Kristus ceļi.

Papildu lapa.

 

Šīs lapas un dažādas teoloģijas skolas.

1. Ikvienam mēģinājumam atklāt daļēji zudušo kristietības garīgo dziļumu, protams, jāsākas ar mācību par paša Jēzus Kristus dzīvi un nozīmīgumu un pirmajiem kristiešiem – ieskaitot viņu “apokaliptiskās" iezīmes, nevis tikai izvēloties to, kas atbilst konkrētajai teoloģijai. Ir svarīgi uztvert agrīnās kristietības dažādību nopietni, gluži kā to darīja evaņģēlisti******, lai parādītu saprotamāku Kristus lomu*.

2. Šo gadsimtu seno baznīcu raksturoja "baznīcas tēvu" plašo traktātu vara. Būdami grieķu valodas pratēji un izglītoti cilvēki, viņi varēja padarīt kristīgās tradīcijas saprotamākas eiropiešiem. Viņi joprojām zināja daudz par senajiem rakstiem, kas mūsdienās ir zuduši. Šajā laikmetā bija arī pretrunas saistībā ar to, kas piederas īstai kristietībai un kas nē. Daudzi no šiem atklājumiem, kas tika vēlāk ignorēti, ir pelnījuši jaunu izvērtējumu– it īpaši salīdzinājumā ar to izcelsmi. Bija arī kristieši, kuri pestīšanu nemeklēja vispirms ar baznīcas starpniecību, bet gan individuāli vēršoties pie Dieva lūgšanās vai meditācijās, piemēram, Ēģiptē, salīdzināt – atklājumi Nag Hammadi. Mūsdienu pareizticīgo baznīcas “mistikas teoloģijā” kaut kas no tā ir labi saglabājies.

3. Viduslaiku sholastika un kanoniskais darbs noveda pie teoloģiskās sinhronizācijas caur argumentu, pretargumentu un secinājumiem – ko varētu dēvēt par filozofiju vai reliģiju. "Baznīcas tēvu” vara joprojām tika pieņemta, bet tikai tiktāl, cik viņu uzskati atbilda šīm idejām. Lai arī tajā laikā sholastika radīja plašu vielu pārdomām, bieži vien vienpusējais absolūtisms un līdz ar to arī īpaša intelektuālā loģika bija satraucoša un tos vajadzētu nodalīt to patiesās reliģijas dimensijām. Tāpēc uzskati tika saglabāti doktorīnu vai dogmu veidā, bet tas arī vilināja cilvēkus uzsākt inkvizīcijas praksi. Mūsdienu garīguma meklētāju un mistiķu radošās spējas liecina, ka dažreiz viena un tā pati intelektuālā metode var novest arī pie dažādiem secinājumiem un ka patiesai garīgajai izaugsmei nepieciešama elastīgāka, saprotamāka un mazāk nocietināta apziņa. Stingrā sholastikas metode joprojām ir nozīmīgs mūsdienu sistemātiskās teoloģijas sākumpunkts, it īpaši katolicismā. Tomēr ir arī noteikta atvērtība citām ekumeniskajām pieejām. (piemēram, Īvs Kongers (Yves Congar). Patiesi, mērķis nevar būt kādas teoloģijas skolas vienpusēja kritika. "Kristus ceļu” pamatteksta veidošanas sākumposmā tika apsvērtas iespējamās struktūras. Atlika tikai 1 iespēja – izmantot tieši no evaņģēlijiem ņemto “Jēzus soļu” secību! Pastāv arī arhetipiskā iespējamās cilvēces un apziņas sfēru attīstības secība attiecībā pret apkārtējo pasauli. Tomēr tā ir jauna, starpdisciplināra pieeja.

