Пътищата на Христос

 

Табло към заключителната глава на основния текст:   Християнско поведение- "В света, но не извън от него"*, "Третият път" (виж напр. Йоан 17)

 

Този, който търси - с Христос като мащаб и помощ - напредък от своето собствено несъвършенство към многообещаващите способности и качества (сравни стр. „...лечение", „... етика“ и „... преосмисляне ...“), трябва първо
- да бъде по-откровен към самия себе си
и едва тогава на базата на това да посвети мислите си на другите (вместо да прехвърля веднага всичко на другите) сравни Матей 5.3 „Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство“;
- да отстоява импулсите на съвестта,
и въпреки това да е в състояние да покаже нещо повече от себе си (вместо просто да потиска всичко), сравни Матей 5.5 и 5.9 ...;
- да забележи, че той/тя предоставя себе си и на другите по смисъла на душата,
въпреки че собственото благоденствие може да се сметне и като предпоставка за оказване на помощ на другите (сравни Матей 5.7);
- да търси животворния дух на Бога,
дори и други външни форми да имат повече смисъл (вместо да се вцепенява в празни форми), сравни Матей 6.5-8... и Йоан 4.21-24;
- да бъде (религиозен)
и съответно да излъчва това с поведението си, (вместо да се представя само като такъв), сравни Матей 5.8;
- да се осмели да живее в съответствие с новите виждания,
дори и в отношението си към другите да трябва да прояви разбиране (вместо да взема под внимание само това, което важи в този свят), сравни Матей 5.15;
- да вижда себе си в присъдената му скромна роля, въпреки придобитите си нови виждания, (вместо да бъде високомерен), сравни Матей 5.19 и Лука 9.48 ...

Този, който не се изпречи повече на собствения си път след такава изпълнена с повече любов и по-мъдра насоченост, ще открие, че християнството не е само начин да се живее, а че то е истински спиритуален път. Вървейки по този път той/тя може да изживее Христос като компас, който позволява да се намери ново равновесие отвъд еднопосочните заблуди 

Нито да се открояваме външно →

а да бъдем външно активни →

- нито да се свиваме в себе си

- и дълбоки в самата си същност

Вместо чисто вглъбяване →

    нека да се посветим на съдържанието, проблемите, неясностите →

- или чиста медитивна празнота

    - в съзнателна медитивна тишина 

Да предусетим "външната проява на Бог в небето"

- и да му дадем облик вътре в нас 

Да съзрем следите на непроменящия се създател

- в непрекъснато променящия се (свободен) живот

Да изследваме закономерностите на външния свят

- и да търсим пипнешком намиращия се в него ред на сътворението

Не да изживяваме изцяло движещите сили →

    а да включваме тези инстинкти →

- или да ги потискаме,

    - и да ги преобразуваме

Да използваме времето, пространството, обстоятелствата, да търсим съзвучие и хармония

- въпреки личната си свобода от това 

Външно да работим

- а в самите нас да се молим  (Правило на бенедиктинците: "ora et labora")

Да се опитаме да разберем положителния принос на другите (активна толерантност)

- и да развиваме способностите си въз основа на собствената си вяра

Сериозно да приемаме рационално-аналитичните

- и "митично"- синтетичните полукълба на мозъка респ. моста между двете полукълба на мозъка  

Да познаваме субективното възприятие

- и въпреки това да търсим диференцираната истина зад субективните начини на мислене

Да се учим от (конструктивните) традиции

- и да (оставим да) пробудим в нас собствения си духовен живот

Да извършваме подготвителни упражнения

- и да приемаме благоволението  (християнска музика, упражнения, ...)

Да се обърнем лично към Господ Бог

- и към неговата сила

да обичаме ближните

- както обичаме самите себе си

Да запазим разума

- и да преминем неговите граници

Не да се разпаднем в Космоса

    а самите ние да бъдем

- или да засилим егоизма,

    - като една съзнателна клетка

Да уважаваме тялото си, материята като инструмент

- и да израстваме духовно-интелектуално

Да поемаме пълнота, отговорност

- и след "тясната порта"

Да се борим за правилните решения в земното съзнание

- и да намирам/ търсим пипнешком на друго ниво Божия план

Да предаваме придобитите познания

- и да се настроим към това, което е подходящо и уместно

Да променим около себе си / в обществото това,

- което се е подобрило в самите нас

Да изпитваме страданието на света

- и да се радваме на Божието ръководство

Да уважаваме духовните общности

- и като един/една да се стремим към Бог

Да уважаваме многообразието на народите

- и да поставяме общото съвместно ядро във всичко и всички

...така пътят на Христос се явява като Трети път отвъд мнимите противоположности на света - път, който води до пълноценен живот и до действителната духовна свобода в Бога. Виж и напечатаните с тлъст шрифт пасажи от Главния текст, и напр. Йоан 17, и " Апокрифно евангелие от Наг Хамади". Евангелие на Тома 22 Който успее да преодолее пълната промяна в живота, може да се вдълбочи и извлече повече полза от това в следващите стъпки на Исус в Евангелията, респ. в историята на страданието и историята на Апостолите (Петдесетница). Това не означава нерешителност - която би разбирала противоположностите като проблем и поради това не е „спонтанно омаловажаване“. (По-добре от нерешителността е все пак понякога или да се държиш изцяло настрана от дадена тема, или да вземеш решение за една от тях, знаейки че някой друг също би се решил за другата тема.) Третият път от своя страна е търсене на по-висше мнение извън двете противоположности, което позволява нови, свободни констатации (постулати, афирмации, тези, решения) и решава по този начин съответния проблем. Този който преодолее лавирането в опасните ситуации на живота, може да се задълбочи и извлече още по-голяма полза от по-нататъшните стъпки на Христос в Евангелията респ. в историята на неговите страдания и историята на апостолите (Света Троица). Тази способност на хората да се приближават все повече до скритата зад блясъка на света „истинска светлина“ на Бог - Йоан 1.9, е както изходната точка, така и целта на това лавиране. (Вижте нашия основен текст, част 1)

Има връзка между това, което е замислено в Евангелията и това, което се изразява в по-голям мащаб в Откровението на Йоан, виж нашия Главен текст, част 2.

 Update english/ deutsch

Назад към началната страница  http://www.ways-of-christ.com/bg/

Пътищата на Исус Христос, неговият принос за човешкото съзнание и за промените на човечеството и Земята: - независима информационна страница, с нови аспекти от най-различни сфери на познанието и науката; с практически указания за лично развитие.