Krisztusutak

Tábla a főszöveg zárófejezetéhez: A keresztény tartás – „a világban, de nem a világból”, egy „harmadik út” (ld. például Jn 17).

Aki – Jézussal, mint mértékkel és segítséggel – keresi a továbblépést saját teljességtelenségéből a jövőbe mutató tulajdonságok felé (ld. a „...gyógyítás” és „...etika” fejezeteket), az:
- igazságosabban ítéli meg önmagát, ahelyett, hogy mindent másokra vetítene (ld. Mt 5,3);
- megfelel a lelkiismereti kihívásoknak, ahelyett, hogy elfojtaná azokat (v.ö. mt 5,5 és 5,9…);
- észreveszi, hogy lelki értelemben mások számára is létezik, ahelyett, hogy csak saját anyagi jólétével törődne (v.ö. Mt 5,7);
- élénken keresi Isten Lelkét, ahelyett, hogy külső formákba fagyna bele (v.ö. Mt 6,5-8… és Jn 4,21-24);
- törekedni fog arra, hogy több legyen, mint aminek látszik (v.ö. Mt 5,8);
- merni fog az új felismeréseknek megfelelően élni, akkor is, ha ezek e világban nem mindig jelentenek sokat (v.ö. Mt 5,15);
- az új felismerések ellenére szerény, szolgáló szerepben fogja látni magát, ahelyett, hogy beképzeltté válna
(v.ö. Mt 5,19 és Lk 9.48)…

Aki egy ilyen szeretet-telibb és bölcsebb irányultságnak köszönhetően nem áll többé a saját útjában, észlelni fogja, hogy a Kereszténység nem csak egy életforma, hanem egy ténylegesen spirituális út. Ezen az úton Jézust iránytűként élheti meg, lehetővé téve az egyoldalú kibúvók helyett, egy új egyensúly megtalálását:

Sem külsőségekben feloldódva

hanem külső aktivitásban

sem belsőleg lebegve

- és belső megalapozottságban létezve.

Csupasz gondolkodás →

figyelembe veszi a tartalmakat, problémákat, tisztázatlanságokat →

- vagy üres meditáció helyett

- tudatos, meditatív csendben.

Megérzi a „külső Istent az égben”

- és hagyja bensőjében alakot ölteni.

A változhatatlan Teremtő nyomait

- az önmagában alakuló (szabad) életben látja.

Tanulmányozza a külső világ törvényszerűségeit

- és megérzi ezek mögött a Teremtés rendjét.

Az ösztönök erejét sem ki nem éli →

hanem integrálja →

- sem el nem nyomja teljesen,

- és átalakítja azokat.

Használja az időt, teret, körülményeke, keresi az összhangot

- személyes szabadsága ellenére

Klüsőleg dolgozik

-és belsőleg imádkozik (a Bencés Regula szerint: „ora et labora”) .

Meg akarja érteni mások pozitív hozzájárulását (aktív tolerancia)

- és önmagát tulajdon hitbéli alapjairól teljesíti ki.

Komolyan veszi a racionális - analitikus

- és a „misztikus” – szintetizáló agyféltekéket illetve az agyféltekék közötti hidakat.

Ismeri a szubjektív érzékelést

- és mégis keresi a differenciált igazságot a szubjektív látásmódok mögött.

Tanul a (konstruktív) hagyományokból

- és azokat önmagában lelki életre ébreszti (hagyja ébredni).

Előgyakorlatokat tesz

- és befogadja a Kegyelmet (keresztény misztika, lelkigyakorlatok, …)

Személyesen megszólítja Istent

- és az Ő erejét

Szereti felebarátját

- mint önmagát

Megőrzi értelmét

- és túltekint rajta

Sem szét nem folyik a mindenségben

hanem egészében létezik

- sem meg nem keményíti lelkét

- mint egy tudatos sejt

Eszköznek tekinti testét és az anyagot

- és lélekben növekedik.

Elfogadja a gazdagságot, teljességet

- a „tű fokának” értelmében.

A földi tudat helyes döntéseiért vívódik

- és egy másik síkon megérzi / kitapintja Isten tervét.

Továbbadja a felismeréseket

- és arra állítódik be, ami illő.

Környezetében / társadalmilag megváltoztatja azt

- ami saját bensőjében megjavult.

Együttérez a világ szenvedésével

- és örvend az Isten vezetésének.

Értékeli a lelki közösségeket

- és egyedüliként is törekszik Isten felé.

Tiszteli a népek sokféleségét

- és mindenkiben hagyja kibontakozni az általános emberi magot.

… ilyen módon mutatkozik meg Krisztus útja harmadik útként, a világ látszólagos ellentéteivel szemben – egy út, ami a teljes élethez vezet - és Istenben tényleges szellemi szabadsághoz. Lásd a főszöveg vastagon szedett szövegrészeit is, és például Jn 17-et és a „Naq Hammadi-ból való apokrif evangéliumot”: Tamás evangéliuma 22. Aki életében helyesen egyensúlyoz, nagyobb reménységgel mélyedhet el Jézus evangéliumokban leírt további lépéseiben, illetve a passiótörténetben és az Apostolok cselekedeteiben (Pünkösd). Ezek életünk egyensúlyozásának kiindulópontjai, de céljai is egyben. (Lásd főszövegünk 1. részét.)

Létezik összefüggés azok között, amiket az evangéliumokban rögzítettek és amik nagyobb léptékben megjelennek János Jelenésekről írott könyvében, lásd főszövegünk 2. részét.

 Update english/ deutsch

Vissza a főoldalra http://www.ways-of-christ.com/hu

Jézus Krisztus útjai, hozzájárulása az emberi tudathoz valamint az emberiség és a föld megváltozásához: független információs oldal, sok kutatási és tapasztalati terület nézőpontjaival; gyakorlati tanácsokkal a személyes fejlődéshez.