4. Kad baznīcas tradīciju ietekmē tika pamazām aizmirsts par pašiem pirmsākumiem, sekoja reformācija, lai skaidri par pamatu atkal ņemtu Bībeles pirmsākumus. Taču viņi šajos centienos bija ierobežoti, jo viņi paši bija sava laikmeta bērni un maz zināja par garīgajām un mistiskajām kustībām agrīnajā kristietības vēsturē. Viņi arī atteicās no dažām vērtīgām pamattradīcijām, piemēram, Marijas Debesbraukšanas. Tikai atsevišķi indivīdi, piemēram, vācu protestantu teologs J. V. Andrē (J.V. Andreae) publicēja dziļākus apcerējumus, ko varētu saukt par “Kristīgo ezotēriku”, ko drošības nolūkos dēvēja par sapņu aprakstu vai romānu. Pat protestantu baznīcas ne vienmēr bija tik tolerantas, kā varētu domāt. Tāpēc šajos apcerējumos nebija viegli atpazīt kristietības iezīmes.
Pretreformācija, reliģiskie kari u. c. paveica pārējo. Taču dažādas teoloģiskās pieejas daudzos aspektos tomēr bija līdzīgas. Pat protestantu baznīcā ir atsevišķas konfesijas kā, piemēram, luterāņi un reformatori, šis dalījums noder vienīgi teoloģiskajām diskusijām un to vairs neatbalsta paši biedri. (vismaz Vācijā**).

5. Jaunās filozofijas laikmets, apgaismība, racionālisms un tiem sekojošā dabas (zinātne) nebeidzās arī ar garīgās pieredzes teoloģiju papildus vecajai intelektuālajai sistemātiskajai teoloģijai. No otras puses, arvien lielāks skaits vēsturiski kritisko teologu sāka paši pievērsties jaunajai intelektuālajai un vienpusējai tā laika materiālistiskajai zinātnei. Teoloģija sāka kļūt kā salīdzinoša literatūras un lingvistiskās izpētes mācība, kas nebūt nebija negatīva, taču vienpusēja parādība. 
Nav iebildumu pret literatūras veida vērā ņemšanu – tikai tad pēc iespējas atbilstoši un nevis shematiski; skat. piem. mūsu Filipa evaņģēlija lapu
(Jaunas mājaslapas angļu un vācu valodā). Bieži ir nepieciešams salīdzināt Rakstu saturu ar toreizējo situāciju – tikai šajā gadījumā nedrīkst jau no paša sākuma jautājumam pieiet ar mūsdienām raksturīgo toreizējo ideju nonicināšanu. Palīdzēt var arī kopsakarība ar topošo draudzi - taču tam nav jānoved pie norobežošanās no ārējiem, tīri cilvēcīgajiem notikumiem, kuros Dievs, kurš cilvēkiem bija pats galvenais, tiešā veidā vairs nepiedalās. Tas, ka ziņa tika nodota dažiem konkrētiem cilvēkiem nebūt neizslēdz to, ka šim notikumam nevarētu būt universāla nozīme. Ir svarīgi saprast, ko šis mantojums dod mums tagad - taču pilna nozīme atklāsies tikai tad, kad mēs nopietni attieksimies vai vismaz mēģināsim attiekties pret to, ko apsolītais nozīmē mūsdienu cilvēkiem.
Pretēji tam senās sistemātiskās teoloģijas pārstāji sevi uzskatīja par tā laika teoloģijas centru, ap kuru varētu grupēties jaunas izpētes jomas. Tomēr tas, vai viņi spēja veikt šo integrēšanas lomu, vēl bija jautājums. Protams, būtu pamatoti saistīt dažādos zinātniskos atklājumus ar teoloģiskajām mācībām – kamēr tas nerada jaunas zinātniskās dogmas. Bet tātad varētu sagaidīt, ka tas notiks arī mūsdienās. Tomēr vēl līdz šim nav bijuši šādi mēģinājumi. Tas noz īmēja apsvērt jaunas pasaules uzskata un paradigmu rašanos, kā pamatā bija jaunās kvantu fizikas, kvantu bioloģijas, jaunās ģeofizikas, astrofizikas un it īpaši jauno zinātņu, piemēram, parapsiholoģijas zinātniskās skolas, kas neatbalsta seno materiālismu. Ir bezjēdzīgi pielāgot mūsdienu teoloģiju 19. gadsimta zinātniskajam pasaules uzskatam!***Pretēji racionālisma tendencēm, 19. gadsimtā radās arī jaunas atjaunotāju kustības, kā rezultātā izveidojās jaunas neprotestantu baznīcas.
Viņi tomēr neuzskatīja par nepieciešamu izpētīt zinātnisko attīstību, lai redzētu, vai tā ir saskaņā ar viņu pašreizējiem uzskatiem. Viņi atbalsta Bībeles ticējumus. Lielākajā daļā gadījumu viņi nemaz nesauca to par “teoloģiju”, bet tā patiesi ir noteikts Bībeles teoloģiskās interpretācijas veids (ekseģēze).

