Kristus ceļi.

Galvenā teksta noslēdzošās nodaļas papildinājums

 Tabula: Kristīga attieksme: Pasaulē, nevis no pasaules; skat. Jāņa 17

Ikvienam, kurš cenšas pārveidoties no nepilnībām sevī uz labākām īpašībām – kur Jēzus darbojas gan kā paraugs, gan palīgs – (salīdziniet ar lappusēm "...dziedniecība" un "Ētisko vērtību pamati"), vispirms ir
- jābūt pret sevi patiesam tā vietā, lai visu attiecinātu uz citiem (sal. Mt. 5, 3);
- jāieklausās savas sirdsapziņas impulsos nevis tie jāapspiež
(sal. Mt. 5, 5 un 5, 9 ...);
- jāievēro, ka viņš dzīvo arī citiem un nevis tikai savas fiziskās labklājības dēļ
(sal. Mt. 5,7);
- jāmeklē dzīvais Dieva Gars tā vietā, lai meklētu Dievu sastingušās lietās
(sal. Mt. 6, 5-8... un Jāņa 4, 21-24);
- jāmeklē pašam sava realitāte nevis tikai ārēji redzamais
(sal. Mt. 5, 8);
- jābūt drosmei dzīvot saskaņā pašam ar saviem ieskatiem, pat ja ne vienmēŗ pasaule spēj tos novērtēt
(sal. Mt. 5, 15);
- būt vienkāršam un kalpot citiem – par spīti jauniem atklājumiem – tā vietā, lai kļūtu iedomīgs
(sal. Mt. 5, 19 un Lūkasa 9, 48)...'
Šāds virziens ir pilnāks ar mīlestību un gudrāks. Tādā veidā neviens vairs pats sev nav šķērslis ceļā. Katrs var ievērot, ka kristietība nav tikai dzīves veids, bet reāls garīgs ceļš. Šajā ceļā katrs var ņemt Jēzu līdzi kā kompasu, kas ļauj atrast jaunu līdzsvaru pēc došanās pa vienvirziena „nepareizajām takām”.

Nevis būt aizņemtam tikai ar ārējo izskatu, →

bet ārēji būt aktīvam, →

- ne iegrimt pilnīgā garīgā noslēgtībā,

un sakņoties iekšēja dzīvē.

Tā vietā, lai tikai domātu, →

    koncentrēties uz saturu →

- vai, lai atrastots meditatīvā tukšumā,

- apzinātā, meditatīvā klusumā.

Meklēt „mūžīgo Dievu Debesīs" un ļaut viņam izveidot katra personību
Saskatīt nemainīgā Radītāja atstātās pēdas - (brīvas) dzīves pārmaiņu procesos.
Pētīt pasaules dabas likumus - un sajust radīšanas kārtību tajos.
Ne pilnībā izdzīvot mūsu alkas, →

    bet integrēt →

- ne aizdzīt tās prom,

    - un transformēt.

Izmantot laiku, vietu un apstākļus un harmoniju, kas tos pavada - par spīti tam, ka paši sevī paliekam no tiem neatkarīgi.
Darboties ārēji, - bet lūgties iekšēji  (Benediktīniešu princips).
Censties saskatīt citu cilvēku pozitīvās puses (aktīvā iecietība), - un ieslēgt sevi pašam savā ticībā.
Izmantot racionāli analitisko smadzeņu puslodi - un „noslēpumaino” un sintētisko smadzeņu puslodi – ar tiltu starp abām.
Apzināties uztveres subjektivitāti - un censties atrast atšķirīgo patiesību aiz dažādiem subjektīviem apsvērumiem.
Mācīties no (konstruktīvām) tradīcijām - un ļaut tām kļūt par dzīvu katra paša garīgumu.
Izpildīt visu, kas no mums ir atkarīgs, - un cerēt uz žēlsirdību (kristiešu misticisms).
Uzrunāt Dievu personiski, - un Viņa varenībā.
„Mīlēt savus tuvākos" - kā sevi pašus.
Nezaudēt prātu - un paraudzīties aiz tā robežām.
Ne "izplūst visumā”, →

    bet visā būt →

- ne nocietināt savu "ego",

    - kā apzinīgai veseluma šūnai.

Cienīt miesu kā instrumentu - un pilnveidoties prātā un garā.
Pieņemt dzīves pilnību un atbildību, - ieejot pa "šaurajiem vārtiem".
Cīnīties par pareizo lēmumu pieņemšanu uz zemes esošās apziņas līmenī - un nojaust Dieva plāna eksistenci citā (apziņas) līmenī.
Dāvāt atklāsmes arī citiem - ja tas tiem sniedz labumu.
Mainīt apkārtējā vidē/sabiedrībā - to, kas ir ticis pilnveidots indivīda apziņā.
Būt līdzjūtīgam nelaimēs virs zemes - un baudīt Dieva vadību.
Dzīvot garīgās kopienās - un atrast ceļu pie Dieva kā atšķirīgam indivīdam.

Cienīt tautu dažādību

- un ļaut vispārējai cilvēciskajai būtībai uzplaukt katrā cilvēkā.

...Tādā veidā Kristus ceļš pats parāda, ka tas ir Trešais Ceļš starp redzamajām pretrunām* pasaulē – ceļš, kas noved pie pilnvērtīgas dzīves un pie patiesas garīgas brīvības Dievā. Dažās galvenā teksta daļās treknrakstā un kontekstā par to tiks paskaidrots vairāk. Skat. arī Jāņa 17 un apokrifālais Sv. Toma Evaņģēlijs 22. Kas iet pa virvi var tagad ar lieliem panākumiem sekot tālāk Jēzus pēdās Evaņģēlijā (Ciešanas) un Apustuļu darbos (Vasarsvētki). Šis ceļš ir apraksta par iešanu pa virvi sākums un gals. (Skat. galveno tekstu, 1. daļa)

Pastāv sakarība starp atsevišķiem soļiem Evaņģēlijā un attīstību plašā mērogā Atklāsmes grāmatā.

*) "Dihotomijas" arī.

 Update english/ deutsch

Uz mājaslapu:
http://www.ways-of-christ.com/lv/

Citi temati un pamatteksts.
Jēzus Kristus ceļi,  viņa devums cilvēces apziņai un cilvēces un pasaules izmaiņām: neatkarīga informatīvā lapa ar viedokļiem, kas balstās uz dažādām izpētes jomām un pieredzi; ar praktiskiem norādījumiem personības attīstībai.