Kristaus keliai

Pagrindinių tekstų paskutinio skyriaus priedas

 Lentelė: Krikščioniškasis požiūris: pasaulyje, bet ne iš pasaulio (žr. Jono 17 sk.)

Kiekvienas, kuris nori palikti savo netobulumą ir siekti geresnių savybių, laikydamas Jėzų standartu ir pagalba (žr. skyrius „Moralinių vertybių pagrindai" ir „Jėzus Kristus ir išgydymas"), visų pirma turi:
- būti teisingas pats sau, užuot dėl visko kaltinęs kitus
(plg. Mato 5, 3);
- klausytis savo sąžinės impulsų, užuot juos slopinęs
(plg. Mato 5, 5 ir 5,9);
- pamatyti, jog gyvena dėl kitų, o ne tik dėl savo paties fizinės gerovės
(plg. Mato 5, 7);
- ieškoti gyvosios Dievo Dvasios, užuot ieškojęs griežtos formos
(plg. Mato 6, 5-8 ir Jono 4, 21-24);
- ieškoti savo paties tikrovės, užuot ieškojęs vien kaip pasirodyti prieš kitus
(plg. Mato 5, 8);
- būti drąsus, gyventi pagal savo paties naujas įžvalgas, net jei šis pasaulis jas ne visada vertina
(plg. Mato 5, 15);
- būti kuklus ir tarnauti kitiems, užuot pasipūtęs gavęs naujų įžvalgų
(plg. Mato 5, 19 ir Luko 9, 48)...‘

Tai – meilės ir išminties kelias. Žmogus nustoja buvęs kliūtimi savo paties kelyje. Krikščionybė – ne vien gyvenimo būdas, bet tikras dvasinis gyvenimas. Šiame kelyje Jėzumi gali naudotis kaip „kompasu", padedančiu tarp klystkelių atrasti tikrąjį kelią.

Rūpintis ne vien išore →

tačiau būti aktyviam išoriškai →

- ir nepasikelti į visišką dvasiškumą,

- ir įsitvirtinusiam viduje.

Užuot vien mąsčius →

    sutelkti dėmesį į turinį →

- ar pasilikus meditacinėje tuštumoje,

    - sąmoningoje, meditacinėje tyloje.

Ieškoti „išorinio Dievo Danguje"

- ir leisti jam įsikūnyti savyje.

Matyti nesikeičiančio Kūrėjo pėdsakus

- ir pasikeitimus (laisvame) gyvenime.

Nagrinėti gamtos dėsnius

- ir pajusti už jų esančią sukūrimo tvarką.

Netenkinti visų potraukių →

    bet integruoti →

- ir neišsklaidyti jų,

    - ir pakeisti.

Išnaudoti laiką, vietą ir aplinkybes bei jų dermę

- užuot buvus nepriklausomam nuo jų.

Dirbti išorėje

- ir melstis viduje. (Benediktinų principas)

Siekti suprasti kitų indėlį (aktyviai toleruoti)

- ir skleistis pagal savo paties tikėjimą.

Išnaudoti racionalų-analitinį smegenų pusrutulį

- ir „mitinį“ bei sintetinį smegenų pusrutulį – su juos jungiančiu tiltu.

Žinoti apie subjektyvų supratimą

- ir ieškoti subjektyvius svarstymus viršijančios diferencijuotos tiesos.

Mokytis iš (konstruktyvių) tradicijų

- ir leisti joms tapti paties gyvuoju dvasiškumu.

Naudoti pasiruošimo pratimus

- ir tikėtis malonės. (Krikščioniškas misticizmas)

Kalbėti Dievui asmeniškai

- ir jam padedant.

Mylėti artimus

- kaip save pačius.

Neleisti protui užmigti

- ir žvelgti giliau už jį.

Neištirpti visatoje →

    tačiau pasilikti visumoje →

- ir neužkietinti savojo „aš",

    - kaip sąmoninga jos ląstelė.

Gerbti kūną kaip įrankį

- ir augti protu ir dvasia.

Pripažinti gyvenimo pilnatvę ir atsakomybę

- praėjus pro „siaurus vartus“.

Kovoti už teisingus sprendimus žemės sąmonėje

- ir tikėti, jog kitame (sąmonės) lygmenyje egzistuoja Dievo planas.

Dalintis įžvalgomis su kitais

- kai jiems tai naudinga.

Pasikeisti aplinkoje ir visuomenėje

- pasikeitus vidumi.

Užjausti dėl žemės sielvartų

- ir džiaugtis Dievo vedimu.

Lankytis dvasinėse bendruomenėse

- ir asmeniškai eiti prie Dievo.

Gerbti žmonių įvairovę

- ir viskame leisti tarpti bendrai žmonių esmei.

...Taigi Kristaus kelias – trečiasis kelias, pralenkiantis akivaizdžius pasaulio prieštaravimus – kelias, vedantis į gyvenimo pilnatvę ir tikrąją dvasinę laisvę Dievuje. Paryškintose pagrindinio teksto dalyse tai paaiškinta išsamiau. Taip pat žr. Jono 17 sk. ir apokrifinės „Šv. Tomo evangelijos“ 22 sk. Tvirtai einantis šiuo keliu gali sėkmingiau žengti kitus žingsnius su Jėzumi per evangeliją (kančią) ir „Apaštalų darbus“ (Sekmines). Šis kelias – vaikščiojimo su Jėzumi pradžia ir tikslas. (Žr. pagrindinio teksto 1 dalį.)

Asmeniniai žingsniai evangelijose yra susiję su didesnių įvykių raida apreiškime.

*) dichotomijas taip pat

Update english/ deutsch

Į pradžios puslapį
http://www.ways-of-christ.com/lt

Kitos temos ir pagrindinis tekstas
Jėzaus Kristaus keliai, jo indėlis į žmogaus sąmonę ir žmonijos bei pasaulio permainas: nepriklausomas rašinys, paremtas įvairių sričių tyrimais ir patirtimi, su praktiniais asmeninio tobulėjimo patarimais.