6. Tādējādi 20. gadsimtā daudz pūļu tika pielikts, lai pievienotu tās teoloģijas šķautnes, kam iepriekš netika pievērta pietiekami liela uzmanība, bet tomēr bez mistiskās un garīgās dimensijas – vismaz to kā nepieciešamu atzina Karls Rahners (Karl Rahner). Šādi mēģinājumi katoļu un protestantu pasaulē bija noteiktiem sabiedrības grupām, jo tie pievērsās reālām cilvēku problēmām. piem., Karls B ārts (Karl Barth); politiskā teoloģija un atbrīvošanas Trešajā pasaulē teoloģija un radīšanas teoloģija****); feminisma teoloģija. Dažas skolas, piemēram, Bultmana (Bultmann) "Entmythologisierungstheologie" (demitoloģizācijas teorija) nodarīja vairāk ļaunuma nekā labuma, gandrīz reducējot ticību līdz racionālistiskajam pasaules uzskatam – lai gan viņi noteikti apgalvo, ka ticībai nav vajadzīga zinātniskā objektivizācija. Drevermanns (Drewermann) tad ar dzīļu psiholoģijas palīdzību centās veikt evaņģēliju ekseģēzi. Tas varētu būt kā tilts, pa kuru pamest pasauli, kurās valda materiālistiskais pasaules uzskats bez dvēseles, taču dzīļu psiholoģija pagaidām nav īsta Bībeles garīgā dimensija un tāpēc nav jēgas nostādīt šīs jomas vienu pret otru kā tas jau notika
Līdz šim, galvenā diskusija ir bijusi par fundamentālisma un relatīvisma problēmām.
Bez tam, tā dēvētie
"Jēzus atklāsmes stāsti" ārpus teoloģiskajām aprindām dažu pēdējo gadu laikā ir bijuši noteicošie pašreizējai diskusijai.

7. Līdz šim, nav bijis nekā, kas atspoguļotu “postmoderno” 21. gadsimta teoloģiju. Lai atjaunotu kristietības garīgās iespējas – saglabājot senos ticības dziļumus un arī sociālo vērīgumu, nepieciešama vispārējāka apziņas maiņa*****. Šeit tiek pieminēta garīgā precizitāte un dažādotie veidi, kā raudzīties uz sabiedrību un pasauli, nevis tikai seno teoloģiskās izpētes jomu uzturēšana un iemūžināšana un reliģijas zinātniska izpēte. ceļš uz “pilnu” kristietību bez mūsdienu sadrumstalotības. Šeit savu darbu sāk “Kristus ceļi”.

*) Viņi apzināti pieņēma ne tikai šo “Dieva Vārda avotu”, ko pētnieki tajā atrada. (Tajā tika doti tikai Jēzus teicieni pirms viņa ciešanām, ar ētiku, kas stāv pāri sociālajām konvencijām, ko bieži saista, piemēram, ar kalna sprediķi. Līdzīgi un pat autentiski teicieni no “Toma evaņģēlija” liecina, ka atkarībā no praviešiem un auditorijas, tika izmantoti arī citi Jēzus teicieni. Vispirms tikai daži mācekļi varēja izsekot Jēzus dzīves pēdējiem soļiem – sākot ar Lācara augšāmcelšanu no mirušajiem un tā atspoguļot to autentiski. Neskatoties uz to, tas tika atklāts meklētājiem.

**) Pašlaik, piemēram, Vācijā, tiek mēģināts noskaidrot šo situāciju. Turpmāk saistībā ar baznīcām skatīt arī mūsu lapu "7 (Atklāsmes grāmatas) baznīcas un mūsdienu baznīcas"s (of the Revelation) and today's Churches".

