Kristusveier

 

Tavle til hovedtekstens sluttkapittel:   En kristen holdning - "I verden, men ikke av verden"*, en "tredje vei" (se f.eks. Joh.17)

Den som - med Jesus som målestokk og hjelp - søker veien bort fra egen ufullkommenhet og til viktigere egenskaper i fremtiden (sml. sidene "...Frelse" og "...Etikk"), bør helst være
- ærligere med seg selv fremfor å projisere alt på andre (sml. Mt. 5,3);
- lytte til samvittighetens stemme, fremfor å fortrenge den (sml. Mt. 5,5 og 5,9 ...);
- være oppmerksom på at han/hun også sjelelig er til for andre, fremfor bare å tenke på sitt eget materielle velbefinnende (sml. Mt. 5,7);
- pleie den levende søken etter Guds ånd, fremfor å stivne i ytre former (sml. Mt. 6,5-8... og Joh. 4,21-24);
- bestrebe seg på å være, fremfor å synes å være (sml. Mt. 5,8);
- våge å leve etter de nye erkjennelsene, selv om de ikke alltid verdsettes mye i denne verden (sml. Mt. 5,15);
- til tross for de nye erkjennelsene se seg selv i en beskjeden, tjenende rolle fremfor å være innbilsk (sml. Mt. 5,19 og Luk. 9,48)...

Den som gjennom en slik kjærligere og klokere holdning ikke lenger står i veien for seg selv, vil oppdage at kristendom ikke bare er en måte å leve på, men er en virkelig spirituell vei. På denne veien kan han/hun også oppleve Jesus som et kompass som gjør det mulig å finne en ny likevekt bortenfor alle fristende avveier. 

Verken gå opp i det ytre

men være aktiv i det ytre

- eller fortape seg i det indre

- og stabil i det indre

Fremfor tanken alene →

    Betrakte innhold, problemer, uklarheter →

- eller bare med meditativ tomhet

    - i bevisst, meditativ ro 

Å "ane den ytre Gud i himmelen"

- og la Han ta form i det indre 

Se sporene av den uforanderlige Skaperen

- i det foranderlige (frie) livet

Studere lovmessigheter i den ytre verden

- og ane skapelsens ordning på bakgrunn av denne

Verken la drifter få utfolde seg fritt →

    men integrere driftene →

- eller fortrenge dem helt,

    - og forvandle dem

Utnytte tid, rom, omstendigheter, søke samklang

- til tross for egen frihet fra dem 

Være aktiv i det ytre

- og be i det indre  (Benediktiner-regel: "ora et labora")

Ønske å forstå andres positive bidrag (aktiv toleranse)

- og utfolde seg utfra eget trosgrunnlag

Rasjonell-analytisk

- og ta "mytisk"- syntetiske hjernehalvdeler eller forbindelsen mellom dem på alvor  

Kjenne egne anskuelser

- og likevel søke den differensierte sannheten bak de egne anskuelsene

Lære av (konstruktive) tradisjoner

- og (la) seg vekke til eget, åndelig liv

Gjøre innledende øvelser

- og motta nåden  (kristen mystikk, ...)

Ha en personlig samtale med Gud

- og med Hans styrke

Elske sin neste

- som seg selv

Beholde sin sunne fornuft

- og kunne se ut forbi den

Verken flyte utover i Altet

    men være i det hele

- eller forherde sitt ego

    - være som en bevisst celle

Ta vare på sin kropp og materie som instrument

- og vokse sjelelig og åndelig

Overta ansvar og fylde

- etter den "smale port"

Kjempe for riktige beslutninger i den jordiske tilværelsen

- og favne etter/ane Guds plan med oss på et annet nivå

Gi erkjennelser videre

- og innstille seg på hva som er passende

Endre i omgivelsene/ sosialt

- det som har forbedret seg i det indre

Ha medfølelse med lidelsene i verden

- og glede seg over Guds føring

Ta del i åndelige fellesskap

- og strebe som enkeltmenneske etter Gud

Respektere det etniske mangfoldet

- og la den fellesmenneskelige kjernen trives hos alle

...slik viser Kristusveien seg som en tredje vei bortenfor verdens tilsynelatende motsetninger - en vei som fører til et fullstendig liv og virkelig åndelig frihet i Gud. Se mer om dette i de uthevede avsnittene i hovedteksten og f.eks. Joh. 17 og "Apokryphe Evangelien aus Naq Hammadi": Thomasevangelium 22. Den som består livets balansegang, kan nå få enda mer ut av Jesu trinn i evangeliene eller lidelseshistorien og apostlenes historie (pinse) og fordype seg i disse. Disse er både utgangspunktet og målet for denne balansegangen. (Se vår hovedtekst, del 1).

Det finnes en forbindelse mellom det som er antydet i evangeliene og det som i større målestokk kommer til uttrykk i Johannesåpenbaringen, se vår hovedtekst, del 2.

Update english/ deutsch

Tilbake til startsiden http://www.ways-of-christ.com/nb/

Veier til Jesus Kristus, hans bidrag til utviklingen av bevisstheten, menneskeheten og jorden:  en uavhengig informasjonsside, med nye synspunkter fra mange  forsknings- og erfaringsområder, med praktiske henvisninger for den personlige utvikling.