Христови Патишта

 

Табела: Христијански став - "Во светот" но "не од светот"*, еден "Трет пат".

Кој и да бара напредок од сопственото несовршенство до ветените квалитети – со Исус како стандард и помош - (спореди со страните"...оздравување" и "...етика,"и "Христијански пат: совладување на животните препреки"); би требал најнапред - вистински да се занимаваат со самите себе, и врз основа на ова да размислуваат за другите луѓе (наместо сето да го проектира на останатите), спореди Мт. 5,3; mpare Mt. 5,3;
- слушајќи ги побудите на нечија совест,
а сепак да излезе надвор од нечиј оклоп (наместо да ги потиснува овие побуди), спореди Мт. 5,5 и 5,9 ...;
- исто така забележете дека е овде некој и за другите, иако нечија телесна благосостојба
mможе да е предуслов за да може да им помага на другите спореди Мт. 5,7;
- барајте го живоносниот Божји Дух,
иако обличието можа да биде полезно (наместо премногу крутите обличија), спореди Мт. 6,5-8... и Јован 4,21-24;
- барајте "да бидете"
религиозни, и однесувајте се соодветно, (наместо обично учествување), спореди Мт. 5,8;
- имајте храброст, да живеете соодветно според нечии нови спознанија,
и да се земат во обѕир и на другите исто така (дури и ако овие спознанија не се вреднуваат секогаш во светот), спореди Мт. 5,15;
- бидете чесни и служете им на другите – во духот на новите спознанија (наместо да станете наметливи),
спореди Мт. 5,19 и Лука 9,48...'

Кој низ вакво помудро насочување со многу љубов повеќе не си стои на пат на самиот себе, ќе спознае дека христијанството не е само начин на живот него и вистински духовен пат. Исус, може на тој пат да се доживее како компас кој овозможува пронаоѓање на нова рамнотежа над едностраните погрешни патеки.

Да не се биде воздигнат во надворешното →

туку надворешно активен →

ниту да се воздигне во чиста духовна внатрешност

- и одвнатре втемелен

Наместо празно размислување →

да се надбљудува содржината, проблемите, нејаснотиите →

- или само празна медитација

- во свесна медитациска тишина  

Да се побара "надворешниот Бог на небо"

- и да му се дозволи да се вообличи во внатрешноста 

Траги на непроменливиот создател

- да се види во променливиот (слободен) живот

Да се проучуваат законитостите во надворешниот свет

- и да се осети среденоста во созданието кое е прикриено

Ниту да се препушти на нагоните потполно →

туку да се интегрираат →

- да не се потиснуваат,

- и менуваат

Да се искористи времето, просторот, околностите, хармонично да се бара

- наместо лична слобода од нив 

Да се работи однадвор

- и да се моли одвнатре (бенедитско правило: "ора ет лабора")

Да се сака да се разбере позитивниот придонес на другите (активна толеранција)

- и себе си да се развие врз основа на сопствената вера

Сериозно да се разбере рационално-аналитичката

- и "митско"- синтетичка половина на мозокот одн. мост помеѓу половините на мозокот

да се знае субјективното запазување

- и после субјективните начини на набљудување да се бара диференцираната вистина

Да се учи од (конструктивните) традиции

- и во себе си, да се разбуди сопствен духовен живот

Да се прават припремни вежби

- и да се прифати милосрдието (христијанска мистика, вежби, ...)

Лично да се разговара со Бога

- и во неговата моќ

Да се љуби ближниот

- како самиот себе си

Да се сочува разумот

- и да се согледува над него

Да не се "растопи во универзумот"

туку да се биде во една целина

- ниту да се стврдне во сопственото его

како свесна клетка од тоа

Да се цени телото, материјата како инструмент

- и да се расте во духовна смисла

Да се прифати полнотата на животот, одговорноста

-кон "тесните врати"

Борба за исправни одлуки при телесна свест

- и да се насети Божјиот план од друго ниво (на свеста)

Да се поучуваат и другите

како што е полезно за нив

Да се менува средината/ заедницата

- со она што се подобрило во поединечната свест

Да се сочувствува со маките во светот

- и да се радува на Божјото водење

Да се биде во духовна заедница

- и како единка да се тежнее кон Бога

Да се почитува различноста меѓу народите

- и да се дозволи општото човеково јадро да процвета кај секој

*... Така да Христовиот пат себеси се прикажува дека е Трет Пат кој е над очигледните противречности* во светот – пат до исполнет живот и до вистинска слобода во Бога. Некој од деловите на главниот текст и контекстот на истиот текст со здебелени букви ќе ви објасната повеќе за ова. (Исто така погледнете Јован 17, и апокрифното Евангелие на Св. Тома 22.) Ова не е неодлучност – што би ја сочувала очигледната противречност на ова место како некој проблем – и така истото тоа не значи да се побркаат двете меѓусобно ('камшикување до смрт'). Потполно да се сочува oд нешто – или да се одлучи за едно или друго, знаејќи дека некој друг можеби исто така го одбрал спротивното -  некогаш би било подобро отколку неодлучноста. Третиот начин на размислување , кој е повозвишен, вклучува потрага по исклучително важно гледиште наместо противречности, олеснувајќи ново, слободно изразување (постулат, афирмација, теза, одлука, воспоставување) – и на тој начин се решава проблемот.
Оној кој ја држи својата подлога со вакво јаже за чекорење, сега може да чекори по следните Исусови скалила од Евангелијата (Страдание) и во делата (Духовден) со поголем успех. Оваа способност на човекот сѐ повеќе да се приближува до "вистинската светлина" на Бога (Јован. 1:9) позади прикажувањето на светот претставува и почетна точка и цел на ова опишување за јажето за чекорење.
(Погледнете го нашиот главен текст, дел 1).  

Постои поврзаност помеѓу она што е втемелено во Евангелијата и она што во поголем дел доаѓа до израз во Јовановото Откровение, види го нашиот главен текст, дел 2.

 Update english/ deutsch

Враќање на почетната страна http://www.ways-of-christ.com/mk 

Патишта на Исус Христос, неговите заслуги за човечката свест и промените на човештвото и земјата: независна информативна страна со гледишта од многу истражувачки области и духовни спознавања; со практични упатства за личен развој