***) Skat. arī mūsu papildu lapu "Zinātne un ticība Dievam". Update English/ Deutsch. Par kristietība attīstību skat. arī Prof. Hans Küng, Das Christentum. Wesen und Geschichte, Sonderausgabe 2007. Viņš cenšas panākt integrētu pētniecību, kas neskatoties uz arheoloģiju un kritisko pētniecību vecos rakstus nopietni uzskatītu par saturiskiem avotiem. Mēs nepiekrītam visiem tur paustajiem vēstures kritisko pētījumu secinājumiem. Tā piemēram notikumi ar Jēzu dažreiz tiek aprakstīti kā pārāk subjektīvi piedzīvojumi. Neskatoties uz to Küng ir atvērts šo notikumu patstāvīgai, vēl līdz šim neizpētītai realitātei. Papildus viņa pati par sevi interesantā metode pētīt kristietības attīstības pakāpes (paradigmas) nevar pietiekami novērtēt virzienus, kuriem lielākajā plānā līdz šim nav bijusi svarīga nozīme – kā piem. mistika. Tie ir atklājuši ceļus, kas ir svarīgi iespējai izmantot pilno kristietības potenciālu. Papildus ir jāpiezīmē, ka cilvēkus ar iekšēju spirituālu „misiju" vai mistiķus bieži nav iespējams pareizi saprast ar tīri vēsturiski kritisko analīzi, jo viņiem bez ārēji tveramas biogrāfijas ir arī patstāvīga iekšējā spirituālā biogrāfija. Šajā gadījumā ir ieteicamāk mēģināt uz to attiekties nopietni un nevis to iztirzāt pa daļām. 

****) (Vācu grāmata: "Ökologische Theologie" (ekoloģijas teoloģija), Kreuz-Verlag).

*****) Arī Svētā Gara “jaunajam, mūžīgajam evaņģēlijam” (Atklāsmes grāmata 14,6) nepieciešams vairāk apziņas nekā tikai intelekts viens spēj nodrošināt.

******Jēzus, mācekļi un teoloģija.

Jaunajā Derībā ir "teoloģijas”. Bet autori droši vien ir apvienojuši tās apzināti. Jo viņi piekrita faktam, ka Jēzum bija vairākas “puses”. Ir nepieciešami vairāki teoloģiskie viedokļi, lai viņu izprastu.

Viņš mācīja arī liberālās vai atbrīvošanas teoloģijas sociālo apzināšanos – un viņš mācīja diezgan konservatīvu teologu stingras (individuālās) ētiskās vadlīnijas (taču ne formālas un ne balstītas uz valsts varu).

Viņam arī bija kristīgo mistiķu un ezoterisko kristiešu garīgā attieksme (salīdziniet Austrumu pareizticīgo baznīcas mistisko teoloģiju) un neskatoties uz to, viņš vēlējās, lai mācekļi dzīvotu savu dzīvi fiziskajā pasaulē (tā ir lielākās daļas pašreizējo teologu un misiju galvenā tēma, it īpaši protestantu).

Jēzum bija "pārdabiska” saikne ar Dievu, ( no kristīšanas līdz krustam & augšāmcelšanās brīdim, kas, piemēram, ir piefiksēts mācekļa Jāņa un viņa mācekļu) meditatīvajā apskatā; šo saikni nevar izskaidrot ar tādu teologu kā Bultmans (Bultmann) intelektuālo apziņu - neskatoties uz to, Jēzum bija jāiziet cauri cilvēka dzīves posmiem dabaszinātņu izpratnē.

Dažus atgadījumus var izprast ar mūsdienu dzīļu psiholoģijas palīdzību; daži ir garīgi un ārpus psiholoģijas robežām.

Daudzi viedokļi ir gandrīz zuduši, jo liela daļa sākotnējās agrīnās kristības pārstāvju tika vajāti kā “ķeceri”, (sajaucoties ar tiešām nepareizu reliģijas interpretāciju). Tie bija vienpusēji, bet ne vienpusējāki kā jebkura no pastāvošajām baznīcām.

Šī vienpusējība nebūtu uzreiz jāuztver kā negatīva. Visu centienu konstruktīvās daļas būtu labas – ja viņi nedomātu, ka tikai viņiem vienīgajiem ir taisnība un ka citi pilnīgi maldās.

