweten volgen, in plaats van dat te verdringen (vgl. Mt. 5,5 en 5,9 ...);
- begrijpen, dat hij/zij in de zin van de ziel er ook voor anderen is, i.p.v. alleen voor zijn/haar materiŽle welbevinden. (vgl. Mt. 5,7);
- op een intensieve wijze met Gods geest bezig zijn in plaats van in uiterlijkheden vast te lopen (vgl. Mt. 6,5-8... en Joh. 4,21-24);
- proberen meer te zijn, dan te schijnen (vgl. Mt. 5,8);
- durven naar nieuwe inzichten te leven, ook wanneer die in deze wereld niet belangrijk lijken (vgl. Mt. 5,15);
- ondanks nieuwe inzichten zich in een bescheiden, dienende rol te zien, i. p. v. verwaand te worden. (vgl. Mt. 5,19 en Luc. 9,48)...

Wie door zo'n meer liefdevolle en wijze organisatie zichzelf niet meer in de weg staat, zal merken, dat Christendom niet alleen een manier van leven is, maar een werkelijke spirituele weg. Op deze weg kan hij/zij Jezus ook als kompas beleven, dat het mogelijk maakt te komen tot een nieuw evenwicht bij beperkte dwaalwegen vandaan:

Noch opgaan in het uiterlijk,

maar uiterlijk actief

- noch innerlijk dwalend

    - en innerlijk stabiel

In plaats van alleen denken →

    inhoud, problemen, onduidelijkheden beschouwen →

- of alleen een meditatieve leer

    - in bewuste meditatieve stilte

De "naar buiten tredende God in de hemel" voorvoelen

- en Hem in het innerlijk laten opnemen

De sporen van de onveranderlijke schepper

- in het zich wijzigende (vrije) leven zien

Wetmatigheden in de uiterlijke wereld bestuderen

- en de daarachter liggende ordening van de schepping waarnemen

Drijvende krachten noch volledig ontplooien →

    maar neigingen integreren →

- noch verdringen,

    - en veranderen

Tijd, ruimte, omstandigheden gebruiken, harmonie zoeken

- ondanks persoonlijke vrijheid daarvan

Uiterlijk werken

- en innerlijk bidden  (Benedictijner regel: "ora et labora")

De positieve bijdrage van anderen willen begrijpen (actieve tolerantie)

- en zich vanuit eigen geloofsbasis uit willen ontvouwen

Rationeel-analytische

- en "mythische"- synthetische hersenhelften resp. de brug tussen de hersenhelften serieus nemen  

Subjectieve waarneming kennen

- en toch de gedifferentieerde waarheid achter de subjectieve benaderingswijzen zoeken

Van (constructieve) tradities leren

- en in zich tot eigen geestelijk leven (laten) opwekken

Voorbereidende oefeningen verrichten

- en genade aannemen  (christelijke mystiek, oefeningen, ...)

God persoonlijk aanspreken

- en in zijn kracht

De naasten liefhebben

- zoals ook je zelf

Vasthouden aan verstand

- en verder kijken

Noch in het universum wegvloeien maar in het geheel

- noch verharden in het eigen ik

    - als een bewuste cel zijn

Lichaam materie als instrument achten

- en psychisch-geestelijk groeien

Volheid, verantwoording aanvaarden

- naar de "nauwe poort"

Worstelen om juiste beslissingen in het bewustzijn van de aarde

- en op ander niveau Gods plan vermoeden / voelen

Doorgeven van inzichten

- en zich daarop instellen, wat passend is

In de omtrek / maatschappelijk veranderen

- wat zich in het innerlijk heeft verbeterd

Meevoelen met het lijden van de wereld

- en zich over Gods leiding verheugen

In geestelijke gemeenschappen zijn

- en als enkeling naar God streven

    Verschillen tussen volkeren in acht nemen

- en de algemene menselijke kern in allen laten groeien

*...op die manier is de weg van Christus als derde weg te zien achter de schijntegenstellingen van de wereld Ė een weg die naar het volle leven en naar de werkelijk geestelijke vrijheid in God leidt. Zie hiervoor ook het vetgedrukte gedeelte in de hoofdtekst en bijv. Joh. 17, en "Apocriefe EvangeliŽn uit Naq Hammadi": Thomasevangelie 22. Wie kan balanceren op de rand van de afgrond van het leven, kan zich nu met meer winst in de verdere stappen van Jezus in de evangeliŽn, resp. het lijdensverhaal en Handelingen der Apostelen (Pinksteren) verdiepen. Deze zijn zowel het uitgangspunt als ook het doel van dit balanceren op de afgrond (zie onze hoofdtekst, deel 1)

Er is een verbinding tussen wat in het evangelie is vastgelegd en wat op grotere schaal in de Openbaring van Johannes tot uitdrukking komt, zie onze hoofdtekst, deel 2.

Update english/ deutsch

Terug naar de startpagina
http://www.ways-of-christ.com/nl

De wegen van Jezus Christus, zijn bijdragen tot het menselijke bewustzijn en tot de veranderingen van de mensheid en aarde: een onafhankelijke info-pagina, met nieuwe gezichtspunten uit vele onderzoeks- en ervaringsgebieden; met praktische aanwijzingen voor de persoonlijke ontwikkeling.