Христови Патишта

 

Табела: Христијански став - "Во светот" но "не од светот"*, еден "Трет пат".

Кој со Исус како мерка и помош - бара напредок од сопственото несовршенство до карактеристики кои ја наговестуваат иднината (спор. страни "...Оздравување" и "...Етика"), би требал најнапред - вистински да се занимава самиот со себе наместо сето да го проектира на останатите(спор. Мт. 5,3); - да се застапи за побуда на совеста наместо да ја потиснува (спор. Мт. 5,5 и 5,9 ...); - да забележи дека во духовна смисла е овде и за други, а не само за сопственото материјално добро (спор. Мт. 5,7); - да негува жива потрага за Бога, а не да се закочи во надворешните форми (спор. Мт. 6,5-8... и Ив. 4,21-24); - да се труди да биде повеќе отколку што изгледа (спор. Мт. 5,8); - да се осмели за живот според нови спознавања дури и ако на овој свет не значат многу (спор. Мт. 5, 15); - да се види во улога на скромен слуга наместо да се вообрази (спор. Мт. 5,19... и Лк. 9,48)...

Кој низ вакво помудро насочување со многу љубов повеќе не си стои на пат на самиот себе, ќе спознае дека христијанството не е само начин на живот него и вистински духовен пат. Исус, може на тој пат да се доживее како компас кој овозможува пронаоѓање на нова рамнотежа над едностраните погрешни патеки.

Да не се биде воздигнат во надворешното →

туку надворешно активен →

ниту да се воздигне во чиста духовна внатрешност

- и одвнатре втемелен

Наместо празно размислување →

да се надбљудува содржината, проблемите, нејаснотиите →

- или само празна медитација

- во свесна медитациска тишина  

Да се побара "надворешниот Бог на небо"

- и да му се дозволи да се вообличи во внатрешноста 

Траги на непроменливиот создател

- да се види во променливиот (слободен) живот

Да се проучуваат законитостите во надворешниот свет

- и да се осети среденоста во созданието кое е прикриено

Ниту да се препушти на нагоните потполно →

туку да се интегрираат →

- да не се потиснуваат,

- и менуваат

Да се искористи времето, просторот, околностите, хармонично да се бара

- наместо лична слобода од нив 

Да се работи однадвор

- и да се моли одвнатре (бенедитско правило: "ора ет лабора")

Да се сака да се разбере позитивниот придонес на другите (активна толеранција)

- и себе си да се развие врз основа на сопствената вера

Сериозно да се разбере рационално-аналитичката

- и "митско"- синтетичка половина на мозокот одн. мост помеѓу половините на мозокот

да се знае субјективното запазување

- и после субјективните начини на набљудување да се бара диференцираната вистина

Да се учи од (конструктивните) традиции

- и во себе си, да се разбуди сопствен духовен живот

Да се прават припремни вежби

- и да се прифати милосрдието (христијанска мистика, вежби, ...)

Лично да се разговара со Бога

- и во неговата моќ

Да се љуби ближниот

- како самиот себе си

Да се сочува разумот

- и да се согледува над него

Да не се "растопи во универзумот"

туку да се биде во една целина

- ниту да се стврдне во сопственото его

како свесна клетка од тоа

Да се цени телото, материјата како инструмент

- и да се расте во духовна смисла

Да се прифати полнотата на животот, одговорноста

-кон "тесните врати"

Борба за исправни одлуки при телесна свест

- и да се насети Божјиот план од друго ниво (на свеста)

Да се поучуваат и другите

како што е полезно за нив

Да се менува средината/ заедницата

- со она што се подобрило во поединечната свест

Да се сочувствува со маките во светот

- и да се радува на Божјото водење

Да се биде во духовна заедница

- и како единка да се тежнее кон Бога

Да се почитува различноста меѓу народите

- и да се дозволи општото човеково јадро да процвета кај секој

...така патот на Исус Христос се прикажува како трет пат од онаа страна на божемните спротивности на светот - пат што води кон исполнет живот и кон вистинска духовна слобода во Бога. Види за тоа во покрупно напишаното заглавје од главниот текст како на пр. Ив. 17, и "Апокрифни Евангелија од Над Хаммадија". Евангелије според Тома 22. Кој ќе го совлада одењето низ понорот во животот може во евангелијата т.е. во приказната за маките и апостолските дела (Духови) со повеќе корист да се задлабочи во понатамошните Исусови чекори. Тие се воедно и излез и цел на тоа одење низ понорот. (Види го нашиот главен текст, дел 1)

Постои поврзаност помеѓу она што е втемелено во Евангелијата и она што во поголем дел доаѓа до израз во Јовановото Откровение, види го нашиот главен текст, дел 2.

 Update english/ deutsch

Враќање на почетната страна http://www.ways-of-christ.com/mk 

Патишта на Исус Христос, неговите заслуги за човечката свест и промените на човештвото и земјата: независна информативна страна со гледишта од многу истражувачки области и духовни спознавања; со практични упатства за личен развој