******Evaņģēliji un teoloģijas.

Evaņģēliji – un, piemēram, tā daļa no Marka evaņģēlija, kas nosaukta par “Dieva Vārdu” – atspoguļo dažādus viedokļus. Tāpēc tie ir rakstīti dažādas izcelsmes cilvēku grupām. Marks bija nozīmīgs (piemēram) romiešu analītiskā prāta dēļ un tādēļ, ka viņš tulkoja romāņu valodās. Tomēr profesors Mortons Smits (Morton Smith) nodēvēja šī evaņģēlija “slepeno daļu”, kas nāk no Pētera un satur Lācara stāstu un tā tālāk, par derīgu tikai dažiem pieredzējušiem cilvēkiem. Austriešu mistiķis Lorbers (Lorber) apgalvo, ka Marks zēna gados bijis mācekļu vidū labi ieredzēts ziņnesis. Tāpēc viņš zināja precīzi, kas notiek. Viņš parāda teologa pieejas līdz ar centrālo jautājumu “kas ir Jēzus?
Iespējamais sākotnējais
Mateja evaņģēlijs, kas varētu būt zudis un vēl neatklāts, droši vien bija domāts ebrejiem, lai arī pašreizējais Mateja evaņģēlijs galu galā ir domāts katram,. kuram nepieciešami paplašināti apraksti par Jēzus dzīvi un darbiem.
L
ūka – līdzīgi, tikai ar dziļākām jūtām. Sv. Jāņa evaņģēlijs tika rakstīts garīgajiem kristiešiem (piemēram, ar grieķu mistikas pirmsākumiem), izstrādājot specifisko kristietības konceptu viņu valodā.
Jānis visskaidrāk aplūko Jēzus dzīvi no krusta un augšāmcelšanās brīža; Matejs sāk ar dzīves aprakstu. Abi viedokļi ir pareizi, bet krustam un augšāmcelšanās brīdim ir vislielākās sekas.

"Filipa evaņģēlijs”(apokrifisks) nav evaņģēlijs, bet gan patristikas “ieguldījums diskusijā” ar vairākām kustībām ar viedokli starp tiem. (Tas nav izzinošs darbs, kā kādam varētu šķist). "Toma evaņģēlijs”(apokrifisks) nav evaņģēlijs, bet Jēzus teicienu krājums – vismaz lielākā daļa no tiem ir īsti – ieskaitot dažus formulējumus, kas veltīti garīgi ieinteresētiem cilvēkiem...

Dažādas tautas spēja attīstīt dažādus aspektus labāk.

Metodes.

Līdzīgi ir noderīgas dažādas pētījumu metodes, ja tās tik pielietotas kopā (starpdisciplināri). Tomēr ja kāds cenšas izveidot teoloģiju, kas balstās tikai uz zinātni (kā lingvistiskā izpēte vai “Formgeschichte” (“Formu vēsture”) vai arheoloģiskā izpēte), rezultāts kļūst daļēji nepareizs. Nepieciešamas papildu meditācijas metodes.
Papildus pastāv vispārējā reliģijas zinātne, kas ir vairāk vai mazāk neatkarīga no kristīgās teoloģija, un filozofija. Abas disciplīnas atrodas daļējā konkurences stāvoklī attiecībā pret teoloģiju, ciktāl tās attiecas uz reliģiskiem jautājumiem, kas ir grūti pieejami bez pētnieka personīgās reliģiskās attieksmes. Ja kāds ar to saista īstus Dieva meklējumus, tas var būt auglīgs papildinājums. Iespējams, ka laika gaitā šīs disciplīnas vairāk pietuvosies viena otrai, kad reliģiozitāte tiks atzīta par pamata īpašību, kas pieder pie cilvēka dabas (skat. sadaļu "Reliģija...")

Anotācija baznīcas doktrīnai par Dieva Trīsvienību (English).

Atpakaļ uz pamattekstu, ievadu...

Uz mājaslapu:
http://www.ways-of-christ.com/lv/

Citi temati un pamatteksts.
Jēzus Kristus ceļi,  viņa devums cilvēces apziņai un cilvēces un pasaules izmaiņām: neatkarīga informatīvā lapa ar viedokļiem, kas balstās uz dažādām izpētes jomām un pieredzi; ar praktiskiem norādījumiem personības attīstībai.